Identifier
Identifier
Values
[.,[.,.]] generating graphics... => 2
[[.,.],.] generating graphics... => 1
[.,[.,[.,.]]] generating graphics... => 5
[.,[[.,.],.]] generating graphics... => 3
[[.,.],[.,.]] generating graphics... => 2
[[.,[.,.]],.] generating graphics... => 2
[[[.,.],.],.] generating graphics... => 1
[.,[.,[.,[.,.]]]] generating graphics... => 14
[.,[.,[[.,.],.]]] generating graphics... => 9
[.,[[.,.],[.,.]]] generating graphics... => 7
[.,[[.,[.,.]],.]] generating graphics... => 7
[.,[[[.,.],.],.]] generating graphics... => 4
[[.,.],[.,[.,.]]] generating graphics... => 5
[[.,.],[[.,.],.]] generating graphics... => 3
[[.,[.,.]],[.,.]] generating graphics... => 4
[[[.,.],.],[.,.]] generating graphics... => 2
[[.,[.,[.,.]]],.] generating graphics... => 5
[[.,[[.,.],.]],.] generating graphics... => 3
[[[.,.],[.,.]],.] generating graphics... => 2
[[[.,[.,.]],.],.] generating graphics... => 2
[[[[.,.],.],.],.] generating graphics... => 1
[.,[.,[.,[.,[.,.]]]]] generating graphics... => 42
[.,[.,[.,[[.,.],.]]]] generating graphics... => 28
[.,[.,[[.,.],[.,.]]]] generating graphics... => 23
[.,[.,[[.,[.,.]],.]]] generating graphics... => 23
[.,[.,[[[.,.],.],.]]] generating graphics... => 14
[.,[[.,.],[.,[.,.]]]] generating graphics... => 19
[.,[[.,.],[[.,.],.]]] generating graphics... => 12
[.,[[.,[.,.]],[.,.]]] generating graphics... => 16
[.,[[[.,.],.],[.,.]]] generating graphics... => 9
[.,[[.,[.,[.,.]]],.]] generating graphics... => 19
[.,[[.,[[.,.],.]],.]] generating graphics... => 12
[.,[[[.,.],[.,.]],.]] generating graphics... => 9
[.,[[[.,[.,.]],.],.]] generating graphics... => 9
[.,[[[[.,.],.],.],.]] generating graphics... => 5
[[.,.],[.,[.,[.,.]]]] generating graphics... => 14
[[.,.],[.,[[.,.],.]]] generating graphics... => 9
[[.,.],[[.,.],[.,.]]] generating graphics... => 7
[[.,.],[[.,[.,.]],.]] generating graphics... => 7
[[.,.],[[[.,.],.],.]] generating graphics... => 4
[[.,[.,.]],[.,[.,.]]] generating graphics... => 10
[[.,[.,.]],[[.,.],.]] generating graphics... => 6
[[[.,.],.],[.,[.,.]]] generating graphics... => 5
[[[.,.],.],[[.,.],.]] generating graphics... => 3
[[.,[.,[.,.]]],[.,.]] generating graphics... => 10
[[.,[[.,.],.]],[.,.]] generating graphics... => 6
[[[.,.],[.,.]],[.,.]] generating graphics... => 4
[[[.,[.,.]],.],[.,.]] generating graphics... => 4
[[[[.,.],.],.],[.,.]] generating graphics... => 2
[[.,[.,[.,[.,.]]]],.] generating graphics... => 14
[[.,[.,[[.,.],.]]],.] generating graphics... => 9
[[.,[[.,.],[.,.]]],.] generating graphics... => 7
[[.,[[.,[.,.]],.]],.] generating graphics... => 7
[[.,[[[.,.],.],.]],.] generating graphics... => 4
[[[.,.],[.,[.,.]]],.] generating graphics... => 5
