Identifier
Identifier
Values
[1] generating graphics... => 0
[2] generating graphics... => 1
[1,1] generating graphics... => 1
[3] generating graphics... => 2
[2,1] generating graphics... => 2
[1,1,1] generating graphics... => 2
[4] generating graphics... => 3
[3,1] generating graphics... => 3
[2,2] generating graphics... => 0
[2,1,1] generating graphics... => 3
[1,1,1,1] generating graphics... => 3
[5] generating graphics... => 4
[4,1] generating graphics... => 4
[3,2] generating graphics... => 1
[3,1,1] generating graphics... => 4
[2,2,1] generating graphics... => 1
[2,1,1,1] generating graphics... => 4
[1,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[6] generating graphics... => 5
[5,1] generating graphics... => 5
[4,2] generating graphics... => 2
[4,1,1] generating graphics... => 5
[3,3] generating graphics... => 2
[3,2,1] generating graphics... => 2
[3,1,1,1] generating graphics... => 5
[2,2,2] generating graphics... => 2
[2,2,1,1] generating graphics... => 2
[2,1,1,1,1] generating graphics... => 5
[1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 5
[7] generating graphics... => 6
[6,1] generating graphics... => 6
[5,2] generating graphics... => 3
[5,1,1] generating graphics... => 6
[4,3] generating graphics... => 3
[4,2,1] generating graphics... => 3
[4,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,3,1] generating graphics... => 3
[3,2,2] generating graphics... => 3
[3,2,1,1] generating graphics... => 3
[3,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[2,2,2,1] generating graphics... => 3
[2,2,1,1,1] generating graphics... => 3
[2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[8] generating graphics... => 7
[7,1] generating graphics... => 7
[6,2] generating graphics... => 4
[6,1,1] generating graphics... => 7
[5,3] generating graphics... => 4
[5,2,1] generating graphics... => 4
[5,1,1,1] generating graphics... => 7
[4,4] generating graphics... => 4
[4,3,1] generating graphics... => 4
[4,2,2] generating graphics... => 4
[4,2,1,1] generating graphics... => 4
[4,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[3,3,2] generating graphics... => 4
[3,3,1,1] generating graphics... => 4
[3,2,2,1] generating graphics... => 4
[3,2,1,1,1] generating graphics... => 4
[3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[2,2,2,2] generating graphics... => 4
[2,2,2,1,1] generating graphics... => 4
[2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[9] generating graphics... => 8
[8,1] generating graphics... => 8
[7,2] generating graphics... => 5
[7,1,1] generating graphics... => 8
[6,3] generating graphics... => 5
[6,2,1] generating graphics... => 5
[6,1,1,1] generating graphics... => 8
[5,4] generating graphics... => 5
[5,3,1] generating graphics... => 5
[5,2,2] generating graphics... => 5
[5,2,1,1] generating graphics... => 5
[5,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[4,4,1] generating graphics... => 5
[4,3,2] generating graphics... => 5
[4,3,1,1] generating graphics... => 5
[4,2,2,1] generating graphics... => 5
[4,2,1,1,1] generating graphics... => 5
[4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[3,3,3] generating graphics... => 0
[3,3,2,1] generating graphics... => 5
[3,3,1,1,1] generating graphics... => 5
[3,2,2,2] generating graphics... => 5
[3,2,2,1,1] generating graphics... => 5
[3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 5
[3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[2,2,2,2,1] generating graphics... => 5
[2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 5
[2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 5
[2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[10] generating graphics... => 9
[9,1] generating graphics... => 9
[8,2] generating graphics... => 6
[8,1,1] generating graphics... => 9
[7,3] generating graphics... => 6
[7,2,1] generating graphics... => 6
[7,1,1,1] generating graphics... => 9
[6,4] generating graphics... => 6
[6,3,1] generating graphics... => 6
[6,2,2] generating graphics... => 6
[6,2,1,1] generating graphics... => 6
[6,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[5,5] generating graphics... => 6
[5,4,1] generating graphics... => 6
[5,3,2] generating graphics... => 6
[5,3,1,1] generating graphics... => 6
[5,2,2,1] generating graphics... => 6
[5,2,1,1,1] generating graphics... => 6
[5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[4,4,2] generating graphics... => 6
[4,4,1,1] generating graphics... => 6
[4,3,3] generating graphics... => 1
[4,3,2,1] generating graphics... => 6
[4,3,1,1,1] generating graphics... => 6
[4,2,2,2] generating graphics... => 6
[4,2,2,1,1] generating graphics... => 6
[4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[3,3,3,1] generating graphics... => 1
[3,3,2,2] generating graphics... => 6
[3,3,2,1,1] generating graphics... => 6
[3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,2,2,2,1] generating graphics... => 6
[3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[2,2,2,2,2] generating graphics... => 6
[2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 6
[2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[11] generating graphics... => 10
[10,1] generating graphics... => 10
[9,2] generating graphics... => 7
[9,1,1] generating graphics... => 10
[8,3] generating graphics... => 7
[8,2,1] generating graphics... => 7
[8,1,1,1] generating graphics... => 10
[7,4] generating graphics... => 7
[7,3,1] generating graphics... => 7
[7,2,2] generating graphics... => 7
[7,2,1,1] generating graphics... => 7
[7,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[6,5] generating graphics... => 7
[6,4,1] generating graphics... => 7
[6,3,2] generating graphics... => 7
[6,3,1,1] generating graphics... => 7
[6,2,2,1] generating graphics... => 7
[6,2,1,1,1] generating graphics... => 7
[6,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[5,5,1] generating graphics... => 7
[5,4,2] generating graphics... => 7
[5,4,1,1] generating graphics... => 7
[5,3,3] generating graphics... => 2
[5,3,2,1] generating graphics... => 7
[5,3,1,1,1] generating graphics... => 7
[5,2,2,2] generating graphics... => 7
[5,2,2,1,1] generating graphics... => 7
[5,2,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[5,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[4,4,3] generating graphics... => 2
[4,4,2,1] generating graphics... => 7
[4,4,1,1,1] generating graphics... => 7
[4,3,3,1] generating graphics... => 2
[4,3,2,2] generating graphics... => 7
