Identifier
Identifier
Mp00075: Semistandard tableaux reading word permutationPermutations
Images
[[1,2]] generating graphics... => [1,2]
[[2,2]] generating graphics... => [1,2]
[[1],[2]] generating graphics... => [2,1]
[[1,3]] generating graphics... => [1,2]
[[2,3]] generating graphics... => [1,2]
[[3,3]] generating graphics... => [1,2]
[[1],[3]] generating graphics... => [2,1]
[[2],[3]] generating graphics... => [2,1]
[[1,1,2]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,2,2]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,2,2]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,1],[2]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,2],[2]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1,4]] generating graphics... => [1,2]
[[2,4]] generating graphics... => [1,2]
[[3,4]] generating graphics... => [1,2]
[[4,4]] generating graphics... => [1,2]
[[1],[4]] generating graphics... => [2,1]
[[2],[4]] generating graphics... => [2,1]
[[3],[4]] generating graphics... => [2,1]
[[1,1,3]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,2,3]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,3,3]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,2,3]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,3,3]] generating graphics... => [1,2,3]
[[3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,1],[3]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,2],[3]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,3],[2]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1,3],[3]] generating graphics... => [2,1,3]
[[2,2],[3]] generating graphics... => [3,1,2]
[[2,3],[3]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1],[2],[3]] generating graphics... => [3,2,1]
[[1,1,1,2]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,2,2]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,2,2,2]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,2,2,2]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,1],[2]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,1,2],[2]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,2,2],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,1],[2,2]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,5]] generating graphics... => [1,2]
[[2,5]] generating graphics... => [1,2]
[[3,5]] generating graphics... => [1,2]
[[4,5]] generating graphics... => [1,2]
[[5,5]] generating graphics... => [1,2]
[[1],[5]] generating graphics... => [2,1]
[[2],[5]] generating graphics... => [2,1]
[[3],[5]] generating graphics... => [2,1]
[[4],[5]] generating graphics... => [2,1]
[[1,1,4]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,2,4]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,3,4]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,4,4]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,2,4]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,3,4]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,4,4]] generating graphics... => [1,2,3]
[[3,3,4]] generating graphics... => [1,2,3]
[[3,4,4]] generating graphics... => [1,2,3]
[[4,4,4]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,1],[4]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,2],[4]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,4],[2]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1,3],[4]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,4],[3]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1,4],[4]] generating graphics... => [2,1,3]
[[2,2],[4]] generating graphics... => [3,1,2]
[[2,3],[4]] generating graphics... => [3,1,2]
[[2,4],[3]] generating graphics... => [2,1,3]
[[2,4],[4]] generating graphics... => [2,1,3]
[[3,3],[4]] generating graphics... => [3,1,2]
[[3,4],[4]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1],[2],[4]] generating graphics... => [3,2,1]
[[1],[3],[4]] generating graphics... => [3,2,1]
[[2],[3],[4]] generating graphics... => [3,2,1]
[[1,1,1,3]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,2,3]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,2,2,3]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,2,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,2,2,3]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,2,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,1],[3]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,1,2],[3]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,1,3],[2]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,1,3],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,2,2],[3]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,2,3],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,2,3],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,3,3],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,3,3],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,2,2],[3]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,2,3],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,3,3],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,1],[2,3]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,1],[3,3]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,2],[2,3]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,2],[3,3]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,2],[3,3]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,1],[2],[3]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[1,2],[2],[3]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[1,3],[2],[3]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[1,1,1,1,2]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,1,1,2,2]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,1,2,2,2]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,2,2,2,2]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[2,2,2,2,2]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,1,1,1],[2]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[1,1,1,2],[2]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[1,1,2,2],[2]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[1,2,2,2],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[1,1,1],[2,2]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[1,1,2],[2,2]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[1,6]] generating graphics... => [1,2]
[[2,6]] generating graphics... => [1,2]
[[3,6]] generating graphics... => [1,2]
[[4,6]] generating graphics... => [1,2]
[[5,6]] generating graphics... => [1,2]
[[6,6]] generating graphics... => [1,2]
[[1],[6]] generating graphics... => [2,1]
[[2],[6]] generating graphics... => [2,1]
[[3],[6]] generating graphics... => [2,1]
[[4],[6]] generating graphics... => [2,1]
[[5],[6]] generating graphics... => [2,1]
[[1,1,5]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,2,5]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,3,5]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,4,5]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,5,5]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,2,5]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,3,5]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,4,5]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,5,5]] generating graphics... => [1,2,3]
[[3,3,5]] generating graphics... => [1,2,3]
[[3,4,5]] generating graphics... => [1,2,3]
[[3,5,5]] generating graphics... => [1,2,3]
[[4,4,5]] generating graphics... => [1,2,3]
[[4,5,5]] generating graphics... => [1,2,3]
[[5,5,5]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,1],[5]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,2],[5]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,5],[2]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1,3],[5]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,5],[3]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1,4],[5]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,5],[4]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1,5],[5]] generating graphics... => [2,1,3]
[[2,2],[5]] generating graphics... => [3,1,2]
[[2,3],[5]] generating graphics... => [3,1,2]
[[2,5],[3]] generating graphics... => [2,1,3]
[[2,4],[5]] generating graphics... => [3,1,2]
[[2,5],[4]] generating graphics... => [2,1,3]
[[2,5],[5]] generating graphics... => [2,1,3]
[[3,3],[5]] generating graphics... => [3,1,2]
[[3,4],[5]] generating graphics... => [3,1,2]
[[3,5],[4]] generating graphics... => [2,1,3]
[[3,5],[5]] generating graphics... => [2,1,3]
[[4,4],[5]] generating graphics... => [3,1,2]
[[4,5],[5]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1],[2],[5]] generating graphics... => [3,2,1]
[[1],[3],[5]] generating graphics... => [3,2,1]
[[1],[4],[5]] generating graphics... => [3,2,1]
[[2],[3],[5]] generating graphics... => [3,2,1]
[[2],[4],[5]] generating graphics... => [3,2,1]
[[3],[4],[5]] generating graphics... => [3,2,1]
