Identifier
Identifier
Values
[2] generating graphics... => 2
[1,1] generating graphics... => 0
[3] generating graphics... => 0
[2,1] generating graphics... => 2
[1,1,1] generating graphics... => 0
[4] generating graphics... => 4
[3,1] generating graphics... => 0
[2,2] generating graphics... => 2
[2,1,1] generating graphics... => 2
[1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5] generating graphics... => 0
[4,1] generating graphics... => 4
[3,2] generating graphics... => 2
[3,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1] generating graphics... => 2
[2,1,1,1] generating graphics... => 2
[1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6] generating graphics... => 6
[5,1] generating graphics... => 0
[4,2] generating graphics... => 4
[4,1,1] generating graphics... => 4
[3,3] generating graphics... => 0
[3,2,1] generating graphics... => 2
[3,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2] generating graphics... => 2
[2,2,1,1] generating graphics... => 2
[2,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7] generating graphics... => 0
[6,1] generating graphics... => 6
[5,2] generating graphics... => 2
[5,1,1] generating graphics... => 0
[4,3] generating graphics... => 4
[4,2,1] generating graphics... => 4
[4,1,1,1] generating graphics... => 4
[3,3,1] generating graphics... => 0
[3,2,2] generating graphics... => 2
[3,2,1,1] generating graphics... => 2
[3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1] generating graphics... => 2
[2,2,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[8] generating graphics... => 8
[7,1] generating graphics... => 0
[6,2] generating graphics... => 6
[6,1,1] generating graphics... => 6
[5,3] generating graphics... => 0
[5,2,1] generating graphics... => 2
[5,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4] generating graphics... => 4
[4,3,1] generating graphics... => 4
[4,2,2] generating graphics... => 4
[4,2,1,1] generating graphics... => 4
[4,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[3,3,2] generating graphics... => 2
[3,3,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1] generating graphics... => 2
[3,2,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2] generating graphics... => 2
[2,2,2,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[9] generating graphics... => 0
[8,1] generating graphics... => 8
[7,2] generating graphics... => 2
[7,1,1] generating graphics... => 0
[6,3] generating graphics... => 6
[6,2,1] generating graphics... => 6
[6,1,1,1] generating graphics... => 6
[5,4] generating graphics... => 4
[5,3,1] generating graphics... => 0
[5,2,2] generating graphics... => 2
[5,2,1,1] generating graphics... => 2
[5,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,1] generating graphics... => 4
[4,3,2] generating graphics... => 4
[4,3,1,1] generating graphics... => 4
[4,2,2,1] generating graphics... => 4
[4,2,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[3,3,3] generating graphics... => 0
[3,3,2,1] generating graphics... => 2
[3,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2] generating graphics... => 2
[3,2,2,1,1] generating graphics... => 2
[3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,1] generating graphics... => 2
[2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[10] generating graphics... => 10
[9,1] generating graphics... => 0
[8,2] generating graphics... => 8
[8,1,1] generating graphics... => 8
[7,3] generating graphics... => 0
[7,2,1] generating graphics... => 2
[7,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,4] generating graphics... => 6
[6,3,1] generating graphics... => 6
[6,2,2] generating graphics... => 6
[6,2,1,1] generating graphics... => 6
[6,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[5,5] generating graphics... => 0
[5,4,1] generating graphics... => 4
[5,3,2] generating graphics... => 2
[5,3,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,1] generating graphics... => 2
[5,2,1,1,1] generating graphics... => 2
[5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,2] generating graphics... => 4
[4,4,1,1] generating graphics... => 4
[4,3,3] generating graphics... => 4
[4,3,2,1] generating graphics... => 4
[4,3,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,2,2,2] generating graphics... => 4
[4,2,2,1,1] generating graphics... => 4
[4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[3,3,3,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,2] generating graphics... => 2
[3,3,2,1,1] generating graphics... => 2
[3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,1] generating graphics... => 2
[3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2] generating graphics... => 2
[2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[11] generating graphics... => 0
[10,1] generating graphics... => 10
[9,2] generating graphics... => 2