[4,3,2,1,1] generating graphics... => 7
[4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[4,2,2,2,1] generating graphics... => 7
[4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 7
[4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[3,3,3,2] generating graphics... => 2
[3,3,3,1,1] generating graphics... => 2
[3,3,2,2,1] generating graphics... => 7
[3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 7
[3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[3,2,2,2,2] generating graphics... => 7
[3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 7
[3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 7
[2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 7
[2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[12] generating graphics... => 11
[11,1] generating graphics... => 11
[10,2] generating graphics... => 8
[10,1,1] generating graphics... => 11
[9,3] generating graphics... => 8
[9,2,1] generating graphics... => 8
[9,1,1,1] generating graphics... => 11
[8,4] generating graphics... => 8
[8,3,1] generating graphics... => 8
[8,2,2] generating graphics... => 8
[8,2,1,1] generating graphics... => 8
[8,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[7,5] generating graphics... => 8
[7,4,1] generating graphics... => 8
[7,3,2] generating graphics... => 8
[7,3,1,1] generating graphics... => 8
[7,2,2,1] generating graphics... => 8
[7,2,1,1,1] generating graphics... => 8
[7,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[6,6] generating graphics... => 8
[6,5,1] generating graphics... => 8
[6,4,2] generating graphics... => 8
[6,4,1,1] generating graphics... => 8
[6,3,3] generating graphics... => 3
[6,3,2,1] generating graphics... => 8
[6,3,1,1,1] generating graphics... => 8
[6,2,2,2] generating graphics... => 8
[6,2,2,1,1] generating graphics... => 8
[6,2,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[6,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[5,5,2] generating graphics... => 8
[5,5,1,1] generating graphics... => 8
[5,4,3] generating graphics... => 3
[5,4,2,1] generating graphics... => 8
[5,4,1,1,1] generating graphics... => 8
[5,3,3,1] generating graphics... => 3
[5,3,2,2] generating graphics... => 8
[5,3,2,1,1] generating graphics... => 8
[5,3,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[5,2,2,2,1] generating graphics... => 8
[5,2,2,1,1,1] generating graphics... => 8
[5,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[5,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[4,4,4] generating graphics... => 3
[4,4,3,1] generating graphics... => 3
[4,4,2,2] generating graphics... => 8
[4,4,2,1,1] generating graphics... => 8
[4,4,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[4,3,3,2] generating graphics... => 3
[4,3,3,1,1] generating graphics... => 3
[4,3,2,2,1] generating graphics... => 8
[4,3,2,1,1,1] generating graphics... => 8
[4,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[4,2,2,2,2] generating graphics... => 8
[4,2,2,2,1,1] generating graphics... => 8
[4,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[4,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[4,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[3,3,3,3] generating graphics... => 3
[3,3,3,2,1] generating graphics... => 3
[3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 3
[3,3,2,2,2] generating graphics... => 8
[3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 8
[3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 8
[3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 8
[3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 8
[2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 8
[2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[13] generating graphics... => 12
[12,1] generating graphics... => 12
[11,2] generating graphics... => 9
[11,1,1] generating graphics... => 12
[10,3] generating graphics... => 9
[10,2,1] generating graphics... => 9
[10,1,1,1] generating graphics... => 12
[9,4] generating graphics... => 9
[9,3,1] generating graphics... => 9
[9,2,2] generating graphics... => 9
[9,2,1,1] generating graphics... => 9
[9,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[8,5] generating graphics... => 9
[8,4,1] generating graphics... => 9
[8,3,2] generating graphics... => 9
[8,3,1,1] generating graphics... => 9
[8,2,2,1] generating graphics... => 9
[8,2,1,1,1] generating graphics... => 9
[8,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[7,6] generating graphics... => 9
[7,5,1] generating graphics... => 9
[7,4,2] generating graphics... => 9
[7,4,1,1] generating graphics... => 9
[7,3,3] generating graphics... => 4
[7,3,2,1] generating graphics... => 9
[7,3,1,1,1] generating graphics... => 9
[7,2,2,2] generating graphics... => 9
[7,2,2,1,1] generating graphics... => 9
[7,2,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[7,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[6,6,1] generating graphics... => 9
[6,5,2] generating graphics... => 9
[6,5,1,1] generating graphics... => 9
[6,4,3] generating graphics... => 4
[6,4,2,1] generating graphics... => 9
[6,4,1,1,1] generating graphics... => 9
[6,3,3,1] generating graphics... => 4
[6,3,2,2] generating graphics... => 9
[6,3,2,1,1] generating graphics... => 9
[6,3,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[6,2,2,2,1] generating graphics... => 9
[6,2,2,1,1,1] generating graphics... => 9
[6,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[6,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[5,5,3] generating graphics... => 4
[5,5,2,1] generating graphics... => 9
[5,5,1,1,1] generating graphics... => 9
[5,4,4] generating graphics... => 4
[5,4,3,1] generating graphics... => 4
[5,4,2,2] generating graphics... => 9
[5,4,2,1,1] generating graphics... => 9
[5,4,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[5,3,3,2] generating graphics... => 4
[5,3,3,1,1] generating graphics... => 4
[5,3,2,2,1] generating graphics... => 9
[5,3,2,1,1,1] generating graphics... => 9
[5,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[5,2,2,2,2] generating graphics... => 9
[5,2,2,2,1,1] generating graphics... => 9
[5,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[5,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[5,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[4,4,4,1] generating graphics... => 4
[4,4,3,2] generating graphics... => 4
[4,4,3,1,1] generating graphics... => 4
[4,4,2,2,1] generating graphics... => 9