[[1,1,1,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,2,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,3,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,2,2,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,2,3,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,2,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,3,3,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,3,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,4,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,2,2,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,2,3,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,2,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,3,3,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,3,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,4,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,3,3,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,3,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,4,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[4,4,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,1],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,1,2],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,1,4],[2]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,1,3],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,1,4],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,1,4],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,2,2],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,2,4],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,2,3],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,2,4],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,3,4],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,2,4],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,4,4],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,3,3],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,3,4],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,3,4],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,4,4],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,4,4],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,2,2],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,2,3],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,2,4],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,2,4],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,3,3],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,3,4],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,3,4],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,4,4],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,4,4],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[3,3,3],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[3,3,4],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[3,4,4],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,1],[2,4]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,1],[3,4]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,1],[4,4]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,2],[2,4]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,2],[3,4]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,3],[2,4]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,2],[4,4]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,3],[3,4]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,3],[4,4]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,2],[3,4]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,2],[4,4]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,3],[3,4]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[2,3],[4,4]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[3,3],[4,4]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,1],[2],[4]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[1,1],[3],[4]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[1,2],[2],[4]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[1,2],[3],[4]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[1,3],[2],[4]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[1,4],[2],[3]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[1,4],[2],[4]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[1,3],[3],[4]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[1,4],[3],[4]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[2,2],[3],[4]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[2,3],[3],[4]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[2,4],[3],[4]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[1],[2],[3],[4]] generating graphics... => [4,3,2,1]
[[1,1,1,1,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,1,1,2,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,1,1,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,1,2,2,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,1,2,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,1,3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,2,2,2,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,2,2,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,2,3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,3,3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[2,2,2,2,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[2,2,2,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[2,2,3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[2,3,3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[3,3,3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,1,1,1],[3]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[1,1,1,2],[3]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[1,1,1,3],[2]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[1,1,1,3],[3]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[1,1,2,2],[3]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[1,1,2,3],[2]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[1,1,2,3],[3]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[1,1,3,3],[2]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[1,1,3,3],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[1,2,2,2],[3]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[1,2,2,3],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[1,2,2,3],[3]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[1,2,3,3],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[1,2,3,3],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[1,3,3,3],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[1,3,3,3],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[2,2,2,2],[3]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[2,2,2,3],[3]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[2,2,3,3],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[2,3,3,3],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[1,1,1],[2,3]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[1,1,1],[3,3]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[1,1,2],[2,3]] generating graphics... => [3,5,1,2,4]
[[1,1,3],[2,2]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[1,1,2],[3,3]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[1,1,3],[2,3]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[1,1,3],[3,3]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[1,2,2],[2,3]] generating graphics... => [2,5,1,3,4]
[[1,2,2],[3,3]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[1,2,3],[2,3]] generating graphics... => [2,4,1,3,5]
[[1,2,3],[3,3]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[2,2,2],[3,3]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[2,2,3],[3,3]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[1,1,1],[2],[3]] generating graphics... => [5,4,1,2,3]
[[1,1,2],[2],[3]] generating graphics... => [5,3,1,2,4]
[[1,1,3],[2],[3]] generating graphics... => [4,3,1,2,5]
[[1,2,2],[2],[3]] generating graphics... => [5,2,1,3,4]
[[1,2,3],[2],[3]] generating graphics... => [4,2,1,3,5]
[[1,3,3],[2],[3]] generating graphics... => [3,2,1,4,5]
[[1,1],[2,2],[3]] generating graphics... => [5,3,4,1,2]
[[1,1],[2,3],[3]] generating graphics... => [4,3,5,1,2]
[[1,2],[2,3],[3]] generating graphics... => [4,2,5,1,3]
[[1,1,1,1,1,2]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,1,1,1,2,2]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,1,1,2,2,2]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,1,2,2,2,2]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,2,2,2,2,2]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[2,2,2,2,2,2]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,1,1,1,1],[2]] generating graphics... => [6,1,2,3,4,5]
[[1,1,1,1,2],[2]] generating graphics... => [5,1,2,3,4,6]
[[1,1,1,2,2],[2]] generating graphics... => [4,1,2,3,5,6]
[[1,1,2,2,2],[2]] generating graphics... => [3,1,2,4,5,6]
[[1,2,2,2,2],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4,5,6]
