Identifier
Identifier
Values
[[1]] generating graphics... => 1
[[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2]] generating graphics... => 1
[[1,1]] generating graphics... => 1
[[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3]] generating graphics... => 1
[[2,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2],[2]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3],[1]] generating graphics... => 2
[[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4]] generating graphics... => 1
[[3,1]] generating graphics... => 2
[[2,2]] generating graphics... => 1
[[2,1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2],[2],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[3],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[4],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2],[1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[5]] generating graphics... => 1
[[4,1]] generating graphics... => 2
[[3,2]] generating graphics... => 2
[[3,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2,1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[3],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[3],[3]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[4],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[4],[2]] generating graphics... => 2
[[3,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,2],[2]] generating graphics... => 2
[[2,2],[1,1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[5],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[6]] generating graphics... => 1
[[5,1]] generating graphics... => 2
[[4,2]] generating graphics... => 2
[[4,1,1]] generating graphics... => 2
[[3,3]] generating graphics... => 1
[[3,2,1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2,2]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2],[2],[2],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[3],[2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3],[2],[2]] generating graphics... => 2
[[3],[3],[1]] generating graphics... => 2
[[2,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[4],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[4],[3]] generating graphics... => 2
[[3,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1],[3]] generating graphics... => 2
[[3,1],[2,1]] generating graphics... => 3
[[2,2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,2],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2],[2,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1],[2,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 2
[[5],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[5],[2]] generating graphics... => 2
[[4,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1],[2]] generating graphics... => 3
[[4,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[3,2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2],[1,1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[6],[1]] generating graphics... => 2
[[5,1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,2],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2],[1]] generating graphics... => 2
[[2,2,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[7]] generating graphics... => 1
[[6,1]] generating graphics... => 2
[[5,2]] generating graphics... => 2
[[5,1,1]] generating graphics... => 2
[[4,3]] generating graphics... => 2
[[4,2,1]] generating graphics... => 3
[[4,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[3,3,1]] generating graphics... => 2
[[3,2,2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2,2,1]] generating graphics... => 2
[[2,2,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2],[2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2],[2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2],[2],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[3],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3],[2],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[3],[3],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[3],[3],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1],[2,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1],[1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1],[1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[4],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[4],[2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4],[2],[2]] generating graphics... => 2
[[4],[3],[1]] generating graphics... => 3
[[4],[4]] generating graphics... => 1
[[3,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1],[2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[3,1],[3],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1],[3,1]] generating graphics... => 2
[[2,2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2],[2],[2]] generating graphics... => 2
[[2,2],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2],[2,2]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[2],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[2,1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1],[1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[5],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[5],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[5],[3]] generating graphics... => 2
[[4,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[4,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1],[3]] generating graphics... => 3
[[4,1],[2,1]] generating graphics... => 3
[[3,2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2],[3]] generating graphics... => 2
[[3,2],[2,1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1],[3]] generating graphics... => 2
[[3,1,1],[2,1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1],[2,1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1],[1,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,1],[2,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 2
[[6],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[6],[2]] generating graphics... => 2
[[5,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[5,1],[2]] generating graphics... => 3
[[5,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[4,2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,2],[2]] generating graphics... => 3
[[4,2],[1,1]] generating graphics... => 3
[[4,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,1],[2]] generating graphics... => 3
[[4,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[3,3],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,3],[2]] generating graphics... => 2
[[3,3],[1,1]] generating graphics... => 2
[[3,2,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1],[1,1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,2,2],[2]] generating graphics... => 2
[[2,2,2],[1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,1],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[7],[1]] generating graphics... => 2
[[6,1],[1]] generating graphics... => 3
[[5,2],[1]] generating graphics... => 3
[[5,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,3],[1]] generating graphics... => 3
[[4,2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,2],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[8]] generating graphics... => 1
[[7,1]] generating graphics... => 2
[[6,2]] generating graphics... => 2
[[6,1,1]] generating graphics... => 2
[[5,3]] generating graphics... => 2
[[5,2,1]] generating graphics... => 3
[[5,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[4,4]] generating graphics... => 1
[[4,3,1]] generating graphics... => 3
[[4,2,2]] generating graphics... => 2
[[4,2,1,1]] generating graphics... => 3
[[4,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[3,3,2]] generating graphics... => 2
[[3,3,1,1]] generating graphics... => 2
[[3,2,2,1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,1,1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2,2,2]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2],[2],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2],[2],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2],[2],[2],[2],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[3],[2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3],[2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3],[2],[2],[2]] generating graphics... => 2
[[3],[3],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[3],[3],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[3],[3],[3]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2],[2],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1],[1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[2,1],[2,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2,1],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2,1],[2,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1],[1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1],[1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1],[1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1],[1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1],[1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[4],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[4],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4],[2],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[4],[3],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4],[3],[2]] generating graphics... => 3