[4,4,2,1,1,1] generating graphics... => 9
[4,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[4,3,3,3] generating graphics... => 4
[4,3,3,2,1] generating graphics... => 4
[4,3,3,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,3,2,2,2] generating graphics... => 9
[4,3,2,2,1,1] generating graphics... => 9
[4,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[4,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[4,2,2,2,2,1] generating graphics... => 9
[4,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 9
[4,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[4,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[4,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[3,3,3,3,1] generating graphics... => 4
[3,3,3,2,2] generating graphics... => 4
[3,3,3,2,1,1] generating graphics... => 4
[3,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[3,3,2,2,2,1] generating graphics... => 9
[3,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 9
[3,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[3,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[3,2,2,2,2,2] generating graphics... => 9
[3,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 9
[3,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[3,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[3,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[2,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 9
[2,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 9
[2,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[2,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[14] generating graphics... => 13
[13,1] generating graphics... => 13
[12,2] generating graphics... => 10
[12,1,1] generating graphics... => 13
[11,3] generating graphics... => 10
[11,2,1] generating graphics... => 10
[11,1,1,1] generating graphics... => 13
[10,4] generating graphics... => 10
[10,3,1] generating graphics... => 10
[10,2,2] generating graphics... => 10
[10,2,1,1] generating graphics... => 10
[10,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[9,5] generating graphics... => 10
[9,4,1] generating graphics... => 10
[9,3,2] generating graphics... => 10
[9,3,1,1] generating graphics... => 10
[9,2,2,1] generating graphics... => 10
[9,2,1,1,1] generating graphics... => 10
[9,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[8,6] generating graphics... => 10
[8,5,1] generating graphics... => 10
[8,4,2] generating graphics... => 10
[8,4,1,1] generating graphics... => 10
[8,3,3] generating graphics... => 5
[8,3,2,1] generating graphics... => 10
[8,3,1,1,1] generating graphics... => 10
[8,2,2,2] generating graphics... => 10
[8,2,2,1,1] generating graphics... => 10
[8,2,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[8,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[7,7] generating graphics... => 10
[7,6,1] generating graphics... => 10
[7,5,2] generating graphics... => 10
[7,5,1,1] generating graphics... => 10
[7,4,3] generating graphics... => 5
[7,4,2,1] generating graphics... => 10
[7,4,1,1,1] generating graphics... => 10
[7,3,3,1] generating graphics... => 5
[7,3,2,2] generating graphics... => 10
[7,3,2,1,1] generating graphics... => 10
[7,3,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[7,2,2,2,1] generating graphics... => 10
[7,2,2,1,1,1] generating graphics... => 10
[7,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[7,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[6,6,2] generating graphics... => 10
[6,6,1,1] generating graphics... => 10
[6,5,3] generating graphics... => 5
[6,5,2,1] generating graphics... => 10
[6,5,1,1,1] generating graphics... => 10
[6,4,4] generating graphics... => 5
[6,4,3,1] generating graphics... => 5
[6,4,2,2] generating graphics... => 10
[6,4,2,1,1] generating graphics... => 10
[6,4,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[6,3,3,2] generating graphics... => 5
[6,3,3,1,1] generating graphics... => 5
[6,3,2,2,1] generating graphics... => 10
[6,3,2,1,1,1] generating graphics... => 10
[6,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[6,2,2,2,2] generating graphics... => 10
[6,2,2,2,1,1] generating graphics... => 10
[6,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[6,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[6,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[5,5,4] generating graphics... => 5
[5,5,3,1] generating graphics... => 5
[5,5,2,2] generating graphics... => 10
[5,5,2,1,1] generating graphics... => 10
[5,5,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[5,4,4,1] generating graphics... => 5
[5,4,3,2] generating graphics... => 5
[5,4,3,1,1] generating graphics... => 5
[5,4,2,2,1] generating graphics... => 10
[5,4,2,1,1,1] generating graphics... => 10
[5,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[5,3,3,3] generating graphics... => 5
[5,3,3,2,1] generating graphics... => 5
[5,3,3,1,1,1] generating graphics... => 5
[5,3,2,2,2] generating graphics... => 10
[5,3,2,2,1,1] generating graphics... => 10
[5,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[5,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[5,2,2,2,2,1] generating graphics... => 10
[5,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 10
[5,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[5,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[5,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[4,4,4,2] generating graphics... => 5
[4,4,4,1,1] generating graphics... => 5
[4,4,3,3] generating graphics... => 5
[4,4,3,2,1] generating graphics... => 5
[4,4,3,1,1,1] generating graphics... => 5
[4,4,2,2,2] generating graphics... => 10
[4,4,2,2,1,1] generating graphics... => 10
[4,4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[4,4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[4,3,3,3,1] generating graphics... => 5
[4,3,3,2,2] generating graphics... => 5
[4,3,3,2,1,1] generating graphics... => 5
[4,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 5
[4,3,2,2,2,1] generating graphics... => 10
[4,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 10
[4,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[4,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[4,2,2,2,2,2] generating graphics... => 10
[4,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 10
[4,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[4,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[4,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[3,3,3,3,2] generating graphics... => 5