[[1,1,1,1],[2,2]] generating graphics... => [5,6,1,2,3,4]
[[1,1,1,2],[2,2]] generating graphics... => [4,5,1,2,3,6]
[[1,1,2,2],[2,2]] generating graphics... => [3,4,1,2,5,6]
[[1,1,1],[2,2,2]] generating graphics... => [4,5,6,1,2,3]
[[1,7]] generating graphics... => [1,2]
[[2,7]] generating graphics... => [1,2]
[[3,7]] generating graphics... => [1,2]
[[4,7]] generating graphics... => [1,2]
[[5,7]] generating graphics... => [1,2]
[[6,7]] generating graphics... => [1,2]
[[7,7]] generating graphics... => [1,2]
[[1],[7]] generating graphics... => [2,1]
[[2],[7]] generating graphics... => [2,1]
[[3],[7]] generating graphics... => [2,1]
[[4],[7]] generating graphics... => [2,1]
[[5],[7]] generating graphics... => [2,1]
[[6],[7]] generating graphics... => [2,1]
[[1,1,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,2,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,3,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,4,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,5,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,6,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,2,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,3,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,4,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,5,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,6,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[3,3,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[3,4,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[3,5,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[3,6,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[4,4,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[4,5,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[4,6,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[5,5,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[5,6,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[6,6,6]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,1],[6]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,2],[6]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,6],[2]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1,3],[6]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,6],[3]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1,4],[6]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,6],[4]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1,5],[6]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,6],[5]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1,6],[6]] generating graphics... => [2,1,3]
[[2,2],[6]] generating graphics... => [3,1,2]
[[2,3],[6]] generating graphics... => [3,1,2]
[[2,6],[3]] generating graphics... => [2,1,3]
[[2,4],[6]] generating graphics... => [3,1,2]
[[2,6],[4]] generating graphics... => [2,1,3]
[[2,5],[6]] generating graphics... => [3,1,2]
[[2,6],[5]] generating graphics... => [2,1,3]
[[2,6],[6]] generating graphics... => [2,1,3]
[[3,3],[6]] generating graphics... => [3,1,2]
[[3,4],[6]] generating graphics... => [3,1,2]
[[3,6],[4]] generating graphics... => [2,1,3]
[[3,5],[6]] generating graphics... => [3,1,2]
[[3,6],[5]] generating graphics... => [2,1,3]
[[3,6],[6]] generating graphics... => [2,1,3]
[[4,4],[6]] generating graphics... => [3,1,2]
[[4,5],[6]] generating graphics... => [3,1,2]
[[4,6],[5]] generating graphics... => [2,1,3]
[[4,6],[6]] generating graphics... => [2,1,3]
[[5,5],[6]] generating graphics... => [3,1,2]
[[5,6],[6]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1],[2],[6]] generating graphics... => [3,2,1]
[[1],[3],[6]] generating graphics... => [3,2,1]
[[1],[4],[6]] generating graphics... => [3,2,1]
[[1],[5],[6]] generating graphics... => [3,2,1]
[[2],[3],[6]] generating graphics... => [3,2,1]
[[2],[4],[6]] generating graphics... => [3,2,1]
[[2],[5],[6]] generating graphics... => [3,2,1]
[[3],[4],[6]] generating graphics... => [3,2,1]
[[3],[5],[6]] generating graphics... => [3,2,1]
[[4],[5],[6]] generating graphics... => [3,2,1]
[[1,1,1,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,2,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,3,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,4,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,5,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,2,2,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,2,3,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,2,4,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,2,5,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,3,3,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,3,4,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,3,5,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,4,4,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,4,5,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,5,5,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,2,2,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,2,3,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,2,4,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,2,5,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,3,3,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,3,4,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,3,5,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,4,4,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,4,5,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,5,5,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,3,3,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,3,4,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,3,5,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,4,4,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,4,5,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,5,5,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[4,4,4,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[4,4,5,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[4,5,5,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[5,5,5,5]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,1],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,1,2],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,1,5],[2]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,1,3],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,1,5],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,1,4],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,1,5],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,1,5],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,2,2],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,2,5],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,2,3],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,2,5],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,3,5],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,2,4],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,2,5],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,4,5],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,2,5],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,5,5],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,3,3],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,3,5],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,3,4],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,3,5],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,4,5],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,3,5],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,5,5],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,4,4],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,4,5],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,4,5],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,5,5],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,5,5],[5]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,2,2],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,2,3],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,2,5],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,2,4],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,2,5],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,2,5],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,3,3],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,3,5],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,3,4],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,3,5],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,4,5],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,3,5],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,5,5],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,4,4],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,4,5],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,4,5],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,5,5],