Identifier
Identifier
Values
[1] generating graphics... => 1
[2] generating graphics... => 0
[1,1] generating graphics... => 0
[3] generating graphics... => 0
[2,1] generating graphics... => 1
[1,1,1] generating graphics... => 0
[4] generating graphics... => 0
[3,1] generating graphics... => 0
[2,2] generating graphics... => 2
[2,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5] generating graphics... => 0
[4,1] generating graphics... => 0
[3,2] generating graphics... => 1
[3,1,1] generating graphics... => 1
[2,2,1] generating graphics... => 1
[2,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6] generating graphics... => 0
[5,1] generating graphics... => 0
[4,2] generating graphics... => 1
[4,1,1] generating graphics... => 0
[3,3] generating graphics... => 0
[3,2,1] generating graphics... => 2
[3,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2] generating graphics... => 0
[2,2,1,1] generating graphics... => 1
[2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7] generating graphics... => 0
[6,1] generating graphics... => 0
[5,2] generating graphics... => 1
[5,1,1] generating graphics... => 0
[4,3] generating graphics... => 0
[4,2,1] generating graphics... => 1
[4,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,1] generating graphics... => 1
[3,2,2] generating graphics... => 1
[3,2,1,1] generating graphics... => 1
[3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[8] generating graphics... => 0
[7,1] generating graphics... => 0
[6,2] generating graphics... => 1
[6,1,1] generating graphics... => 0
[5,3] generating graphics... => 0
[5,2,1] generating graphics... => 1
[5,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4] generating graphics... => 0
[4,3,1] generating graphics... => 0
[4,2,2] generating graphics... => 0
[4,2,1,1] generating graphics... => 2
[4,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2] generating graphics... => 2
[3,3,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[9] generating graphics... => 0
[8,1] generating graphics... => 0
[7,2] generating graphics... => 1
[7,1,1] generating graphics... => 0
[6,3] generating graphics... => 0
[6,2,1] generating graphics... => 1
[6,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,4] generating graphics... => 0
[5,3,1] generating graphics... => 0
[5,2,2] generating graphics... => 0
[5,2,1,1] generating graphics... => 1
[5,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,4,1] generating graphics... => 0
[4,3,2] generating graphics... => 1
[4,3,1,1] generating graphics... => 1
[4,2,2,1] generating graphics... => 1
[4,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3] generating graphics... => 3
[3,3,2,1] generating graphics... => 1
[3,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2] generating graphics... => 0
[3,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[10] generating graphics... => 0
[9,1] generating graphics... => 0
[8,2] generating graphics... => 1
[8,1,1] generating graphics... => 0
[7,3] generating graphics... => 0
[7,2,1] generating graphics... => 1
[7,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,4] generating graphics... => 0
[6,3,1] generating graphics... => 0
[6,2,2] generating graphics... => 0
[6,2,1,1] generating graphics... => 1
[6,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,5] generating graphics... => 0
[5,4,1] generating graphics... => 0
[5,3,2] generating graphics... => 1
[5,3,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,1] generating graphics... => 0
[5,2,1,1,1] generating graphics... => 2
[5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,2] generating graphics... => 0
[4,4,1,1] generating graphics... => 1
[4,3,3] generating graphics... => 2
[4,3,2,1] generating graphics... => 2
[4,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2] generating graphics... => 1
[4,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,1] generating graphics... => 2
[3,3,2,2] generating graphics... => 0
[3,3,2,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[11] generating graphics... => 0
[10,1] generating graphics... => 0
[9,2] generating graphics... => 1
[9,1,1] generating graphics... => 0
[8,3] generating graphics... => 0
[8,2,1] generating graphics... => 1
[8,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,4] generating graphics... => 0
[7,3,1] generating graphics... => 0
[7,2,2] generating graphics... => 0
[7,2,1,1] generating graphics... => 1
[7,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,5] generating graphics... => 0
[6,4,1] generating graphics... => 0
[6,3,2] generating graphics... => 1
[6,3,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,2,1] generating graphics... => 0
[6,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,5,1] generating graphics... => 0
[5,4,2] generating graphics... => 0
[5,4,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,3] generating graphics... => 2
[5,3,2,1] generating graphics... => 1
[5,3,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,2,2,2] generating graphics... => 0
[5,2,2,1,1] generating graphics... => 1
[5,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,3] generating graphics... => 1
[4,4,2,1] generating graphics... => 1
[4,4,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,3,1] generating graphics... => 3
[4,3,2,2] generating graphics... => 1
[4,3,2,1,1] generating graphics... => 1
[4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,2] generating graphics... => 1