[3,3,3,3,1,1] generating graphics... => 5
[3,3,3,2,2,1] generating graphics... => 5
[3,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 5
[3,3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 5
[3,3,2,2,2,2] generating graphics... => 10
[3,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 10
[3,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[3,3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[3,3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[3,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 10
[3,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 10
[3,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[3,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[2,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 10
[2,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 10
[2,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[2,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[15] generating graphics... => 14
[14,1] generating graphics... => 14
[13,2] generating graphics... => 11
[13,1,1] generating graphics... => 14
[12,3] generating graphics... => 11
[12,2,1] generating graphics... => 11
[12,1,1,1] generating graphics... => 14
[11,4] generating graphics... => 11
[11,3,1] generating graphics... => 11
[11,2,2] generating graphics... => 11
[11,2,1,1] generating graphics... => 11
[11,1,1,1,1] generating graphics... => 14
[10,5] generating graphics... => 11
[10,4,1] generating graphics... => 11
[10,3,2] generating graphics... => 11
[10,3,1,1] generating graphics... => 11
[10,2,2,1] generating graphics... => 11
[10,2,1,1,1] generating graphics... => 11
[10,1,1,1,1,1] generating graphics... => 14
[9,6] generating graphics... => 11
[9,5,1] generating graphics... => 11
[9,4,2] generating graphics... => 11
[9,4,1,1] generating graphics... => 11
[9,3,3] generating graphics... => 6
[9,3,2,1] generating graphics... => 11
[9,3,1,1,1] generating graphics... => 11
[9,2,2,2] generating graphics... => 11
[9,2,2,1,1] generating graphics... => 11
[9,2,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[9,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 14
[8,7] generating graphics... => 11
[8,6,1] generating graphics... => 11
[8,5,2] generating graphics... => 11
[8,5,1,1] generating graphics... => 11
[8,4,3] generating graphics... => 6
[8,4,2,1] generating graphics... => 11
[8,4,1,1,1] generating graphics... => 11
[8,3,3,1] generating graphics... => 6
[8,3,2,2] generating graphics... => 11
[8,3,2,1,1] generating graphics... => 11
[8,3,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[8,2,2,2,1] generating graphics... => 11
[8,2,2,1,1,1] generating graphics... => 11
[8,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[8,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 14
[7,7,1] generating graphics... => 11
[7,6,2] generating graphics... => 11
[7,6,1,1] generating graphics... => 11
[7,5,3] generating graphics... => 6
[7,5,2,1] generating graphics... => 11
[7,5,1,1,1] generating graphics... => 11
[7,4,4] generating graphics... => 6
[7,4,3,1] generating graphics... => 6
[7,4,2,2] generating graphics... => 11
[7,4,2,1,1] generating graphics... => 11
[7,4,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[7,3,3,2] generating graphics... => 6
[7,3,3,1,1] generating graphics... => 6
[7,3,2,2,1] generating graphics... => 11
[7,3,2,1,1,1] generating graphics... => 11
[7,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[7,2,2,2,2] generating graphics... => 11
[7,2,2,2,1,1] generating graphics... => 11
[7,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[7,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[7,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 14
[6,6,3] generating graphics... => 6
[6,6,2,1] generating graphics... => 11
[6,6,1,1,1] generating graphics... => 11
[6,5,4] generating graphics... => 6
[6,5,3,1] generating graphics... => 6
[6,5,2,2] generating graphics... => 11
[6,5,2,1,1] generating graphics... => 11
[6,5,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[6,4,4,1] generating graphics... => 6
[6,4,3,2] generating graphics... => 6
[6,4,3,1,1] generating graphics... => 6
[6,4,2,2,1] generating graphics... => 11
[6,4,2,1,1,1] generating graphics... => 11
[6,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[6,3,3,3] generating graphics... => 6
[6,3,3,2,1] generating graphics... => 6
[6,3,3,1,1,1] generating graphics... => 6
[6,3,2,2,2] generating graphics... => 11
[6,3,2,2,1,1] generating graphics... => 11
[6,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[6,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[6,2,2,2,2,1] generating graphics... => 11
[6,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 11
[6,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[6,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[6,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 14
[5,5,5] generating graphics... => 6
[5,5,4,1] generating graphics... => 6
[5,5,3,2] generating graphics... => 6
[5,5,3,1,1] generating graphics... => 6
[5,5,2,2,1] generating graphics... => 11
[5,5,2,1,1,1] generating graphics... => 11
[5,5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[5,4,4,2] generating graphics... => 6
[5,4,4,1,1] generating graphics... => 6
[5,4,3,3] generating graphics... => 6
[5,4,3,2,1] generating graphics... => 6
[5,4,3,1,1,1] generating graphics... => 6
[5,4,2,2,2] generating graphics... => 11
[5,4,2,2,1,1] generating graphics... => 11
[5,4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[5,4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[5,3,3,3,1] generating graphics... => 6
[5,3,3,2,2] generating graphics... => 6
[5,3,3,2,1,1] generating graphics... => 6
[5,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[5,3,2,2,2,1] generating graphics... => 11
[5,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 11
[5,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[5,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[5,2,2,2,2,2] generating graphics... => 11
[5,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 11
[5,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[5,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[5,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 14
[4,4,4,3] generating graphics... => 6
[4,4,4,2,1] generating graphics... => 6
[4,4,4,1,1,1] generating graphics... => 6
[4,4,3,3,1] generating graphics... => 6
[4,4,3,2,2] generating graphics... => 6