[9,1,1] generating graphics... => 0
[8,3] generating graphics... => 8
[8,2,1] generating graphics... => 8
[8,1,1,1] generating graphics... => 8
[7,4] generating graphics... => 4
[7,3,1] generating graphics... => 0
[7,2,2] generating graphics... => 2
[7,2,1,1] generating graphics... => 2
[7,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,5] generating graphics... => 6
[6,4,1] generating graphics... => 6
[6,3,2] generating graphics... => 6
[6,3,1,1] generating graphics... => 6
[6,2,2,1] generating graphics... => 6
[6,2,1,1,1] generating graphics... => 6
[6,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[5,5,1] generating graphics... => 0
[5,4,2] generating graphics... => 4
[5,4,1,1] generating graphics... => 4
[5,3,3] generating graphics... => 0
[5,3,2,1] generating graphics... => 2
[5,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,2] generating graphics... => 2
[5,2,2,1,1] generating graphics... => 2
[5,2,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[5,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,3] generating graphics... => 4
[4,4,2,1] generating graphics... => 4
[4,4,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,3,3,1] generating graphics... => 4
[4,3,2,2] generating graphics... => 4
[4,3,2,1,1] generating graphics... => 4
[4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,2,2,2,1] generating graphics... => 4
[4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[3,3,3,2] generating graphics... => 2
[3,3,3,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,2,1] generating graphics... => 2
[3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2] generating graphics... => 2
[3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 2
[3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 2
[2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[12] generating graphics... => 12
[11,1] generating graphics... => 0
[10,2] generating graphics... => 10
[10,1,1] generating graphics... => 10
[9,3] generating graphics... => 0
[9,2,1] generating graphics... => 2
[9,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,4] generating graphics... => 8
[8,3,1] generating graphics... => 8
[8,2,2] generating graphics... => 8
[8,2,1,1] generating graphics... => 8
[8,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[7,5] generating graphics... => 0
[7,4,1] generating graphics... => 4
[7,3,2] generating graphics... => 2
[7,3,1,1] generating graphics... => 0
[7,2,2,1] generating graphics... => 2
[7,2,1,1,1] generating graphics... => 2
[7,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,6] generating graphics... => 6
[6,5,1] generating graphics... => 6
[6,4,2] generating graphics... => 6
[6,4,1,1] generating graphics... => 6
[6,3,3] generating graphics... => 6
[6,3,2,1] generating graphics... => 6
[6,3,1,1,1] generating graphics... => 6
[6,2,2,2] generating graphics... => 6
[6,2,2,1,1] generating graphics... => 6
[6,2,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[6,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[5,5,2] generating graphics... => 2
[5,5,1,1] generating graphics... => 0
[5,4,3] generating graphics... => 4
[5,4,2,1] generating graphics... => 4
[5,4,1,1,1] generating graphics... => 4
[5,3,3,1] generating graphics... => 0
[5,3,2,2] generating graphics... => 2
[5,3,2,1,1] generating graphics... => 2
[5,3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,2,1] generating graphics... => 2
[5,2,2,1,1,1] generating graphics... => 2
[5,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[5,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,4] generating graphics... => 4
[4,4,3,1] generating graphics... => 4
[4,4,2,2] generating graphics... => 4
[4,4,2,1,1] generating graphics... => 4
[4,4,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,3,3,2] generating graphics... => 4
[4,3,3,1,1] generating graphics... => 4
[4,3,2,2,1] generating graphics... => 4
[4,3,2,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,2,2,2,2] generating graphics... => 4
[4,2,2,2,1,1] generating graphics... => 4
[4,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[3,3,3,3] generating graphics... => 0
[3,3,3,2,1] generating graphics... => 2
[3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,2,2] generating graphics... => 2
[3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 2
[3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 2
[3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 2
[2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
click to show generating function       
Description
The largest even part of an integer partition.
References
[1] Chern, S. On partitions with even parts below odd parts arXiv:1710.08507
Code
def statistic(L):
  L += [0]
  for a in L:
    if is_even(a):
      return a

Created
Oct 25, 2017 at 21:34 by Christian Stump
Updated
Oct 25, 2017 at 21:34 by Christian Stump