[3,3,3,1,1] generating graphics... => 2
[3,3,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[12] generating graphics... => 0
[11,1] generating graphics... => 0
[10,2] generating graphics... => 1
[10,1,1] generating graphics... => 0
[9,3] generating graphics... => 0
[9,2,1] generating graphics... => 1
[9,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,4] generating graphics... => 0
[8,3,1] generating graphics... => 0
[8,2,2] generating graphics... => 0
[8,2,1,1] generating graphics... => 1
[8,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,5] generating graphics... => 0
[7,4,1] generating graphics... => 0
[7,3,2] generating graphics... => 1
[7,3,1,1] generating graphics... => 0
[7,2,2,1] generating graphics... => 0
[7,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[7,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,6] generating graphics... => 0
[6,5,1] generating graphics... => 0
[6,4,2] generating graphics... => 0
[6,4,1,1] generating graphics... => 0
[6,3,3] generating graphics... => 2
[6,3,2,1] generating graphics... => 1
[6,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,2,2] generating graphics... => 0
[6,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[6,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,5,2] generating graphics... => 0
[5,5,1,1] generating graphics... => 0
[5,4,3] generating graphics... => 1
[5,4,2,1] generating graphics... => 0
[5,4,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,3,3,1] generating graphics... => 2
[5,3,2,2] generating graphics... => 0
[5,3,2,1,1] generating graphics... => 2
[5,3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,2,1] generating graphics... => 1
[5,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,4] generating graphics... => 0
[4,4,3,1] generating graphics... => 2
[4,4,2,2] generating graphics... => 2
[4,4,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,3,2] generating graphics... => 2
[4,3,3,1,1] generating graphics... => 2
[4,3,2,2,1] generating graphics... => 0
[4,3,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,3] generating graphics... => 0
[3,3,3,2,1] generating graphics... => 1
[3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,3,2,2,2] generating graphics... => 0
[3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[13] generating graphics... => 0
[12,1] generating graphics... => 0
[11,2] generating graphics... => 1
[11,1,1] generating graphics... => 0
[10,3] generating graphics... => 0
[10,2,1] generating graphics... => 1
[10,1,1,1] generating graphics... => 0
[9,4] generating graphics... => 0
[9,3,1] generating graphics... => 0
[9,2,2] generating graphics... => 0
[9,2,1,1] generating graphics... => 1
[9,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,5] generating graphics... => 0
[8,4,1] generating graphics... => 0
[8,3,2] generating graphics... => 1
[8,3,1,1] generating graphics... => 0
[8,2,2,1] generating graphics... => 0
[8,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[8,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,6] generating graphics... => 0
[7,5,1] generating graphics... => 0
[7,4,2] generating graphics... => 0
[7,4,1,1] generating graphics... => 0
[7,3,3] generating graphics... => 2
[7,3,2,1] generating graphics... => 1
[7,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,2,2,2] generating graphics... => 0
[7,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[7,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[7,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,6,1] generating graphics... => 0
[6,5,2] generating graphics... => 0
[6,5,1,1] generating graphics... => 0
[6,4,3] generating graphics... => 1
[6,4,2,1] generating graphics... => 0
[6,4,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,3,3,1] generating graphics... => 2
[6,3,2,2] generating graphics... => 0
[6,3,2,1,1] generating graphics... => 1
[6,3,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[6,2,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,5,3] generating graphics... => 1
[5,5,2,1] generating graphics... => 0
[5,5,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,4,4] generating graphics... => 0
[5,4,3,1] generating graphics... => 1
[5,4,2,2] generating graphics... => 1
[5,4,2,1,1] generating graphics... => 1
[5,4,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,3,2] generating graphics... => 1
[5,3,3,1,1] generating graphics... => 3
[5,3,2,2,1] generating graphics... => 1
[5,3,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,2,2] generating graphics... => 1
[5,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,4,1] generating graphics... => 1
[4,4,3,2] generating graphics... => 3
[4,4,3,1,1] generating graphics... => 1
[4,4,2,2,1] generating graphics... => 1
[4,4,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,3,3] generating graphics... => 1
[4,3,3,2,1] generating graphics... => 1
[4,3,3,1,1,1] generating graphics... => 2
[4,3,2,2,2] generating graphics... => 0
[4,3,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,3,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,2,2] generating graphics... => 1
[3,3,3,2,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,3,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[14] generating graphics... => 0
[13,1] generating graphics... => 0
[12,2] generating graphics... => 1
[12,1,1] generating graphics... => 0