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,5,5],[5]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[3,3,3],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[3,3,4],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[3,3,5],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[3,3,5],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[3,4,4],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[3,4,5],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[3,4,5],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[3,5,5],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[3,5,5],[5]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[4,4,4],[5]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[4,4,5],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[4,5,5],[5]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,1],[2,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,1],[3,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,1],[4,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,1],[5,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,2],[2,5]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,2],[3,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,3],[2,5]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,2],[4,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,4],[2,5]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,2],[5,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,3],[3,5]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,3],[4,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,4],[3,5]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,3],[5,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,4],[4,5]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,4],[5,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,2],[3,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,2],[4,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,2],[5,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,3],[3,5]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[2,3],[4,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,4],[3,5]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[2,3],[5,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,4],[4,5]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[2,4],[5,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[3,3],[4,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[3,3],[5,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[3,4],[4,5]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[3,4],[5,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[4,4],[5,5]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,1],[2],[5]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[1,1],[3],[5]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[1,1],[4],[5]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[1,2],[2],[5]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[1,2],[3],[5]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[1,3],[2],[5]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[1,5],[2],[3]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[1,2],[4],[5]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[1,4],[2],[5]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[1,5],[2],[4]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[1,5],[2],[5]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[1,3],[3],[5]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[1,3],[4],[5]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[1,4],[3],[5]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[1,5],[3],[4]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[1,5],[3],[5]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[1,4],[4],[5]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[1,5],[4],[5]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[2,2],[3],[5]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[2,2],[4],[5]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[2,3],[3],[5]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[2,3],[4],[5]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[2,4],[3],[5]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[2,5],[3],[4]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[2,5],[3],[5]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[2,4],[4],[5]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[2,5],[4],[5]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[3,3],[4],[5]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[3,4],[4],[5]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[3,5],[4],[5]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[1],[2],[3],[5]] generating graphics... => [4,3,2,1]
[[1],[2],[4],[5]] generating graphics... => [4,3,2,1]
[[1],[3],[4],[5]] generating graphics... => [4,3,2,1]
[[2],[3],[4],[5]] generating graphics... => [4,3,2,1]
[[1,1,1,1,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,1,1,2,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,1,1,3,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,1,1,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,1,2,2,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,1,2,3,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,1,2,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,1,3,3,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,1,3,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,1,4,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,2,2,2,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,2,2,3,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,2,2,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,2,3,3,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,2,3,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,2,4,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,3,3,3,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,3,3,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,3,4,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,4,4,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[2,2,2,2,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[2,2,2,3,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[2,2,2,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[2,2,3,3,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[2,2,3,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[2,2,4,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[2,3,3,3,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[2,3,3,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[2,3,4,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[2,4,4,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[3,3,3,3,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[3,3,3,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[3,3,4,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[3,4,4,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[4,4,4,4,4]] generating graphics... => [1,2,3,4,5]
[[1,1,1,1],[4]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[1,1,1,2],[4]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[1,1,1,4],[2]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[1,1,1,3],[4]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[1,1,1,4],[3]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[1,1,1,4],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[1,1,2,2],[4]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[1,1,2,4],[2]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[1,1,2,3],[4]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[1,1,2,4],[3]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[1,1,3,4],[2]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[1,1,2,4],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[1,1,4,4],[2]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[1,1,3,3],[4]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[1,1,3,4],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[1,1,3,4],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[1,1,4,4],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[1,1,4,4],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[1,2,2,2],[4]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[1,2,2,4],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[1,2,2,3],[4]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[1,2,2,4],[3]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[1,2,3,4],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[1,2,2,4],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[1,2,4,4],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[1,2,3,3],[4]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[1,2,3,4],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[1,3,3,4],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