[[[.,.],[[.,.],.]],.] generating graphics... => 3
[[[.,[.,.]],[.,.]],.] generating graphics... => 4
[[[[.,.],.],[.,.]],.] generating graphics... => 2
[[[.,[.,[.,.]]],.],.] generating graphics... => 5
[[[.,[[.,.],.]],.],.] generating graphics... => 3
[[[[.,.],[.,.]],.],.] generating graphics... => 2
[[[[.,[.,.]],.],.],.] generating graphics... => 2
[[[[[.,.],.],.],.],.] generating graphics... => 1
[.,[.,[.,[.,[.,[.,.]]]]]] generating graphics... => 132
[.,[.,[.,[.,[[.,.],.]]]]] generating graphics... => 90
[.,[.,[.,[[.,.],[.,.]]]]] generating graphics... => 76
[.,[.,[.,[[.,[.,.]],.]]]] generating graphics... => 76
[.,[.,[.,[[[.,.],.],.]]]] generating graphics... => 48
[.,[.,[[.,.],[.,[.,.]]]]] generating graphics... => 66
[.,[.,[[.,.],[[.,.],.]]]] generating graphics... => 43
[.,[.,[[.,[.,.]],[.,.]]]] generating graphics... => 57
[.,[.,[[[.,.],.],[.,.]]]] generating graphics... => 34
[.,[.,[[.,[.,[.,.]]],.]]] generating graphics... => 66
[.,[.,[[.,[[.,.],.]],.]]] generating graphics... => 43
[.,[.,[[[.,.],[.,.]],.]]] generating graphics... => 34
[.,[.,[[[.,[.,.]],.],.]]] generating graphics... => 34
[.,[.,[[[[.,.],.],.],.]]] generating graphics... => 20
[.,[[.,.],[.,[.,[.,.]]]]] generating graphics... => 56
[.,[[.,.],[.,[[.,.],.]]]] generating graphics... => 37
[.,[[.,.],[[.,.],[.,.]]]] generating graphics... => 30
[.,[[.,.],[[.,[.,.]],.]]] generating graphics... => 30
[.,[[.,.],[[[.,.],.],.]]] generating graphics... => 18
[.,[[.,[.,.]],[.,[.,.]]]] generating graphics... => 43
[.,[[.,[.,.]],[[.,.],.]]] generating graphics... => 27
[.,[[[.,.],.],[.,[.,.]]]] generating graphics... => 24
[.,[[[.,.],.],[[.,.],.]]] generating graphics... => 15
[.,[[.,[.,[.,.]]],[.,.]]] generating graphics... => 43
[.,[[.,[[.,.],.]],[.,.]]] generating graphics... => 27
[.,[[[.,.],[.,.]],[.,.]]] generating graphics... => 20
[.,[[[.,[.,.]],.],[.,.]]] generating graphics... => 20
[.,[[[[.,.],.],.],[.,.]]] generating graphics... => 11
[.,[[.,[.,[.,[.,.]]]],.]] generating graphics... => 56
[.,[[.,[.,[[.,.],.]]],.]] generating graphics... => 37
[.,[[.,[[.,.],[.,.]]],.]] generating graphics... => 30
[.,[[.,[[.,[.,.]],.]],.]] generating graphics... => 30
[.,[[.,[[[.,.],.],.]],.]] generating graphics... => 18
[.,[[[.,.],[.,[.,.]]],.]] generating graphics... => 24
[.,[[[.,.],[[.,.],.]],.]] generating graphics... => 15
[.,[[[.,[.,.]],[.,.]],.]] generating graphics... => 20
[.,[[[[.,.],.],[.,.]],.]] generating graphics... => 11
[.,[[[.,[.,[.,.]]],.],.]] generating graphics... => 24
[.,[[[.,[[.,.],.]],.],.]] generating graphics... => 15
[.,[[[[.,.],[.,.]],.],.]] generating graphics... => 11
[.,[[[[.,[.,.]],.],.],.]] generating graphics... => 11
