Identifier
Identifier
Values
[2] generating graphics... => 0
[1,1] generating graphics... => 1
[3] generating graphics... => 0
[2,1] generating graphics... => 2
[1,1,1] generating graphics... => 3
[4] generating graphics... => 0
[3,1] generating graphics... => 3
[2,2] generating graphics... => 4
[2,1,1] generating graphics... => 5
[1,1,1,1] generating graphics... => 6
[5] generating graphics... => 0
[4,1] generating graphics... => 4
[3,2] generating graphics... => 6
[3,1,1] generating graphics... => 7
[2,2,1] generating graphics... => 8
[2,1,1,1] generating graphics... => 9
[1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[6] generating graphics... => 0
[5,1] generating graphics... => 5
[4,2] generating graphics... => 8
[4,1,1] generating graphics... => 9
[3,3] generating graphics... => 9
[3,2,1] generating graphics... => 11
[3,1,1,1] generating graphics... => 12
[2,2,2] generating graphics... => 12
[2,2,1,1] generating graphics... => 13
[2,1,1,1,1] generating graphics... => 14
[1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 15
[7] generating graphics... => 0
[6,1] generating graphics... => 6
[5,2] generating graphics... => 10
[5,1,1] generating graphics... => 11
[4,3] generating graphics... => 12
[4,2,1] generating graphics... => 14
[4,1,1,1] generating graphics... => 15
[3,3,1] generating graphics... => 15
[3,2,2] generating graphics... => 16
[3,2,1,1] generating graphics... => 17
[3,1,1,1,1] generating graphics... => 18
[2,2,2,1] generating graphics... => 18
[2,2,1,1,1] generating graphics... => 19
[2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 20
[1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 21
[8] generating graphics... => 0
[7,1] generating graphics... => 7
[6,2] generating graphics... => 12
[6,1,1] generating graphics... => 13
[5,3] generating graphics... => 15
[5,2,1] generating graphics... => 17
[5,1,1,1] generating graphics... => 18
[4,4] generating graphics... => 16
[4,3,1] generating graphics... => 19
[4,2,2] generating graphics... => 20
[4,2,1,1] generating graphics... => 21
[4,1,1,1,1] generating graphics... => 22
[3,3,2] generating graphics... => 21
[3,3,1,1] generating graphics... => 22
[3,2,2,1] generating graphics... => 23
[3,2,1,1,1] generating graphics... => 24
[3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 25
[2,2,2,2] generating graphics... => 24
[2,2,2,1,1] generating graphics... => 25
[2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 26
[2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 27
[1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 28
[9] generating graphics... => 0
[8,1] generating graphics... => 8
[7,2] generating graphics... => 14
[7,1,1] generating graphics... => 15
[6,3] generating graphics... => 18
[6,2,1] generating graphics... => 20
[6,1,1,1] generating graphics... => 21
[5,4] generating graphics... => 20
[5,3,1] generating graphics... => 23
[5,2,2] generating graphics... => 24
[5,2,1,1] generating graphics... => 25
[5,1,1,1,1] generating graphics... => 26
[4,4,1] generating graphics... => 24
[4,3,2] generating graphics... => 26
[4,3,1,1] generating graphics... => 27
[4,2,2,1] generating graphics... => 28
[4,2,1,1,1] generating graphics... => 29
[4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 30
[3,3,3] generating graphics... => 27
[3,3,2,1] generating graphics... => 29
[3,3,1,1,1] generating graphics... => 30
[3,2,2,2] generating graphics... => 30
[3,2,2,1,1] generating graphics... => 31
[3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 32
[3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 33
[2,2,2,2,1] generating graphics... => 32
[2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 33
[2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 34
[2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 35
[1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 36
[10] generating graphics... => 0
[9,1] generating graphics... => 9
[8,2] generating graphics... => 16
[8,1,1] generating graphics... => 17
[7,3] generating graphics... => 21
[7,2,1] generating graphics... => 23
[7,1,1,1] generating graphics... => 24
[6,4] generating graphics... => 24
[6,3,1] generating graphics... => 27
[6,2,2] generating graphics... => 28
[6,2,1,1] generating graphics... => 29
[6,1,1,1,1] generating graphics... => 30
[5,5] generating graphics... => 25
[5,4,1] generating graphics... => 29
[5,3,2] generating graphics... => 31
[5,3,1,1] generating graphics... => 32
[5,2,2,1] generating graphics... => 33
[5,2,1,1,1] generating graphics... => 34
[5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 35
[4,4,2] generating graphics... => 32
[4,4,1,1] generating graphics... => 33
[4,3,3] generating graphics... => 33
[4,3,2,1] generating graphics... => 35
[4,3,1,1,1] generating graphics... => 36
[4,2,2,2] generating graphics... => 36
[4,2,2,1,1] generating graphics... => 37
[4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 38
[4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 39
[3,3,3,1] generating graphics... => 36
[3,3,2,2] generating graphics... => 37
[3,3,2,1,1] generating graphics... => 38
[3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 39
[3,2,2,2,1] generating graphics... => 39
[3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 40
[3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 41
[3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 42
[2,2,2,2,2] generating graphics... => 40
[2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 41
[2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 42
[2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 43
[2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 44
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 45
[11] generating graphics... => 0
[10,1] generating graphics... => 10
[9,2] generating graphics... => 18
[9,1,1] generating graphics... => 19
[8,3] generating graphics... => 24
[8,2,1] generating graphics... => 26
[8,1,1,1] generating graphics... => 27
[7,4] generating graphics... => 28
[7,3,1] generating graphics... => 31
[7,2,2] generating graphics... => 32
[7,2,1,1] generating graphics... => 33
[7,1,1,1,1] generating graphics... => 34
[6,5] generating graphics... => 30