[[4],[4],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1],[2],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1],[3],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1],[3],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1],[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1],[2,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[3,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,2],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2],[2],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2],[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2],[2,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,2],[2,2],[1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[2],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1],[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[2,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[2,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1],[1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1],[1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[5],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[5],[2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[5],[2],[2]] generating graphics... => 2
[[5],[3],[1]] generating graphics... => 3
[[5],[4]] generating graphics... => 2
[[4,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,1],[2],[2]] generating graphics... => 3
[[4,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[4,1],[3],[1]] generating graphics... => 4
[[4,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,1],[4]] generating graphics... => 2
[[4,1],[3,1]] generating graphics... => 3
[[3,2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2],[2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[3,2],[3],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2],[3,1]] generating graphics... => 3
[[3,2],[2,2]] generating graphics... => 2
[[3,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1],[2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[3],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[3,1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[2,1,1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1],[2],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,2,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1],[2,2]] generating graphics... => 2
[[2,2,1],[2,1,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1],[2],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,1],[2,1,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1],[1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1],[1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[6],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[6],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[6],[3]] generating graphics... => 2
[[5,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[5,1],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[5,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[5,1],[3]] generating graphics... => 3
[[5,1],[2,1]] generating graphics... => 3
[[4,2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,2],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[4,2],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,2],[2,1]] generating graphics... => 4
[[4,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[4,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,1,1],[3]] generating graphics... => 3
[[4,1,1],[2,1]] generating graphics... => 4
[[4,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 2
[[3,3],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,3],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3],[2,1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1],[2],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,2,1],[2,1]] generating graphics... => 5
[[3,2,1],[1,1,1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1],[3]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,1],[2,1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,2,2],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2],[2,1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2],[1,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,1],[2,1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,1,1],[2,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 2
[[7],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[7],[2]] generating graphics... => 2
[[6,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[6,1],[2]] generating graphics... => 3
[[6,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[5,2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[5,2],[2]] generating graphics... => 3
[[5,2],[1,1]] generating graphics... => 3
[[5,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[5,1,1],[2]] generating graphics... => 3
[[5,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[4,3],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,3],[2]] generating graphics... => 3
[[4,3],[1,1]] generating graphics... => 3
[[4,2,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[4,2,1],[1,1]] generating graphics... => 4
[[4,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,1,1],[2]] generating graphics... => 3
[[4,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[3,2,2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,2],[1,1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1],[1,1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,2,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,1,1],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1,1],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[8],[1]] generating graphics... => 2
[[7,1],[1]] generating graphics... => 3
[[6,2],[1]] generating graphics... => 3
[[6,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[5,3],[1]] generating graphics... => 3
[[5,2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[5,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,4],[1]] generating graphics... => 2
[[4,3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,2,2],[1]] generating graphics... => 3
[[4,2,1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,2],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2,2],[1]] generating graphics... => 2
[[2,2,2,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[9]] generating graphics... => 1
[[8,1]] generating graphics... => 2
[[7,2]] generating graphics... => 2
[[7,1,1]] generating graphics... => 2
[[6,3]] generating graphics... => 2
[[6,2,1]] generating graphics... => 3
[[6,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[5,4]] generating graphics... => 2
[[5,3,1]] generating graphics... => 3
[[5,2,2]] generating graphics... => 2
[[5,2,1,1]] generating graphics... => 3
[[5,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[4,4,1]] generating graphics... => 2
[[4,3,2]] generating graphics... => 3
[[4,3,1,1]] generating graphics... => 3
[[4,2,2,1]] generating graphics... => 3
[[4,2,1,1,1]] generating graphics... => 3
[[4,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[3,3,3]] generating graphics... => 1
[[3,3,2,1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[3,2,2,2]] generating graphics... => 2
[[3,2,2,1,1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,1,1,1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2,2,2,1]] generating graphics... => 2
[[2,2,2,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2],[2],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2],[2],[2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2],[2],[2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2],[2],[2],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1,1],[1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1,1],[1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1],[1,1],[1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[3],[2],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3],[2],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3],[2],[2],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[3],[3],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[3],[3],[2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3],[3],[2],[2]] generating graphics... => 2
[[3],[3],[3],[1]] generating graphics... => 2
[[2,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2],[2],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2,1],[2],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1],[2,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1],[2,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[2,1],[2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1],[1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1],[1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1],[1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1],[1,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1],[1,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[4],[2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4],[2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4],[2],[2],[2]] generating graphics... => 2