[.,[[[[[.,.],.],.],.],.]] generating graphics... => 6
[[.,.],[.,[.,[.,[.,.]]]]] generating graphics... => 42
[[.,.],[.,[.,[[.,.],.]]]] generating graphics... => 28
[[.,.],[.,[[.,.],[.,.]]]] generating graphics... => 23
[[.,.],[.,[[.,[.,.]],.]]] generating graphics... => 23
[[.,.],[.,[[[.,.],.],.]]] generating graphics... => 14
[[.,.],[[.,.],[.,[.,.]]]] generating graphics... => 19
[[.,.],[[.,.],[[.,.],.]]] generating graphics... => 12
[[.,.],[[.,[.,.]],[.,.]]] generating graphics... => 16
[[.,.],[[[.,.],.],[.,.]]] generating graphics... => 9
[[.,.],[[.,[.,[.,.]]],.]] generating graphics... => 19
[[.,.],[[.,[[.,.],.]],.]] generating graphics... => 12
[[.,.],[[[.,.],[.,.]],.]] generating graphics... => 9
[[.,.],[[[.,[.,.]],.],.]] generating graphics... => 9
[[.,.],[[[[.,.],.],.],.]] generating graphics... => 5
[[.,[.,.]],[.,[.,[.,.]]]] generating graphics... => 28
[[.,[.,.]],[.,[[.,.],.]]] generating graphics... => 18
[[.,[.,.]],[[.,.],[.,.]]] generating graphics... => 14
[[.,[.,.]],[[.,[.,.]],.]] generating graphics... => 14
[[.,[.,.]],[[[.,.],.],.]] generating graphics... => 8
[[[.,.],.],[.,[.,[.,.]]]] generating graphics... => 14
[[[.,.],.],[.,[[.,.],.]]] generating graphics... => 9
[[[.,.],.],[[.,.],[.,.]]] generating graphics... => 7
[[[.,.],.],[[.,[.,.]],.]] generating graphics... => 7
[[[.,.],.],[[[.,.],.],.]] generating graphics... => 4
[[.,[.,[.,.]]],[.,[.,.]]] generating graphics... => 25
[[.,[.,[.,.]]],[[.,.],.]] generating graphics... => 15
[[.,[[.,.],.]],[.,[.,.]]] generating graphics... => 15
[[.,[[.,.],.]],[[.,.],.]] generating graphics... => 9
[[[.,.],[.,.]],[.,[.,.]]] generating graphics... => 10
[[[.,.],[.,.]],[[.,.],.]] generating graphics... => 6
[[[.,[.,.]],.],[.,[.,.]]] generating graphics... => 10
[[[.,[.,.]],.],[[.,.],.]] generating graphics... => 6
[[[[.,.],.],.],[.,[.,.]]] generating graphics... => 5
[[[[.,.],.],.],[[.,.],.]] generating graphics... => 3
[[.,[.,[.,[.,.]]]],[.,.]] generating graphics... => 28
[[.,[.,[[.,.],.]]],[.,.]] generating graphics... => 18
[[.,[[.,.],[.,.]]],[.,.]] generating graphics... => 14
[[.,[[.,[.,.]],.]],[.,.]] generating graphics... => 14
[[.,[[[.,.],.],.]],[.,.]] generating graphics... => 8
[[[.,.],[.,[.,.]]],[.,.]] generating graphics... => 10
[[[.,.],[[.,.],.]],[.,.]] generating graphics... => 6
[[[.,[.,.]],[.,.]],[.,.]] generating graphics... => 8
[[[[.,.],.],[.,.]],[.,.]] generating graphics... => 4
[[[.,[.,[.,.]]],.],[.,.]] generating graphics... => 10
[[[.,[[.,.],.]],.],[.,.]] generating graphics... => 6
[[[[.,.],[.,.]],.],[.,.]] generating graphics... => 4
[[[[.,[.,.]],.],.],[.,.]] generating graphics... => 4
[[[[[.,.],.],.],.],[.,.]] generating graphics... => 2
