Identifier
Identifier
Values
[2] generating graphics... => 2
[1,1] generating graphics... => -1
[3] generating graphics... => 3
[2,1] generating graphics... => 0
[1,1,1] generating graphics... => 1
[4] generating graphics... => 4
[3,1] generating graphics... => 1
[2,2] generating graphics... => -2
[2,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1] generating graphics... => -1
[5] generating graphics... => 5
[4,1] generating graphics... => 2
[3,2] generating graphics... => 0
[3,1,1] generating graphics... => -1
[2,2,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[6] generating graphics... => 6
[5,1] generating graphics... => 3
[4,2] generating graphics... => 2
[4,1,1] generating graphics... => -2
[3,3] generating graphics... => -3
[3,2,1] generating graphics... => 0
[3,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,2,2] generating graphics... => 2
[2,2,1,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1] generating graphics... => -1
[7] generating graphics... => 7
[6,1] generating graphics... => 4
[5,2] generating graphics... => 4
[5,1,1] generating graphics... => -3
[4,3] generating graphics... => 0
[4,2,1] generating graphics... => 0
[4,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,3,1] generating graphics... => -1
[3,2,2] generating graphics... => 0
[3,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,1,1,1,1] generating graphics... => -1
[2,2,2,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[8] generating graphics... => 8
[7,1] generating graphics... => 5
[6,2] generating graphics... => 6
[6,1,1] generating graphics... => -4
[5,3] generating graphics... => 3
[5,2,1] generating graphics... => 0
[5,1,1,1] generating graphics... => 3
[4,4] generating graphics... => -4
[4,3,1] generating graphics... => 0
[4,2,2] generating graphics... => -2
[4,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,1,1,1,1] generating graphics... => -2
[3,3,2] generating graphics... => 0
[3,3,1,1] generating graphics... => 1
[3,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,2,2,2] generating graphics... => -2
[2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => -1
[9] generating graphics... => 9
[8,1] generating graphics... => 6
[7,2] generating graphics... => 8
[7,1,1] generating graphics... => -5
[6,3] generating graphics... => 6
[6,2,1] generating graphics... => 0
[6,1,1,1] generating graphics... => 4
[5,4] generating graphics... => 0
[5,3,1] generating graphics... => 1
[5,2,2] generating graphics... => -4
[5,2,1,1] generating graphics... => 0
[5,1,1,1,1] generating graphics... => -3
[4,4,1] generating graphics... => -2
[4,3,2] generating graphics... => 0
[4,3,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,3,3] generating graphics... => 3
[3,3,2,1] generating graphics... => 0
[3,3,1,1,1] generating graphics... => -1
[3,2,2,2] generating graphics... => 0
[3,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => -1
[2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[10] generating graphics... => 10
[9,1] generating graphics... => 7
[8,2] generating graphics... => 10
[8,1,1] generating graphics... => -6
[7,3] generating graphics... => 9
[7,2,1] generating graphics... => 0
[7,1,1,1] generating graphics... => 5
[6,4] generating graphics... => 4
[6,3,1] generating graphics... => 2
[6,2,2] generating graphics... => -6
[6,2,1,1] generating graphics... => 0
[6,1,1,1,1] generating graphics... => -4
[5,5] generating graphics... => -5
[5,4,1] generating graphics... => 0
[5,3,2] generating graphics... => 0
[5,3,1,1] generating graphics... => -1
[5,2,2,1] generating graphics... => 0
[5,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 3
[4,4,2] generating graphics... => -2
[4,4,1,1] generating graphics... => 2
[4,3,3] generating graphics... => 0
[4,3,2,1] generating graphics... => 0
[4,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2] generating graphics... => 2
[4,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => -2
[3,3,3,1] generating graphics... => 1
[3,3,2,2] generating graphics... => 0
[3,3,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,2,2,2,2] generating graphics... => 2
[2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => -1
[11] generating graphics... => 11
[10,1] generating graphics... => 8
[9,2] generating graphics... => 12