[[4],[3],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4],[3],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[4],[3],[3]] generating graphics... => 2
[[4],[4],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[4],[4],[2]] generating graphics... => 2
[[3,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1],[2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1],[2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1],[2],[2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1],[1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1],[1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1],[1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[3,1],[3],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1],[3],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1],[3],[3]] generating graphics... => 2
[[3,1],[2,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1],[2,1],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1],[2,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1],[2,1],[2,1]] generating graphics... => 3
[[3,1],[3,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1],[3,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,2],[2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2],[2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2],[2],[2],[2]] generating graphics... => 2
[[2,2],[1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2],[1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2],[1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2],[2,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2],[2,1],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2],[2,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2],[2,1],[2,1]] generating graphics... => 3
[[2,2],[2,2],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 2
[[2,2],[2,2],[1,1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[2],[2],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1,1],[1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1],[1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1],[1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[2,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1],[2,1],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1],[2,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1],[2,1],[2,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1],[1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1],[2,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[2,1,1],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1,1],[2,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1],[1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1],[1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1],[1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1],[1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1],[1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[5],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[5],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[5],[2],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[5],[3],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[5],[3],[2]] generating graphics... => 3
[[5],[4],[1]] generating graphics... => 3
[[5],[5]] generating graphics... => 1
[[4,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,1],[2],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[4,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1],[3],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,1],[3],[2]] generating graphics... => 4
[[4,1],[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[4,1],[2,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[4,1],[4],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,1],[4,1]] generating graphics... => 2
[[3,2],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2],[2],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2],[3],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2],[3],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2],[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2],[2,1],[1,1]] generating graphics... => 4
[[3,2],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2],[2,2],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2],[3,2]] generating graphics... => 2
[[3,1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1],[2],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1],[3],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[3],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,1,1],[2,1],[1,1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1],[1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1],[2,1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1],[3,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1],[2],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1],[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[2,2,1],[2,1],[1,1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1],[1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1],[1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1],[2,2],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1],[2,1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1],[2,2,1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1],[2],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,1],[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1],[2,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1],[1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,1],[1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,1],[2,1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,1],[1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1],[2,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1],[1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1],[1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[6],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[6],[2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[6],[2],[2]] generating graphics... => 2
[[6],[3],[1]] generating graphics... => 3
[[6],[4]] generating graphics... => 2
[[5,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[5,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[5,1],[2],[2]] generating graphics... => 3
[[5,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[5,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[5,1],[3],[1]] generating graphics... => 4
[[5,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[5,1],[4]] generating graphics... => 3
[[5,1],[3,1]] generating graphics... => 3
[[4,2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,2],[2],[2]] generating graphics... => 3
[[4,2],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,2],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[4,2],[3],[1]] generating graphics... => 4
[[4,2],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[4,2],[4]] generating graphics... => 2
[[4,2],[3,1]] generating graphics... => 4
[[4,2],[2,2]] generating graphics... => 2
[[4,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,1,1],[2],[2]] generating graphics... => 3
[[4,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[4,1,1],[3],[1]] generating graphics... => 4
[[4,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[4,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,1],[4]] generating graphics... => 2
[[4,1,1],[3,1]] generating graphics... => 4
[[4,1,1],[2,1,1]] generating graphics... => 3
[[3,3],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,3],[2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3],[2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,3],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[3,3],[3],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3],[3,1]] generating graphics... => 3
[[3,3],[2,2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,1],[2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1],[3],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 6
[[3,2,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1],[3,1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1],[2,2]] generating graphics... => 3
[[3,2,1],[2,1,1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1],[2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1],[3],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1],[3,1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1],[2,1,1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1],[1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2,2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,2,2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2],[2],[2]] generating graphics... => 2
[[2,2,2],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2,2],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,2],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2],[2,2]] generating graphics... => 2