[4,4,3,2,1,1] generating graphics... => 6
[4,4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[4,4,2,2,2,1] generating graphics... => 11
[4,4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 11
[4,4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[4,4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[4,3,3,3,2] generating graphics... => 6
[4,3,3,3,1,1] generating graphics... => 6
[4,3,3,2,2,1] generating graphics... => 6
[4,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 6
[4,3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[4,3,2,2,2,2] generating graphics... => 11
[4,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 11
[4,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[4,3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[4,3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[4,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 11
[4,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 11
[4,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[4,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[4,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 14
[3,3,3,3,3] generating graphics... => 6
[3,3,3,3,2,1] generating graphics... => 6
[3,3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,3,3,2,2,2] generating graphics... => 6
[3,3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 6
[3,3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 11
[3,3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 11
[3,3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[3,3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[3,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 11
[3,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 11
[3,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[3,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 14
[2,2,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 11
[2,2,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 11
[2,2,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 14
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 14
[16] generating graphics... => 15
[15,1] generating graphics... => 15
[14,2] generating graphics... => 12
[14,1,1] generating graphics... => 15
[13,3] generating graphics... => 12
[13,2,1] generating graphics... => 12
[13,1,1,1] generating graphics... => 15
[12,4] generating graphics... => 12
[12,3,1] generating graphics... => 12
[12,2,2] generating graphics... => 12
[12,2,1,1] generating graphics... => 12
[12,1,1,1,1] generating graphics... => 15
[11,5] generating graphics... => 12
[11,4,1] generating graphics... => 12
[11,3,2] generating graphics... => 12
[11,3,1,1] generating graphics... => 12
[11,2,2,1] generating graphics... => 12
[11,2,1,1,1] generating graphics... => 12
[11,1,1,1,1,1] generating graphics... => 15
[10,6] generating graphics... => 12
[10,5,1] generating graphics... => 12
[10,4,2] generating graphics... => 12
[10,4,1,1] generating graphics... => 12
[10,3,3] generating graphics... => 7
[10,3,2,1] generating graphics... => 12
[10,3,1,1,1] generating graphics... => 12
[10,2,2,2] generating graphics... => 12
[10,2,2,1,1] generating graphics... => 12
[10,2,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[10,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 15
[9,7] generating graphics... => 12
[9,6,1] generating graphics... => 12
[9,5,2] generating graphics... => 12
[9,5,1,1] generating graphics... => 12
[9,4,3] generating graphics... => 7
[9,4,2,1] generating graphics... => 12
[9,4,1,1,1] generating graphics... => 12
[9,3,3,1] generating graphics... => 7
[9,3,2,2] generating graphics... => 12
[9,3,2,1,1] generating graphics... => 12
[9,3,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[9,2,2,2,1] generating graphics... => 12
[9,2,2,1,1,1] generating graphics... => 12
[9,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[9,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 15
[8,8] generating graphics... => 12
[8,7,1] generating graphics... => 12
[8,6,2] generating graphics... => 12
[8,6,1,1] generating graphics... => 12
[8,5,3] generating graphics... => 7
[8,5,2,1] generating graphics... => 12
[8,5,1,1,1] generating graphics... => 12
[8,4,4] generating graphics... => 7
[8,4,3,1] generating graphics... => 7
[8,4,2,2] generating graphics... => 12
[8,4,2,1,1] generating graphics... => 12
[8,4,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[8,3,3,2] generating graphics... => 7
[8,3,3,1,1] generating graphics... => 7
[8,3,2,2,1] generating graphics... => 12
[8,3,2,1,1,1] generating graphics... => 12
[8,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[8,2,2,2,2] generating graphics... => 12
[8,2,2,2,1,1] generating graphics... => 12
[8,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[8,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[8,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 15
[7,7,2] generating graphics... => 12
[7,7,1,1] generating graphics... => 12
[7,6,3] generating graphics... => 7
[7,6,2,1] generating graphics... => 12
[7,6,1,1,1] generating graphics... => 12
[7,5,4] generating graphics... => 7
[7,5,3,1] generating graphics... => 7
[7,5,2,2] generating graphics... => 12
[7,5,2,1,1] generating graphics... => 12
[7,5,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[7,4,4,1] generating graphics... => 7
[7,4,3,2] generating graphics... => 7
[7,4,3,1,1] generating graphics... => 7
[7,4,2,2,1] generating graphics... => 12
[7,4,2,1,1,1] generating graphics... => 12
[7,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[7,3,3,3] generating graphics... => 7
[7,3,3,2,1] generating graphics... => 7
[7,3,3,1,1,1] generating graphics... => 7
[7,3,2,2,2] generating graphics... => 12
[7,3,2,2,1,1] generating graphics... => 12
[7,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[7,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[7,2,2,2,2,1] generating graphics... => 12
[7,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 12
[7,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[7,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[7,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 15
[6,6,4] generating graphics... => 7
[6,6,3,1] generating graphics... => 7
[6,6,2,2] generating graphics... => 12
[6,6,2,1,1] generating graphics... => 12
[6,6,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[6,5,5] generating graphics... => 7
[6,5,4,1] generating graphics... => 7