[6,4,1] generating graphics... => 34
[6,3,2] generating graphics... => 36
[6,3,1,1] generating graphics... => 37
[6,2,2,1] generating graphics... => 38
[6,2,1,1,1] generating graphics... => 39
[6,1,1,1,1,1] generating graphics... => 40
[5,5,1] generating graphics... => 35
[5,4,2] generating graphics... => 38
[5,4,1,1] generating graphics... => 39
[5,3,3] generating graphics... => 39
[5,3,2,1] generating graphics... => 41
[5,3,1,1,1] generating graphics... => 42
[5,2,2,2] generating graphics... => 42
[5,2,2,1,1] generating graphics... => 43
[5,2,1,1,1,1] generating graphics... => 44
[5,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 45
[4,4,3] generating graphics... => 40
[4,4,2,1] generating graphics... => 42
[4,4,1,1,1] generating graphics... => 43
[4,3,3,1] generating graphics... => 43
[4,3,2,2] generating graphics... => 44
[4,3,2,1,1] generating graphics... => 45
[4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 46
[4,2,2,2,1] generating graphics... => 46
[4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 47
[4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 48
[4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 49
[3,3,3,2] generating graphics... => 45
[3,3,3,1,1] generating graphics... => 46
[3,3,2,2,1] generating graphics... => 47
[3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 48
[3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 49
[3,2,2,2,2] generating graphics... => 48
[3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 49
[3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 50
[3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 51
[3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 52
[2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 50
[2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 51
[2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 52
[2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 53
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 54
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 55
[12] generating graphics... => 0
[11,1] generating graphics... => 11
[10,2] generating graphics... => 20
[10,1,1] generating graphics... => 21
[9,3] generating graphics... => 27
[9,2,1] generating graphics... => 29
[9,1,1,1] generating graphics... => 30
[8,4] generating graphics... => 32
[8,3,1] generating graphics... => 35
[8,2,2] generating graphics... => 36
[8,2,1,1] generating graphics... => 37
[8,1,1,1,1] generating graphics... => 38
[7,5] generating graphics... => 35
[7,4,1] generating graphics... => 39
[7,3,2] generating graphics... => 41
[7,3,1,1] generating graphics... => 42
[7,2,2,1] generating graphics... => 43
[7,2,1,1,1] generating graphics... => 44
[7,1,1,1,1,1] generating graphics... => 45
[6,6] generating graphics... => 36
[6,5,1] generating graphics... => 41
[6,4,2] generating graphics... => 44
[6,4,1,1] generating graphics... => 45
[6,3,3] generating graphics... => 45
[6,3,2,1] generating graphics... => 47
[6,3,1,1,1] generating graphics... => 48
[6,2,2,2] generating graphics... => 48
[6,2,2,1,1] generating graphics... => 49
[6,2,1,1,1,1] generating graphics... => 50
[6,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 51
[5,5,2] generating graphics... => 45
[5,5,1,1] generating graphics... => 46
[5,4,3] generating graphics... => 47
[5,4,2,1] generating graphics... => 49
[5,4,1,1,1] generating graphics... => 50
[5,3,3,1] generating graphics... => 50
[5,3,2,2] generating graphics... => 51
[5,3,2,1,1] generating graphics... => 52
[5,3,1,1,1,1] generating graphics... => 53
[5,2,2,2,1] generating graphics... => 53
[5,2,2,1,1,1] generating graphics... => 54
[5,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 55
[5,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 56
[4,4,4] generating graphics... => 48
[4,4,3,1] generating graphics... => 51
[4,4,2,2] generating graphics... => 52
[4,4,2,1,1] generating graphics... => 53
[4,4,1,1,1,1] generating graphics... => 54
[4,3,3,2] generating graphics... => 53
[4,3,3,1,1] generating graphics... => 54
[4,3,2,2,1] generating graphics... => 55
[4,3,2,1,1,1] generating graphics... => 56
[4,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 57
[4,2,2,2,2] generating graphics... => 56
[4,2,2,2,1,1] generating graphics... => 57
[4,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 58
[4,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 59
[4,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 60
[3,3,3,3] generating graphics... => 54
[3,3,3,2,1] generating graphics... => 56
[3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 57
[3,3,2,2,2] generating graphics... => 57
[3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 58
[3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 59
[3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 60
[3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 59
[3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 60
[3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 61
[3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 62
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 63
[2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 60
[2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 61
[2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 62
[2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 63
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 64
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 65
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 66
click to show generating function       
Description
The sum of the products of all pairs of parts.
This is the evaluation of the second elementary symmetric polynomial which is equal to
$$e_2(\lambda) = \binom{n+1}{2} - \sum_{i=1}^\ell\binom{\lambda_i+1}{2}$$
for a partition $\lambda = (\lambda_1,\dots,\lambda_\ell) \vdash n$, see [1].
References
[1] Kopitzke, G. The Gini Index of an Integer Partition arXiv:2005.04284
Code
def statistic(L):
    return sum(L[a]*L[b] for a,b in Subsets(range(len(L)), 2))

def statistic_alt(L):
    n = sum(L)
    return binomial(n+1,2) - sum(binomial(l+1,2) for l in L)
Created
Aug 07, 2016 at 13:18 by Martin Rubey
Updated
May 12, 2020 at 14:23 by Christian Stump