[[2,2,2],[2,1,1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,1],[2],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,2,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,1],[2,2]] generating graphics... => 2
[[2,2,1,1],[2,1,1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,1],[1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1],[2],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,1,1],[2,1,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1],[1,1,1,1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[7],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[7],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[7],[3]] generating graphics... => 2
[[6,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[6,1],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[6,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[6,1],[3]] generating graphics... => 3
[[6,1],[2,1]] generating graphics... => 3
[[5,2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[5,2],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[5,2],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[5,2],[3]] generating graphics... => 3
[[5,2],[2,1]] generating graphics... => 4
[[5,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[5,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[5,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[5,1,1],[3]] generating graphics... => 3
[[5,1,1],[2,1]] generating graphics... => 4
[[5,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 2
[[4,3],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,3],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[4,3],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,3],[3]] generating graphics... => 3
[[4,3],[2,1]] generating graphics... => 4
[[4,2,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,2,1],[2],[1]] generating graphics... => 5
[[4,2,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[4,2,1],[3]] generating graphics... => 4
[[4,2,1],[2,1]] generating graphics... => 5
[[4,2,1],[1,1,1]] generating graphics... => 3
[[4,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[4,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,1,1,1],[3]] generating graphics... => 3
[[4,1,1,1],[2,1]] generating graphics... => 4
[[4,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,1],[2,1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1],[1,1,1]] generating graphics... => 2
[[3,2,2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,2],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,2],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,2],[3]] generating graphics... => 2
[[3,2,2],[2,1]] generating graphics... => 4
[[3,2,2],[1,1,1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,1],[2,1]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1,1],[3]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,1,1],[2,1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2,1],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,2,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,2,1],[2,1]] generating graphics... => 4
[[2,2,2,1],[1,1,1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,1,1],[2,1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,1,1,1],[2,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 2
[[8],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[8],[2]] generating graphics... => 2
[[7,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[7,1],[2]] generating graphics... => 3
[[7,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[6,2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[6,2],[2]] generating graphics... => 3
[[6,2],[1,1]] generating graphics... => 3
[[6,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[6,1,1],[2]] generating graphics... => 3
[[6,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[5,3],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[5,3],[2]] generating graphics... => 3
[[5,3],[1,1]] generating graphics... => 3
[[5,2,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[5,2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[5,2,1],[1,1]] generating graphics... => 4
[[5,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[5,1,1,1],[2]] generating graphics... => 3
[[5,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[4,4],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,4],[2]] generating graphics... => 2
[[4,4],[1,1]] generating graphics... => 2
[[4,3,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,3,1],[2]] generating graphics... => 4
[[4,3,1],[1,1]] generating graphics... => 4
[[4,2,2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,2,2],[2]] generating graphics... => 3
[[4,2,2],[1,1]] generating graphics... => 3
[[4,2,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,2,1,1],[2]] generating graphics... => 4
[[4,2,1,1],[1,1]] generating graphics... => 4
[[4,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,1,1,1,1],[2]] generating graphics... => 3
[[4,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[3,3,2],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,2],[1,1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,1],[1,1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1,1,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2,2],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,2,2,2],[2]] generating graphics... => 2
[[2,2,2,2],[1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2,2,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2,1,1],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,2,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,1,1,1],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1,1,1],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 2
[[9],[1]] generating graphics... => 2
[[8,1],[1]] generating graphics... => 3
[[7,2],[1]] generating graphics... => 3
[[7,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[6,3],[1]] generating graphics... => 3
[[6,2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[6,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[5,4],[1]] generating graphics... => 3
[[5,3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[5,2,2],[1]] generating graphics... => 3
[[5,2,1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[5,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,4,1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,3,2],[1]] generating graphics... => 4
[[4,3,1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,2,2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,2,1,1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,3],[1]] generating graphics... => 2
[[3,3,2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,2],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2,2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[10]] generating graphics... => 1
[[9,1]] generating graphics... => 2
[[8,2]] generating graphics... => 2
[[8,1,1]] generating graphics... => 2
[[7,3]] generating graphics... => 2
[[7,2,1]] generating graphics... => 3
[[7,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[6,4]] generating graphics... => 2
[[6,3,1]] generating graphics... => 3
[[6,2,2]] generating graphics... => 2
[[6,2,1,1]] generating graphics... => 3
[[6,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[5,5]] generating graphics... => 1
[[5,4,1]] generating graphics... => 3
[[5,3,2]] generating graphics... => 3
[[5,3,1,1]] generating graphics... => 3
[[5,2,2,1]] generating graphics... => 3
[[5,2,1,1,1]] generating graphics... => 3
[[5,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[4,4,2]] generating graphics... => 2
[[4,4,1,1]] generating graphics... => 2
[[4,3,3]] generating graphics... => 2
[[4,3,2,1]] generating graphics... => 4
[[4,3,1,1,1]] generating graphics... => 3
[[4,2,2,2]] generating graphics... => 2
[[4,2,2,1,1]] generating graphics... => 3
[[4,2,1,1,1,1]] generating graphics... => 3
[[4,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[3,3,3,1]] generating graphics... => 2
[[3,3,2,2]] generating graphics... => 2
[[3,3,2,1,1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[3,2,2,2,1]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,1,1,1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2,2,2,2]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,2,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2,2,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,2,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
click to show generating function       
Description
The number of maximal boxes of a plane partition.
This is the size of the antichain in the corresponding product of 3 chains poset.
Code
def statistic(P):
  PP = PlanePartition(P)
  x = len(PP.z_tableau())
  y = len(PP.x_tableau())
  z = len(PP.y_tableau())
  C = Posets.ProductOfChains((x,y,z))
  oi_gens = []
  for i in range(x):
    for j in range(y):
      if PP.z_tableau()[i][j] != 0:
        oi_gens.append((i,j,PP.z_tableau()[i][j]-1))
  OI = C.order_ideal(oi_gens) #this is the ordeal ideal
  AC = C.order_ideal_generators(OI) #this is the antichain
  return len(AC)
Created
Jul 25, 2019 at 22:12 by Dylan Heuer
Updated
Jul 25, 2019 at 23:46 by Martin Rubey