[6,5,3,2] generating graphics... => 7
[6,5,3,1,1] generating graphics... => 7
[6,5,2,2,1] generating graphics... => 12
[6,5,2,1,1,1] generating graphics... => 12
[6,5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[6,4,4,2] generating graphics... => 7
[6,4,4,1,1] generating graphics... => 7
[6,4,3,3] generating graphics... => 7
[6,4,3,2,1] generating graphics... => 7
[6,4,3,1,1,1] generating graphics... => 7
[6,4,2,2,2] generating graphics... => 12
[6,4,2,2,1,1] generating graphics... => 12
[6,4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[6,4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[6,3,3,3,1] generating graphics... => 7
[6,3,3,2,2] generating graphics... => 7
[6,3,3,2,1,1] generating graphics... => 7
[6,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[6,3,2,2,2,1] generating graphics... => 12
[6,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 12
[6,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[6,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[6,2,2,2,2,2] generating graphics... => 12
[6,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 12
[6,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[6,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[6,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[6,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 15
[5,5,5,1] generating graphics... => 7
[5,5,4,2] generating graphics... => 7
[5,5,4,1,1] generating graphics... => 7
[5,5,3,3] generating graphics... => 7
[5,5,3,2,1] generating graphics... => 7
[5,5,3,1,1,1] generating graphics... => 7
[5,5,2,2,2] generating graphics... => 12
[5,5,2,2,1,1] generating graphics... => 12
[5,5,2,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[5,5,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[5,4,4,3] generating graphics... => 7
[5,4,4,2,1] generating graphics... => 7
[5,4,4,1,1,1] generating graphics... => 7
[5,4,3,3,1] generating graphics... => 7
[5,4,3,2,2] generating graphics... => 7
[5,4,3,2,1,1] generating graphics... => 7
[5,4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[5,4,2,2,2,1] generating graphics... => 12
[5,4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 12
[5,4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[5,4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[5,3,3,3,2] generating graphics... => 7
[5,3,3,3,1,1] generating graphics... => 7
[5,3,3,2,2,1] generating graphics... => 7
[5,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 7
[5,3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[5,3,2,2,2,2] generating graphics... => 12
[5,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 12
[5,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[5,3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[5,3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[5,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 12
[5,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 12
[5,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[5,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[5,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 15
[4,4,4,4] generating graphics... => 0
[4,4,4,3,1] generating graphics... => 7
[4,4,4,2,2] generating graphics... => 7
[4,4,4,2,1,1] generating graphics... => 7
[4,4,4,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[4,4,3,3,2] generating graphics... => 7
[4,4,3,3,1,1] generating graphics... => 7
[4,4,3,2,2,1] generating graphics... => 7
[4,4,3,2,1,1,1] generating graphics... => 7
[4,4,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[4,4,2,2,2,2] generating graphics... => 12
[4,4,2,2,2,1,1] generating graphics... => 12
[4,4,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[4,4,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[4,4,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[4,3,3,3,3] generating graphics... => 7
[4,3,3,3,2,1] generating graphics... => 7
[4,3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 7
[4,3,3,2,2,2] generating graphics... => 7
[4,3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 7
[4,3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[4,3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[4,3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 12
[4,3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 12
[4,3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[4,3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[4,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[4,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 12
[4,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 12
[4,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[4,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[4,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[4,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 15
[3,3,3,3,3,1] generating graphics... => 7
[3,3,3,3,2,2] generating graphics... => 7
[3,3,3,3,2,1,1] generating graphics... => 7
[3,3,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[3,3,3,2,2,2,1] generating graphics... => 7
[3,3,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 7
[3,3,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[3,3,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[3,3,2,2,2,2,2] generating graphics... => 12
[3,3,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 12
[3,3,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[3,3,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[3,2,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 12
[3,2,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 12
[3,2,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 15
[2,2,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 12
[2,2,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 12
[2,2,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 15
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 15
[17] generating graphics... => 16
[16,1] generating graphics... => 16
[15,2] generating graphics... => 13
[15,1,1] generating graphics... => 16
[14,3] generating graphics... => 13
[14,2,1] generating graphics... => 13
[14,1,1,1] generating graphics... => 16
[13,4] generating graphics... => 13
[13,3,1] generating graphics... => 13
[13,2,2] generating graphics... => 13
[13,2,1,1] generating graphics... => 13
[13,1,1,1,1] generating graphics... => 16
[12,5] generating graphics... => 13
[12,4,1] generating graphics... => 13
[12,3,2] generating graphics... => 13
