Identifier
Identifier
Values
[[1]] generating graphics... => 0
[[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[4,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[2,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[2,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[0]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[1]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[2]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[3]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[4]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[5]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[4,1],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[4,1],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[4,1],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[4,1],[4]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[1,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[1,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[1,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[1,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,1],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,1],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,1],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[2]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[3]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[4]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[5]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
Description
Number of free entries.
The tiling of a pattern is the finest partition of the entries in
the pattern, such that adjacent (NW,NE,SW,SE) entries that are equal belong to the same part. These parts are called tiles, and each entry in a pattern belong to exactly one tile.
A tile is free if it do not intersect any of the first and the last row.
This statistic is the total number of entries that belong to a free tile.
References
[1] De Loera, Jesús A., McAllister, T. B. Vertices of Gelfand-Tsetlin polytopes MathSciNet:2096742
Created
Mar 21, 2014 at 22:56 by Per Alexandersson
Updated
May 29, 2015 at 17:08 by Martin Rubey