Identifier
Identifier
Values
[[1]] generating graphics... => 0
[[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[4,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[2,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[2,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 1
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[0]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[1]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[2]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[3]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[4]] generating graphics... => 0
[[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[5]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[1,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[4,1],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[4,1],[2]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[4,1],[3]] generating graphics... => 0
[[4,1,0,0,0],[4,1,0,0],[4,1,0],[4,1],[4]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0,0],[3,2,0,0],[3,2,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[1,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,0,0],[3,1,1,0],[3,1,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2,1,0,0],[2,2,1,0],[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[1,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[1,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[1,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[1,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,1],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,1],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,1],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[2,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[3,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[4,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[4,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[3]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[4]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[5,0,0,0],[5,0,0],[5,0],[5]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[6,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0],[4,0,0,0],[4,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
Description
The number of free tiles in the pattern.
The tiling of a pattern is the finest partition of the entries in the pattern, such that adjacent (NW,NE,SW,SE) entries that are equal belong to the same part. These parts are called tiles, and each entry in a pattern belong to exactly one tile.
A tile is free if it does not intersect any of the first and the last row.
References
[1] De Loera, Jesús A., McAllister, T. B. Vertices of Gelfand-Tsetlin polytopes MathSciNet:2096742
Created
Mar 21, 2014 at 22:51 by Per Alexandersson
Updated
May 29, 2015 at 17:08 by Martin Rubey