[12,3,1,1] generating graphics... => 13
[12,2,2,1] generating graphics... => 13
[12,2,1,1,1] generating graphics... => 13
[12,1,1,1,1,1] generating graphics... => 16
[11,6] generating graphics... => 13
[11,5,1] generating graphics... => 13
[11,4,2] generating graphics... => 13
[11,4,1,1] generating graphics... => 13
[11,3,3] generating graphics... => 8
[11,3,2,1] generating graphics... => 13
[11,3,1,1,1] generating graphics... => 13
[11,2,2,2] generating graphics... => 13
[11,2,2,1,1] generating graphics... => 13
[11,2,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[11,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 16
[10,7] generating graphics... => 13
[10,6,1] generating graphics... => 13
[10,5,2] generating graphics... => 13
[10,5,1,1] generating graphics... => 13
[10,4,3] generating graphics... => 8
[10,4,2,1] generating graphics... => 13
[10,4,1,1,1] generating graphics... => 13
[10,3,3,1] generating graphics... => 8
[10,3,2,2] generating graphics... => 13
[10,3,2,1,1] generating graphics... => 13
[10,3,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[10,2,2,2,1] generating graphics... => 13
[10,2,2,1,1,1] generating graphics... => 13
[10,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[10,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 16
[9,8] generating graphics... => 13
[9,7,1] generating graphics... => 13
[9,6,2] generating graphics... => 13
[9,6,1,1] generating graphics... => 13
[9,5,3] generating graphics... => 8
[9,5,2,1] generating graphics... => 13
[9,5,1,1,1] generating graphics... => 13
[9,4,4] generating graphics... => 8
[9,4,3,1] generating graphics... => 8
[9,4,2,2] generating graphics... => 13
[9,4,2,1,1] generating graphics... => 13
[9,4,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[9,3,3,2] generating graphics... => 8
[9,3,3,1,1] generating graphics... => 8
[9,3,2,2,1] generating graphics... => 13
[9,3,2,1,1,1] generating graphics... => 13
[9,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[9,2,2,2,2] generating graphics... => 13
[9,2,2,2,1,1] generating graphics... => 13
[9,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[9,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[9,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 16
[8,8,1] generating graphics... => 13
[8,7,2] generating graphics... => 13
[8,7,1,1] generating graphics... => 13
[8,6,3] generating graphics... => 8
[8,6,2,1] generating graphics... => 13
[8,6,1,1,1] generating graphics... => 13
[8,5,4] generating graphics... => 8
[8,5,3,1] generating graphics... => 8
[8,5,2,2] generating graphics... => 13
[8,5,2,1,1] generating graphics... => 13
[8,5,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[8,4,4,1] generating graphics... => 8
[8,4,3,2] generating graphics... => 8
[8,4,3,1,1] generating graphics... => 8
[8,4,2,2,1] generating graphics... => 13
[8,4,2,1,1,1] generating graphics... => 13
[8,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[8,3,3,3] generating graphics... => 8
[8,3,3,2,1] generating graphics... => 8
[8,3,3,1,1,1] generating graphics... => 8
[8,3,2,2,2] generating graphics... => 13
[8,3,2,2,1,1] generating graphics... => 13
[8,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[8,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[8,2,2,2,2,1] generating graphics... => 13
[8,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 13
[8,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[8,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[8,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 16
[7,7,3] generating graphics... => 8
[7,7,2,1] generating graphics... => 13
[7,7,1,1,1] generating graphics... => 13
[7,6,4] generating graphics... => 8
[7,6,3,1] generating graphics... => 8
[7,6,2,2] generating graphics... => 13
[7,6,2,1,1] generating graphics... => 13
[7,6,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[7,5,5] generating graphics... => 8
[7,5,4,1] generating graphics... => 8
[7,5,3,2] generating graphics... => 8
[7,5,3,1,1] generating graphics... => 8
[7,5,2,2,1] generating graphics... => 13
[7,5,2,1,1,1] generating graphics... => 13
[7,5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[7,4,4,2] generating graphics... => 8
[7,4,4,1,1] generating graphics... => 8
[7,4,3,3] generating graphics... => 8
[7,4,3,2,1] generating graphics... => 8
[7,4,3,1,1,1] generating graphics... => 8
[7,4,2,2,2] generating graphics... => 13
[7,4,2,2,1,1] generating graphics... => 13
[7,4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[7,4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[7,3,3,3,1] generating graphics... => 8
[7,3,3,2,2] generating graphics... => 8
[7,3,3,2,1,1] generating graphics... => 8
[7,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[7,3,2,2,2,1] generating graphics... => 13
[7,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 13
[7,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[7,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[7,2,2,2,2,2] generating graphics... => 13
[7,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 13
[7,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[7,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[7,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 16
[6,6,5] generating graphics... => 8
[6,6,4,1] generating graphics... => 8
[6,6,3,2] generating graphics... => 8
[6,6,3,1,1] generating graphics... => 8
[6,6,2,2,1] generating graphics... => 13
[6,6,2,1,1,1] generating graphics... => 13
[6,6,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[6,5,5,1] generating graphics... => 8
[6,5,4,2] generating graphics... => 8
[6,5,4,1,1] generating graphics... => 8
[6,5,3,3] generating graphics... => 8
[6,5,3,2,1] generating graphics... => 8
[6,5,3,1,1,1] generating graphics... => 8
[6,5,2,2,2] generating graphics... => 13
[6,5,2,2,1,1] generating graphics... => 13
[6,5,2,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[6,5,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[6,4,4,3] generating graphics... => 8
[6,4,4,2,1] generating graphics... => 8
[6,4,4,1,1,1] generating graphics... => 8
[6,4,3,3,1] generating graphics... => 8
[6,4,3,2,2] generating graphics... => 8
[6,4,3,2,1,1] generating graphics... => 8
[6,4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[6,4,2,2,2,1] generating graphics... => 13
[6,4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 13