[1,2,3,4],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[1,2,4,4],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[1,3,4,4],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[1,2,4,4],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[1,4,4,4],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[1,3,3,3],[4]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[1,3,3,4],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[1,3,3,4],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[1,3,4,4],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[1,3,4,4],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[1,4,4,4],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[1,4,4,4],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[2,2,2,2],[4]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[2,2,2,3],[4]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[2,2,2,4],[3]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[2,2,2,4],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[2,2,3,3],[4]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[2,2,3,4],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[2,2,3,4],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[2,2,4,4],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[2,2,4,4],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[2,3,3,3],[4]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[2,3,3,4],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[2,3,3,4],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[2,3,4,4],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[2,3,4,4],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[2,4,4,4],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[2,4,4,4],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[3,3,3,3],[4]] generating graphics... => [5,1,2,3,4]
[[3,3,3,4],[4]] generating graphics... => [4,1,2,3,5]
[[3,3,4,4],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4,5]
[[3,4,4,4],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4,5]
[[1,1,1],[2,4]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[1,1,1],[3,4]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[1,1,1],[4,4]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[1,1,2],[2,4]] generating graphics... => [3,5,1,2,4]
[[1,1,4],[2,2]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[1,1,2],[3,4]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[1,1,3],[2,4]] generating graphics... => [3,5,1,2,4]
[[1,1,4],[2,3]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[1,1,2],[4,4]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[1,1,4],[2,4]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[1,1,3],[3,4]] generating graphics... => [3,5,1,2,4]
[[1,1,4],[3,3]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[1,1,3],[4,4]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[1,1,4],[3,4]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[1,1,4],[4,4]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[1,2,2],[2,4]] generating graphics... => [2,5,1,3,4]
[[1,2,2],[3,4]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[1,2,3],[2,4]] generating graphics... => [2,5,1,3,4]
[[1,2,4],[2,3]] generating graphics... => [2,4,1,3,5]
[[1,2,2],[4,4]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[1,2,4],[2,4]] generating graphics... => [2,4,1,3,5]
[[1,2,3],[3,4]] generating graphics... => [3,5,1,2,4]
[[1,2,4],[3,3]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[1,3,3],[2,4]] generating graphics... => [2,5,1,3,4]
[[1,2,3],[4,4]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[1,2,4],[3,4]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[1,3,4],[2,4]] generating graphics... => [2,4,1,3,5]
[[1,2,4],[4,4]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[1,3,3],[3,4]] generating graphics... => [2,5,1,3,4]
[[1,3,3],[4,4]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[1,3,4],[3,4]] generating graphics... => [2,4,1,3,5]
[[1,3,4],[4,4]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[2,2,2],[3,4]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[2,2,2],[4,4]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[2,2,3],[3,4]] generating graphics... => [3,5,1,2,4]
[[2,2,4],[3,3]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[2,2,3],[4,4]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[2,2,4],[3,4]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[2,2,4],[4,4]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[2,3,3],[3,4]] generating graphics... => [2,5,1,3,4]
[[2,3,3],[4,4]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[2,3,4],[3,4]] generating graphics... => [2,4,1,3,5]
[[2,3,4],[4,4]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[3,3,3],[4,4]] generating graphics... => [4,5,1,2,3]
[[3,3,4],[4,4]] generating graphics... => [3,4,1,2,5]
[[1,1,1],[2],[4]] generating graphics... => [5,4,1,2,3]
[[1,1,1],[3],[4]] generating graphics... => [5,4,1,2,3]
[[1,1,2],[2],[4]] generating graphics... => [5,3,1,2,4]
[[1,1,2],[3],[4]] generating graphics... => [5,4,1,2,3]
[[1,1,3],[2],[4]] generating graphics... => [5,3,1,2,4]
[[1,1,4],[2],[3]] generating graphics... => [4,3,1,2,5]
[[1,1,4],[2],[4]] generating graphics... => [4,3,1,2,5]
[[1,1,3],[3],[4]] generating graphics... => [5,3,1,2,4]
[[1,1,4],[3],[4]] generating graphics... => [4,3,1,2,5]
[[1,2,2],[2],[4]] generating graphics... => [5,2,1,3,4]
[[1,2,2],[3],[4]] generating graphics... => [5,4,1,2,3]
[[1,2,3],[2],[4]] generating graphics... => [5,2,1,3,4]
[[1,2,4],[2],[3]] generating graphics... => [4,2,1,3,5]
[[1,2,4],[2],[4]] generating graphics... => [4,2,1,3,5]
[[1,2,3],[3],[4]] generating graphics... => [5,3,1,2,4]
[[1,3,3],[2],[4]] generating graphics... => [5,2,1,3,4]
[[1,3,4],[2],[3]] generating graphics... => [3,2,1,4,5]
[[1,2,4],[3],[4]] generating graphics... => [4,3,1,2,5]
[[1,3,4],[2],[4]] generating graphics... => [4,2,1,3,5]
[[1,4,4],[2],[3]] generating graphics... => [3,2,1,4,5]
[[1,4,4],[2],[4]] generating graphics... => [3,2,1,4,5]
[[1,3,3],[3],[4]] generating graphics... => [5,2,1,3,4]
[[1,3,4],[3],[4]] generating graphics... => [4,2,1,3,5]
[[1,4,4],[3],[4]] generating graphics... => [3,2,1,4,5]
[[2,2,2],[3],[4]] generating graphics... => [5,4,1,2,3]
[[2,2,3],[3],[4]] generating graphics... => [5,3,1,2,4]
[[2,2,4],[3],[4]] generating graphics... => [4,3,1,2,5]
[[2,3,3],[3],[4]] generating graphics... => [5,2,1,3,4]
[[2,3,4],[3],[4]] generating graphics... => [4,2,1,3,5]
[[2,4,4],[3],[4]] generating graphics... => [3,2,1,4,5]
[[1,1],[2,2],[4]] generating graphics... => [5,3,4,1,2]
[[1,1],[2,3],[4]] generating graphics... => [5,3,4,1,2]
[[1,1],[2,4],[3]] generating graphics... => [4,3,5,1,2]
[[1,1],[2,4],[4]] generating graphics... => [4,3,5,1,2]
[[1,1],[3,3],[4]] generating graphics... => [5,3,4,1,2]
[[1,1],[3,4],[4]] generating graphics... => [4,3,5,1,2]
[[1,2],[2,3],[4]] generating graphics... => [5,2,4,1,3]
[[1,2],[2,4],[3]] generating graphics... => [4,2,5,1,3]
[[1,2],[2,4],[4]] generating graphics... => [4,2,5,1,3]
[[1,2],[3,3],[4]] generating graphics... => [5,3,4,1,2]
[[1,3],[2,4],[3]] generating graphics... => [3,2,5,1,4]
[[1,2],[3,4],[4]] generating graphics... => [4,3,5,1,2]
[[1,3],[2,4],[4]] generating graphics... => [4,2,5,1,3]
[[1,3],[3,4],[4]] generating graphics... => [4,2,5,1,3]
[[2,2],[3,3],[4]] generating graphics... => [5,3,4,1,2]
[[2,2],[3,4],[4]] generating graphics... => [4,3,5,1,2]
[[2,3],[3,4],[4]] generating graphics... => [4,2,5,1,3]
[[1,1],[2],[3],[4]] generating graphics... => [5,4,3,1,2]
[[1,2],[2],[3],[4]] generating graphics... => [5,4,2,1,3]
[[1,3],[2],[3],[4]] generating graphics... => [5,3,2,1,4]
[[1,4],[2],[3],[4]] generating graphics... => [4,3,2,1,5]
[[1,1,1,1,1,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,1,1,1,2,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,1,1,1,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,1,1,2,2,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,1,1,2,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,1,1,3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,1,2,2,2,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,1,2,2,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,1,2,3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,1,3,3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,2,2,2,2,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,2,2,2,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,2,2,3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,2,3,3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,3,3,3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[2,2,2,2,2,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[2,2,2,2,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[2,2,2,3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[2,2,3,3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[2,3,3,3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[3,3,3,3,3,3]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6]