[9,1,1] generating graphics... => -7
[8,3] generating graphics... => 12
[8,2,1] generating graphics... => 0
[8,1,1,1] generating graphics... => 6
[7,4] generating graphics... => 8
[7,3,1] generating graphics... => 3
[7,2,2] generating graphics... => -8
[7,2,1,1] generating graphics... => 0
[7,1,1,1,1] generating graphics... => -5
[6,5] generating graphics... => 0
[6,4,1] generating graphics... => 2
[6,3,2] generating graphics... => 0
[6,3,1,1] generating graphics... => -2
[6,2,2,1] generating graphics... => 0
[6,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[5,5,1] generating graphics... => -3
[5,4,2] generating graphics... => 0
[5,4,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,3] generating graphics... => -3
[5,3,2,1] generating graphics... => 0
[5,3,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,2,2,2] generating graphics... => 4
[5,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => -3
[4,4,3] generating graphics... => 0
[4,4,2,1] generating graphics... => 0
[4,4,1,1,1] generating graphics... => -2
[4,3,3,1] generating graphics... => 0
[4,3,2,2] generating graphics... => 0
[4,3,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,3,3,2] generating graphics... => 0
[3,3,3,1,1] generating graphics... => -1
[3,3,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => -1
[3,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => -1
[2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[12] generating graphics... => 12
[11,1] generating graphics... => 9
[10,2] generating graphics... => 14
[10,1,1] generating graphics... => -8
[9,3] generating graphics... => 15
[9,2,1] generating graphics... => 0
[9,1,1,1] generating graphics... => 7
[8,4] generating graphics... => 12
[8,3,1] generating graphics... => 4
[8,2,2] generating graphics... => -10
[8,2,1,1] generating graphics... => 0
[8,1,1,1,1] generating graphics... => -6
[7,5] generating graphics... => 5
[7,4,1] generating graphics... => 4
[7,3,2] generating graphics... => 0
[7,3,1,1] generating graphics... => -3
[7,2,2,1] generating graphics... => 0
[7,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,1,1,1,1,1] generating graphics... => 5
[6,6] generating graphics... => -6
[6,5,1] generating graphics... => 0
[6,4,2] generating graphics... => 2
[6,4,1,1] generating graphics... => -2
[6,3,3] generating graphics... => -6
[6,3,2,1] generating graphics... => 0
[6,3,1,1,1] generating graphics... => 2
[6,2,2,2] generating graphics... => 6
[6,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => -4
[5,5,2] generating graphics... => -4
[5,5,1,1] generating graphics... => 3
[5,4,3] generating graphics... => 0
[5,4,2,1] generating graphics... => 0
[5,4,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,3,1] generating graphics... => -1
[5,3,2,2] generating graphics... => 0
[5,3,2,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,1,1,1,1] generating graphics... => -1
[5,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 3
[4,4,4] generating graphics... => 4
[4,4,3,1] generating graphics... => 0
[4,4,2,2] generating graphics... => 2
[4,4,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[4,3,3,2] generating graphics... => 0
[4,3,3,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,2,2,1] generating graphics... => 0
[4,3,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,2] generating graphics... => -2
[4,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => -2
[3,3,3,3] generating graphics... => -3
[3,3,3,2,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,2,2,2] generating graphics... => 0
[3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,2,2,2,2,2] generating graphics... => -2
[2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => -1
click to show generating function       
Description
The weight of a partition according to Alladi.
References
[1] Alladi, K. Partition identities involving gaps and weights MathSciNet:1401759
Code
def statistic(pi):
  """
  The weight according to Alladi.

  sage: r=8; RR = [pi for pi in Partitions(r) if all(pi[i] - pi[i+1] >= 2 for i in range(len(pi)-1))]
  sage: sum(weight(pi) for pi in RR) == Partitions(r).cardinality()
  """
  return pi[-1]*prod(pi[i] - pi[i+1] -1 for i in range(len(pi)-1))

Created
May 03, 2016 at 08:01 by Martin Rubey
Updated
May 03, 2016 at 11:59 by Martin Rubey