[6,4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[6,4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[6,3,3,3,2] generating graphics... => 8
[6,3,3,3,1,1] generating graphics... => 8
[6,3,3,2,2,1] generating graphics... => 8
[6,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 8
[6,3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[6,3,2,2,2,2] generating graphics... => 13
[6,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 13
[6,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[6,3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[6,3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[6,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 13
[6,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 13
[6,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[6,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[6,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[6,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 16
[5,5,5,2] generating graphics... => 8
[5,5,5,1,1] generating graphics... => 8
[5,5,4,3] generating graphics... => 8
[5,5,4,2,1] generating graphics... => 8
[5,5,4,1,1,1] generating graphics... => 8
[5,5,3,3,1] generating graphics... => 8
[5,5,3,2,2] generating graphics... => 8
[5,5,3,2,1,1] generating graphics... => 8
[5,5,3,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[5,5,2,2,2,1] generating graphics... => 13
[5,5,2,2,1,1,1] generating graphics... => 13
[5,5,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[5,5,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[5,4,4,4] generating graphics... => 1
[5,4,4,3,1] generating graphics... => 8
[5,4,4,2,2] generating graphics... => 8
[5,4,4,2,1,1] generating graphics... => 8
[5,4,4,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[5,4,3,3,2] generating graphics... => 8
[5,4,3,3,1,1] generating graphics... => 8
[5,4,3,2,2,1] generating graphics... => 8
[5,4,3,2,1,1,1] generating graphics... => 8
[5,4,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[5,4,2,2,2,2] generating graphics... => 13
[5,4,2,2,2,1,1] generating graphics... => 13
[5,4,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[5,4,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[5,4,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[5,3,3,3,3] generating graphics... => 8
[5,3,3,3,2,1] generating graphics... => 8
[5,3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 8
[5,3,3,2,2,2] generating graphics... => 8
[5,3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 8
[5,3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[5,3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[5,3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 13
[5,3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 13
[5,3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[5,3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[5,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[5,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 13
[5,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 13
[5,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[5,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[5,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[5,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 16
[4,4,4,4,1] generating graphics... => 1
[4,4,4,3,2] generating graphics... => 8
[4,4,4,3,1,1] generating graphics... => 8
[4,4,4,2,2,1] generating graphics... => 8
[4,4,4,2,1,1,1] generating graphics... => 8
[4,4,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[4,4,3,3,3] generating graphics... => 8
[4,4,3,3,2,1] generating graphics... => 8
[4,4,3,3,1,1,1] generating graphics... => 8
[4,4,3,2,2,2] generating graphics... => 8
[4,4,3,2,2,1,1] generating graphics... => 8
[4,4,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[4,4,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[4,4,2,2,2,2,1] generating graphics... => 13
[4,4,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 13
[4,4,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[4,4,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[4,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[4,3,3,3,3,1] generating graphics... => 8
[4,3,3,3,2,2] generating graphics... => 8
[4,3,3,3,2,1,1] generating graphics... => 8
[4,3,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[4,3,3,2,2,2,1] generating graphics... => 8
[4,3,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 8
[4,3,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[4,3,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[4,3,2,2,2,2,2] generating graphics... => 13
[4,3,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 13
[4,3,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[4,3,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[4,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[4,2,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 13
[4,2,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 13
[4,2,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[4,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[4,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 16
[3,3,3,3,3,2] generating graphics... => 8
[3,3,3,3,3,1,1] generating graphics... => 8
[3,3,3,3,2,2,1] generating graphics... => 8
[3,3,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 8
[3,3,3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[3,3,3,2,2,2,2] generating graphics... => 8
[3,3,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 8
[3,3,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[3,3,3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[3,3,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 13
[3,3,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 13
[3,3,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[3,2,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 13
[3,2,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 13
[3,2,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
[3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13
click to show generating function       
Description
The number of boxes in the diagram of a partition that do not lie in its Durfee square.
References
[1] The side length of the Durfee square of an integer partition. St000183
Code
def statistic(L):
  def St000183(p):
    s = 0
    while len(p) > s and p[s] >= s+1:
      s += 1
    return s
  return sum(L) - St000183(L)^2

Created
Apr 16, 2019 at 19:45 by Christian Stump
Updated
Apr 16, 2019 at 19:45 by Christian Stump