[[1,1,1,1,1],[3]] generating graphics... => [6,1,2,3,4,5]
[[1,1,1,1,2],[3]] generating graphics... => [6,1,2,3,4,5]
[[1,1,1,1,3],[2]] generating graphics... => [5,1,2,3,4,6]
[[1,1,1,1,3],[3]] generating graphics... => [5,1,2,3,4,6]
[[1,1,1,2,2],[3]] generating graphics... => [6,1,2,3,4,5]
[[1,1,1,2,3],[2]] generating graphics... => [4,1,2,3,5,6]
[[1,1,1,2,3],[3]] generating graphics... => [5,1,2,3,4,6]
[[1,1,1,3,3],[2]] generating graphics... => [4,1,2,3,5,6]
[[1,1,1,3,3],[3]] generating graphics... => [4,1,2,3,5,6]
[[1,1,2,2,2],[3]] generating graphics... => [6,1,2,3,4,5]
[[1,1,2,2,3],[2]] generating graphics... => [3,1,2,4,5,6]
[[1,1,2,2,3],[3]] generating graphics... => [5,1,2,3,4,6]
[[1,1,2,3,3],[2]] generating graphics... => [3,1,2,4,5,6]
[[1,1,2,3,3],[3]] generating graphics... => [4,1,2,3,5,6]
[[1,1,3,3,3],[2]] generating graphics... => [3,1,2,4,5,6]
[[1,1,3,3,3],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4,5,6]
[[1,2,2,2,2],[3]] generating graphics... => [6,1,2,3,4,5]
[[1,2,2,2,3],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4,5,6]
[[1,2,2,2,3],[3]] generating graphics... => [5,1,2,3,4,6]
[[1,2,2,3,3],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4,5,6]
[[1,2,2,3,3],[3]] generating graphics... => [4,1,2,3,5,6]
[[1,2,3,3,3],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4,5,6]
[[1,2,3,3,3],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4,5,6]
[[1,3,3,3,3],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4,5,6]
[[1,3,3,3,3],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4,5,6]
[[2,2,2,2,2],[3]] generating graphics... => [6,1,2,3,4,5]
[[2,2,2,2,3],[3]] generating graphics... => [5,1,2,3,4,6]
[[2,2,2,3,3],[3]] generating graphics... => [4,1,2,3,5,6]
[[2,2,3,3,3],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4,5,6]
[[2,3,3,3,3],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4,5,6]
[[1,1,1,1],[2,3]] generating graphics... => [5,6,1,2,3,4]
[[1,1,1,1],[3,3]] generating graphics... => [5,6,1,2,3,4]
[[1,1,1,2],[2,3]] generating graphics... => [4,6,1,2,3,5]
[[1,1,1,3],[2,2]] generating graphics... => [4,5,1,2,3,6]
[[1,1,1,2],[3,3]] generating graphics... => [5,6,1,2,3,4]
[[1,1,1,3],[2,3]] generating graphics... => [4,5,1,2,3,6]
[[1,1,1,3],[3,3]] generating graphics... => [4,5,1,2,3,6]
[[1,1,2,2],[2,3]] generating graphics... => [3,6,1,2,4,5]
[[1,1,2,3],[2,2]] generating graphics... => [3,4,1,2,5,6]
[[1,1,2,2],[3,3]] generating graphics... => [5,6,1,2,3,4]
[[1,1,2,3],[2,3]] generating graphics... => [3,5,1,2,4,6]
[[1,1,3,3],[2,2]] generating graphics... => [3,4,1,2,5,6]
[[1,1,2,3],[3,3]] generating graphics... => [4,5,1,2,3,6]
[[1,1,3,3],[2,3]] generating graphics... => [3,4,1,2,5,6]
[[1,1,3,3],[3,3]] generating graphics... => [3,4,1,2,5,6]
[[1,2,2,2],[2,3]] generating graphics... => [2,6,1,3,4,5]
[[1,2,2,2],[3,3]] generating graphics... => [5,6,1,2,3,4]
[[1,2,2,3],[2,3]] generating graphics... => [2,5,1,3,4,6]
[[1,2,2,3],[3,3]] generating graphics... => [4,5,1,2,3,6]
[[1,2,3,3],[2,3]] generating graphics... => [2,4,1,3,5,6]
[[1,2,3,3],[3,3]] generating graphics... => [3,4,1,2,5,6]
[[2,2,2,2],[3,3]] generating graphics... => [5,6,1,2,3,4]
[[2,2,2,3],[3,3]] generating graphics... => [4,5,1,2,3,6]
[[2,2,3,3],[3,3]] generating graphics... => [3,4,1,2,5,6]
[[1,1,1,1],[2],[3]] generating graphics... => [6,5,1,2,3,4]
[[1,1,1,2],[2],[3]] generating graphics... => [6,4,1,2,3,5]
[[1,1,1,3],[2],[3]] generating graphics... => [5,4,1,2,3,6]
[[1,1,2,2],[2],[3]] generating graphics... => [6,3,1,2,4,5]
[[1,1,2,3],[2],[3]] generating graphics... => [5,3,1,2,4,6]
[[1,1,3,3],[2],[3]] generating graphics... => [4,3,1,2,5,6]
[[1,2,2,2],[2],[3]] generating graphics... => [6,2,1,3,4,5]
[[1,2,2,3],[2],[3]] generating graphics... => [5,2,1,3,4,6]
[[1,2,3,3],[2],[3]] generating graphics... => [4,2,1,3,5,6]
[[1,3,3,3],[2],[3]] generating graphics... => [3,2,1,4,5,6]
[[1,1,1],[2,2,3]] generating graphics... => [4,5,6,1,2,3]
[[1,1,1],[2,3,3]] generating graphics... => [4,5,6,1,2,3]
[[1,1,1],[3,3,3]] generating graphics... => [4,5,6,1,2,3]
[[1,1,2],[2,2,3]] generating graphics... => [3,4,6,1,2,5]
[[1,1,2],[2,3,3]] generating graphics... => [3,5,6,1,2,4]
[[1,1,2],[3,3,3]] generating graphics... => [4,5,6,1,2,3]
[[1,2,2],[2,3,3]] generating graphics... => [2,5,6,1,3,4]
[[1,2,2],[3,3,3]] generating graphics... => [4,5,6,1,2,3]
[[2,2,2],[3,3,3]] generating graphics... => [4,5,6,1,2,3]
[[1,1,1],[2,2],[3]] generating graphics... => [6,4,5,1,2,3]
[[1,1,1],[2,3],[3]] generating graphics... => [5,4,6,1,2,3]
[[1,1,2],[2,2],[3]] generating graphics... => [6,3,4,1,2,5]
[[1,1,2],[2,3],[3]] generating graphics... => [5,3,6,1,2,4]
[[1,1,3],[2,2],[3]] generating graphics... => [5,3,4,1,2,6]
[[1,1,3],[2,3],[3]] generating graphics... => [4,3,5,1,2,6]
[[1,2,2],[2,3],[3]] generating graphics... => [5,2,6,1,3,4]
[[1,2,3],[2,3],[3]] generating graphics... => [4,2,5,1,3,6]
[[1,1],[2,2],[3,3]] generating graphics... => [5,6,3,4,1,2]
[[1,1,1,1,1,1,2]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6,7]
[[1,1,1,1,1,2,2]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6,7]
[[1,1,1,1,2,2,2]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6,7]
[[1,1,1,2,2,2,2]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6,7]
[[1,1,2,2,2,2,2]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6,7]
[[1,2,2,2,2,2,2]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6,7]
[[2,2,2,2,2,2,2]] generating graphics... => [1,2,3,4,5,6,7]
[[1,1,1,1,1,1],[2]] generating graphics... => [7,1,2,3,4,5,6]
[[1,1,1,1,1,2],[2]] generating graphics... => [6,1,2,3,4,5,7]
[[1,1,1,1,2,2],[2]] generating graphics... => [5,1,2,3,4,6,7]
[[1,1,1,2,2,2],[2]] generating graphics... => [4,1,2,3,5,6,7]
[[1,1,2,2,2,2],[2]] generating graphics... => [3,1,2,4,5,6,7]
[[1,2,2,2,2,2],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4,5,6,7]
[[1,1,1,1,1],[2,2]] generating graphics... => [6,7,1,2,3,4,5]
[[1,1,1,1,2],[2,2]] generating graphics... => [5,6,1,2,3,4,7]
[[1,1,1,2,2],[2,2]] generating graphics... => [4,5,1,2,3,6,7]
[[1,1,2,2,2],[2,2]] generating graphics... => [3,4,1,2,5,6,7]
[[1,1,1,1],[2,2,2]] generating graphics... => [5,6,7,1,2,3,4]
[[1,1,1,2],[2,2,2]] generating graphics... => [4,5,6,1,2,3,7]
[[1,8]] generating graphics... => [1,2]
[[2,8]] generating graphics... => [1,2]
[[3,8]] generating graphics... => [1,2]
[[4,8]] generating graphics... => [1,2]
[[5,8]] generating graphics... => [1,2]
[[6,8]] generating graphics... => [1,2]
[[7,8]] generating graphics... => [1,2]
[[8,8]] generating graphics... => [1,2]
[[1],[8]] generating graphics... => [2,1]
[[2],[8]] generating graphics... => [2,1]
[[3],[8]] generating graphics... => [2,1]
[[4],[8]] generating graphics... => [2,1]
[[5],[8]] generating graphics... => [2,1]
[[6],[8]] generating graphics... => [2,1]
[[7],[8]] generating graphics... => [2,1]
[[1,1,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,2,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,3,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,4,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,5,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,6,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,7,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,2,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,3,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,4,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,5,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,6,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[2,7,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[3,3,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[3,4,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[3,5,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[3,6,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[3,7,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[4,4,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[4,5,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[4,6,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[4,7,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[5,5,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[5,6,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[5,7,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[6,6,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[6,7,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[7,7,7]] generating graphics... => [1,2,3]