[[.,[.,[.,[.,[.,.]]]]],.] generating graphics... => 42
[[.,[.,[.,[[.,.],.]]]],.] generating graphics... => 28
[[.,[.,[[.,.],[.,.]]]],.] generating graphics... => 23
[[.,[.,[[.,[.,.]],.]]],.] generating graphics... => 23
[[.,[.,[[[.,.],.],.]]],.] generating graphics... => 14
[[.,[[.,.],[.,[.,.]]]],.] generating graphics... => 19
[[.,[[.,.],[[.,.],.]]],.] generating graphics... => 12
[[.,[[.,[.,.]],[.,.]]],.] generating graphics... => 16
[[.,[[[.,.],.],[.,.]]],.] generating graphics... => 9
[[.,[[.,[.,[.,.]]],.]],.] generating graphics... => 19
[[.,[[.,[[.,.],.]],.]],.] generating graphics... => 12
[[.,[[[.,.],[.,.]],.]],.] generating graphics... => 9
[[.,[[[.,[.,.]],.],.]],.] generating graphics... => 9
[[.,[[[[.,.],.],.],.]],.] generating graphics... => 5
[[[.,.],[.,[.,[.,.]]]],.] generating graphics... => 14
[[[.,.],[.,[[.,.],.]]],.] generating graphics... => 9
[[[.,.],[[.,.],[.,.]]],.] generating graphics... => 7
[[[.,.],[[.,[.,.]],.]],.] generating graphics... => 7
[[[.,.],[[[.,.],.],.]],.] generating graphics... => 4
[[[.,[.,.]],[.,[.,.]]],.] generating graphics... => 10
[[[.,[.,.]],[[.,.],.]],.] generating graphics... => 6
[[[[.,.],.],[.,[.,.]]],.] generating graphics... => 5
[[[[.,.],.],[[.,.],.]],.] generating graphics... => 3
[[[.,[.,[.,.]]],[.,.]],.] generating graphics... => 10
[[[.,[[.,.],.]],[.,.]],.] generating graphics... => 6
[[[[.,.],[.,.]],[.,.]],.] generating graphics... => 4
[[[[.,[.,.]],.],[.,.]],.] generating graphics... => 4
[[[[[.,.],.],.],[.,.]],.] generating graphics... => 2
[[[.,[.,[.,[.,.]]]],.],.] generating graphics... => 14
[[[.,[.,[[.,.],.]]],.],.] generating graphics... => 9
[[[.,[[.,.],[.,.]]],.],.] generating graphics... => 7
[[[.,[[.,[.,.]],.]],.],.] generating graphics... => 7
[[[.,[[[.,.],.],.]],.],.] generating graphics... => 4
[[[[.,.],[.,[.,.]]],.],.] generating graphics... => 5
[[[[.,.],[[.,.],.]],.],.] generating graphics... => 3
[[[[.,[.,.]],[.,.]],.],.] generating graphics... => 4
[[[[[.,.],.],[.,.]],.],.] generating graphics... => 2
[[[[.,[.,[.,.]]],.],.],.] generating graphics... => 5
[[[[.,[[.,.],.]],.],.],.] generating graphics... => 3
[[[[[.,.],[.,.]],.],.],.] generating graphics... => 2
[[[[[.,[.,.]],.],.],.],.] generating graphics... => 2
[[[[[[.,.],.],.],.],.],.] generating graphics... => 1
click to show generating function       
Description
The number of elements smaller than a binary tree in Tamari order.
References
[1] Chatel, Grégory, Pons, V. Counting smaller trees in the Tamari order MathSciNet:3091011
Code
def statistic(tree):
    return len(tree.tamari_smaller())
Created
Jun 13, 2013 at 09:55 by Viviane Pons
Updated
Oct 17, 2015 at 10:48 by Christian Stump