Identifier
Identifier
Values
[2] generating graphics... => 1
[1,1] generating graphics... => 0
[3] generating graphics... => 2
[2,1] generating graphics... => 0
[1,1,1] generating graphics... => 0
[4] generating graphics... => 2
[3,1] generating graphics... => 1
[2,2] generating graphics... => -1
[2,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5] generating graphics... => 3
[4,1] generating graphics... => 1
[3,2] generating graphics... => 0
[3,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6] generating graphics... => 3
[5,1] generating graphics... => 2
[4,2] generating graphics... => 0
[4,1,1] generating graphics... => 0
[3,3] generating graphics... => 0
[3,2,1] generating graphics... => 0
[3,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2] generating graphics... => 1
[2,2,1,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7] generating graphics... => 4
[6,1] generating graphics... => 2
[5,2] generating graphics... => 1
[5,1,1] generating graphics... => 0
[4,3] generating graphics... => 0
[4,2,1] generating graphics... => 0
[4,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,1] generating graphics... => 0
[3,2,2] generating graphics... => 0
[3,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[8] generating graphics... => 4
[7,1] generating graphics... => 3
[6,2] generating graphics... => 1
[6,1,1] generating graphics... => 0
[5,3] generating graphics... => 2
[5,2,1] generating graphics... => 0
[5,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4] generating graphics... => -2
[4,3,1] generating graphics... => 0
[4,2,2] generating graphics... => 0
[4,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2] generating graphics... => 0
[3,3,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2] generating graphics... => -1
[2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[9] generating graphics... => 5
[8,1] generating graphics... => 3
[7,2] generating graphics... => 2
[7,1,1] generating graphics... => 0
[6,3] generating graphics... => 2
[6,2,1] generating graphics... => 0
[6,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,4] generating graphics... => 0
[5,3,1] generating graphics... => 1
[5,2,2] generating graphics... => -1
[5,2,1,1] generating graphics... => 0
[5,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,1] generating graphics... => -1
[4,3,2] generating graphics... => 0
[4,3,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3] generating graphics... => 0
[3,3,2,1] generating graphics... => 0
[3,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2] generating graphics... => 0
[3,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[10] generating graphics... => 5
[9,1] generating graphics... => 4
[8,2] generating graphics... => 2
[8,1,1] generating graphics... => 0
[7,3] generating graphics... => 4
[7,2,1] generating graphics... => 0
[7,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,4] generating graphics... => 0
[6,3,1] generating graphics... => 1
[6,2,2] generating graphics... => -1
[6,2,1,1] generating graphics... => 0
[6,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,5] generating graphics... => 0
[5,4,1] generating graphics... => 0
[5,3,2] generating graphics... => 0
[5,3,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,1] generating graphics... => 0
[5,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,2] generating graphics... => 0
[4,4,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,3] generating graphics... => 0
[4,3,2,1] generating graphics... => 0
[4,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2] generating graphics... => 0
[4,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,2] generating graphics... => 0
[3,3,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2] generating graphics... => 1
[2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[11] generating graphics... => 6
[10,1] generating graphics... => 4
[9,2] generating graphics... => 3
[9,1,1] generating graphics... => 0
[8,3] generating graphics... => 4
[8,2,1] generating graphics... => 0
[8,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,4] generating graphics... => 2
[7,3,1] generating graphics... => 2
[7,2,2] generating graphics... => -2
[7,2,1,1] generating graphics... => 0
[7,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,5] generating graphics... => 0
[6,4,1] generating graphics... => 0
[6,3,2] generating graphics... => 0
[6,3,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,2,1] generating graphics... => 0
[6,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,5,1] generating graphics... => 0
[5,4,2] generating graphics... => 0
[5,4,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,3] generating graphics... => 0
[5,3,2,1] generating graphics... => 0
[5,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,2] generating graphics... => 1
[5,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,3] generating graphics... => 0
[4,4,2,1] generating graphics... => 0
[4,4,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,3,1] generating graphics... => 0
[4,3,2,2] generating graphics... => 0
[4,3,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,2] generating graphics... => 0
[3,3,3,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[12] generating graphics... => 6
[11,1] generating graphics... => 5
[10,2] generating graphics... => 3
[10,1,1] generating graphics... => 0
[9,3] generating graphics... => 6
[9,2,1] generating graphics... => 0
[9,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,4] generating graphics... => 2
[8,3,1] generating graphics... => 2
[8,2,2] generating graphics... => -2
[8,2,1,1] generating graphics... => 0
[8,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,5] generating graphics... => 3
[7,4,1] generating graphics... => 1
[7,3,2] generating graphics... => 0
[7,3,1,1] generating graphics... => 0
[7,2,2,1] generating graphics... => 0
[7,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,6] generating graphics... => -3
[6,5,1] generating graphics... => 0
[6,4,2] generating graphics... => 0
[6,4,1,1] generating graphics... => 0
[6,3,3] generating graphics... => 0
[6,3,2,1] generating graphics... => 0
[6,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,2,2] generating graphics... => 1
[6,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,5,2] generating graphics... => 0
[5,5,1,1] generating graphics... => 0
[5,4,3] generating graphics... => 0
[5,4,2,1] generating graphics... => 0
[5,4,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,3,1] generating graphics... => 0
[5,3,2,2] generating graphics... => 0
[5,3,2,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,4] generating graphics... => 2
[4,4,3,1] generating graphics... => 0
[4,4,2,2] generating graphics... => 0
[4,4,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,3,2] generating graphics... => 0
[4,3,3,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,2,2,1] generating graphics... => 0
[4,3,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,3] generating graphics... => 0
[3,3,3,2,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,2,2] generating graphics... => 0
[3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,2] generating graphics... => -1
[2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
click to show generating function       
Description
Another weight of a partition according to Alladi.
According to Theorem 3.4 (Alladi 2012) in [1]
$$ \sum_{\pi\in GG_1(r)} w_1(\pi) $$
equals the number of partitions of $r$ whose odd parts are all distinct. $GG_1(r)$ is the set of partitions of $r$ where consecutive entries differ by at least $2$, and consecutive even entries differ by at least $4$.
References
[1] Berkovich, A., Kemal Uncu, A. Variation on a theme of Nathan Fine. New weighted partition identities arXiv:1605.00291
Code
def statistic(pi):
  """
  sage: statistic(Partition([18,12,7,5]))
  12

  Theorem (3.12) of http://arxiv.org/pdf/1605.00291.pdf:
  sage: r=10; DO = [1 for pi in Partitions(r) if len(set(p for p in pi if is_odd(p))) == len([p for p in pi if is_odd(p)])]
  sage: GG1 = [pi for pi in Partitions(r, max_slope=-2) if all(pi[j]-pi[j+1] != 2 for j in range(len(pi)-1) if is_even(pi[j]))]
  sage: sum(statistic(pi) for pi in GG1) == len(DO)
  True
  """
  def delta_even(p):
    if is_even(p):
      return 1
    else:
      return 0

  return (pi[-1] + 1 - delta_even(pi[-1]))/2 * prod((pi[i] - pi[i+1] - delta_even(pi[i]) - delta_even(pi[i+1]))/2 for i in range(len(pi)-1))

Created
May 03, 2016 at 12:34 by Martin Rubey
Updated
May 03, 2016 at 15:48 by Martin Rubey