[[1,1],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,2],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,7],[2]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1,3],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,7],[3]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1,4],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,7],[4]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1,5],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,7],[5]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1,6],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[1,7],[6]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1,7],[7]] generating graphics... => [2,1,3]
[[2,2],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[2,3],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[2,7],[3]] generating graphics... => [2,1,3]
[[2,4],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[2,7],[4]] generating graphics... => [2,1,3]
[[2,5],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[2,7],[5]] generating graphics... => [2,1,3]
[[2,6],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[2,7],[6]] generating graphics... => [2,1,3]
[[2,7],[7]] generating graphics... => [2,1,3]
[[3,3],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[3,4],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[3,7],[4]] generating graphics... => [2,1,3]
[[3,5],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[3,7],[5]] generating graphics... => [2,1,3]
[[3,6],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[3,7],[6]] generating graphics... => [2,1,3]
[[3,7],[7]] generating graphics... => [2,1,3]
[[4,4],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[4,5],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[4,7],[5]] generating graphics... => [2,1,3]
[[4,6],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[4,7],[6]] generating graphics... => [2,1,3]
[[4,7],[7]] generating graphics... => [2,1,3]
[[5,5],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[5,6],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[5,7],[6]] generating graphics... => [2,1,3]
[[5,7],[7]] generating graphics... => [2,1,3]
[[6,6],[7]] generating graphics... => [3,1,2]
[[6,7],[7]] generating graphics... => [2,1,3]
[[1],[2],[7]] generating graphics... => [3,2,1]
[[1],[3],[7]] generating graphics... => [3,2,1]
[[1],[4],[7]] generating graphics... => [3,2,1]
[[1],[5],[7]] generating graphics... => [3,2,1]
[[1],[6],[7]] generating graphics... => [3,2,1]
[[2],[3],[7]] generating graphics... => [3,2,1]
[[2],[4],[7]] generating graphics... => [3,2,1]
[[2],[5],[7]] generating graphics... => [3,2,1]
[[2],[6],[7]] generating graphics... => [3,2,1]
[[3],[4],[7]] generating graphics... => [3,2,1]
[[3],[5],[7]] generating graphics... => [3,2,1]
[[3],[6],[7]] generating graphics... => [3,2,1]
[[4],[5],[7]] generating graphics... => [3,2,1]
[[4],[6],[7]] generating graphics... => [3,2,1]
[[5],[6],[7]] generating graphics... => [3,2,1]
[[1,1,1,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,2,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,3,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,4,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,5,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,2,2,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,2,3,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,2,4,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,2,5,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,2,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,3,3,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,3,4,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,3,5,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,3,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,4,4,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,4,5,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,4,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,5,5,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,5,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,6,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,2,2,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,2,3,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,2,4,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,2,5,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,2,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,3,3,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,3,4,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,3,5,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,3,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,4,4,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,4,5,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,4,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,5,5,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,5,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[2,6,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,3,3,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,3,4,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,3,5,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,3,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,4,4,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,4,5,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,4,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,5,5,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,5,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[3,6,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[4,4,4,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[4,4,5,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[4,4,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[4,5,5,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[4,5,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[4,6,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[5,5,5,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[5,5,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[5,6,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[6,6,6,6]] generating graphics... => [1,2,3,4]
[[1,1,1],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,1,2],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,1,6],[2]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,1,3],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,1,6],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,1,4],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,1,6],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,1,5],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,1,6],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,1,6],[6]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,2,2],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,2,6],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,2,3],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,2,6],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,3,6],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,2,4],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,2,6],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,4,6],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,2,5],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,2,6],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,5,6],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,2,6],[6]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,6,6],[2]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,3,3],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,3,6],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,3,4],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,3,6],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,4,6],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,3,5],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,3,6],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,5,6],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,3,6],[6]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,6,6],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,4,4],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,4,6],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,4,5],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,4,6],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,5,6],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,4,6],[6]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,6,6],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,5,5],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[1,5,6],[5]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,5,6],[6]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[1,6,6],[5]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,6,6],[6]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,2,2],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,2,3],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,2,6],[3]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,2,4],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,2,6],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,2,5],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,2,6],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,2,6],[6]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,3,3],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,3,6],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,3,4],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,3,6],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,4,6],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,3,5],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,3,6],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,5,6],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,3,6],[6]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,6,6],[3]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,4,4],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,4,6],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,4,5],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,4,6],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,5,6],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,4,6],[6]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,6,6],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,5,5],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[2,5,6],[5]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,5,6],[6]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[2,6,6],[5]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[2,6,6],[6]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[3,3,3],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[3,3,4],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[3,3,6],[4]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[3,3,5],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[3,3,6],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[3,3,6],[6]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[3,4,4],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[3,4,6],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[3,4,5],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[3,4,6],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[3,5,6],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[3,4,6],[6]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[3,6,6],[4]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[3,5,5],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[3,5,6],[5]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[3,5,6],[6]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[3,6,6],[5]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[3,6,6],[6]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[4,4,4],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[4,4,5],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[4,4,6],[5]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[4,4,6],[6]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[4,5,5],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[4,5,6],[5]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[4,5,6],[6]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[4,6,6],[5]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[4,6,6],[6]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[5,5,5],[6]] generating graphics... => [4,1,2,3]
[[5,5,6],[6]] generating graphics... => [3,1,2,4]
[[5,6,6],[6]] generating graphics... => [2,1,3,4]
[[1,1],[2,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,1],[3,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,1],[4,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,1],[5,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,1],[6,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,2],[2,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,2],[3,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,3],[2,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,2],[4,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,4],[2,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,2],[5,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,5],[2,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,2],[6,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,3],[3,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,3],[4,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,4],[3,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,3],[5,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,5],[3,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,3],[6,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,4],[4,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,4],[5,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,5],[4,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,4],[6,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,5],[5,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[1,5],[6,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,2],[3,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,2],[4,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,2],[5,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,2],[6,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,3],[3,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[2,3],[4,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,4],[3,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[2,3],[5,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,5],[3,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[2,3],[6,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,4],[4,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[2,4],[5,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,5],[4,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[2,4],[6,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[2,5],[5,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[2,5],[6,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[3,3],[4,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[3,3],[5,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[3,3],[6,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[3,4],[4,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[3,4],[5,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[3,5],[4,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[3,4],[6,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[3,5],[5,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[3,5],[6,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[4,4],[5,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[4,4],[6,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[4,5],[5,6]] generating graphics... => [2,4,1,3]
[[4,5],[6,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[5,5],[6,6]] generating graphics... => [3,4,1,2]
[[1,1],[2],[6]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[1,1],[3],[6]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[1,1],[4],[6]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[1,1],[5],[6]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[1,2],[2],[6]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[1,2],[3],[6]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[1,3],[2],[6]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[1,6],[2],[3]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[1,2],[4],[6]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[1,4],[2],[6]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[1,6],[2],[4]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[1,2],[5],[6]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[1,5],[2],[6]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[1,6],[2],[5]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[1,6],[2],[6]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[1,3],[3],[6]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[1,3],[4],[6]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[1,4],[3],[6]] generating graphics... => [4,2,1,3]
[[1,6],[3],[4]] generating graphics... => [3,2,1,4]
[[1,3],[5],[6]] generating graphics... => [4,3,1,2]
[[1,5],[3],[6]] generating graphics... => [4,2,1,3]
Download as text // json // pdf
Description
Return the permutation obtained by reading the entries of the tableau row by row, starting with the bottommost row (in English notation).
Properties
gradedA map $\phi: A \rightarrow B$ is graded for graded sets $A$ and $B$ if $\operatorname{deg}(a) = \operatorname{deg}(a')$ implies $\operatorname{deg}(\phi(a)) = \operatorname{deg}(\phi(a'))$ for all $a, a' \in A$.
Code
def reading_word_permutation(elt):
    return Permutation(elt.standardization().to_word())