[11,3] generating graphics... => 0
[11,2,1] generating graphics... => 1
[11,1,1,1] generating graphics... => 0
[10,4] generating graphics... => 0
[10,3,1] generating graphics... => 0
[10,2,2] generating graphics... => 0
[10,2,1,1] generating graphics... => 1
[10,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[9,5] generating graphics... => 0
[9,4,1] generating graphics... => 0
[9,3,2] generating graphics... => 1
[9,3,1,1] generating graphics... => 0
[9,2,2,1] generating graphics... => 0
[9,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[9,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,6] generating graphics... => 0
[8,5,1] generating graphics... => 0
[8,4,2] generating graphics... => 0
[8,4,1,1] generating graphics... => 0
[8,3,3] generating graphics... => 2
[8,3,2,1] generating graphics... => 1
[8,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,2,2,2] generating graphics... => 0
[8,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[8,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[8,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,7] generating graphics... => 0
[7,6,1] generating graphics... => 0
[7,5,2] generating graphics... => 0
[7,5,1,1] generating graphics... => 0
[7,4,3] generating graphics... => 1
[7,4,2,1] generating graphics... => 0
[7,4,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,3,3,1] generating graphics... => 2
[7,3,2,2] generating graphics... => 0
[7,3,2,1,1] generating graphics... => 1
[7,3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[7,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[7,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,6,2] generating graphics... => 0
[6,6,1,1] generating graphics... => 0
[6,5,3] generating graphics... => 1
[6,5,2,1] generating graphics... => 0
[6,5,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,4,4] generating graphics... => 0
[6,4,3,1] generating graphics... => 1
[6,4,2,2] generating graphics... => 1
[6,4,2,1,1] generating graphics... => 0
[6,4,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,3,3,2] generating graphics... => 1
[6,3,3,1,1] generating graphics... => 2
[6,3,2,2,1] generating graphics... => 0
[6,3,2,1,1,1] generating graphics... => 2
[6,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[6,2,2,2,1,1] generating graphics... => 1
[6,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,5,4] generating graphics... => 0
[5,5,3,1] generating graphics... => 1
[5,5,2,2] generating graphics... => 0
[5,5,2,1,1] generating graphics... => 1
[5,5,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,4,4,1] generating graphics... => 0
[5,4,3,2] generating graphics... => 2
[5,4,3,1,1] generating graphics... => 2
[5,4,2,2,1] generating graphics... => 2
[5,4,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,3,3] generating graphics... => 0
[5,3,3,2,1] generating graphics... => 2
[5,3,3,1,1,1] generating graphics... => 2
[5,3,2,2,2] generating graphics... => 1
[5,3,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,4,2] generating graphics... => 2
[4,4,4,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,3,3] generating graphics... => 2
[4,4,3,2,1] generating graphics... => 2
[4,4,3,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,4,2,2,2] generating graphics... => 0
[4,4,2,2,1,1] generating graphics... => 1
[4,4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,3,3,1] generating graphics... => 0
[4,3,3,2,2] generating graphics... => 1
[4,3,3,2,1,1] generating graphics... => 1
[4,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[4,3,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[4,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,3,2] generating graphics... => 0
[3,3,3,3,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,2,2,1] generating graphics... => 1
[3,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,3,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[3,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[15] generating graphics... => 0
[14,1] generating graphics... => 0
[13,2] generating graphics... => 1
[13,1,1] generating graphics... => 0
[12,3] generating graphics... => 0
[12,2,1] generating graphics... => 1
[12,1,1,1] generating graphics... => 0
[11,4] generating graphics... => 0
[11,3,1] generating graphics... => 0
[11,2,2] generating graphics... => 0
[11,2,1,1] generating graphics... => 1
[11,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[10,5] generating graphics... => 0
[10,4,1] generating graphics... => 0
[10,3,2] generating graphics... => 1
[10,3,1,1] generating graphics... => 0
[10,2,2,1] generating graphics... => 0
[10,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[10,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[9,6] generating graphics... => 0
[9,5,1] generating graphics... => 0
[9,4,2] generating graphics... => 0
[9,4,1,1] generating graphics... => 0
[9,3,3] generating graphics... => 2
[9,3,2,1] generating graphics... => 1
[9,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[9,2,2,2] generating graphics... => 0
[9,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[9,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[9,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,7] generating graphics... => 0
[8,6,1] generating graphics... => 0
[8,5,2] generating graphics... => 0
[8,5,1,1] generating graphics... => 0
[8,4,3] generating graphics... => 1
[8,4,2,1] generating graphics... => 0
[8,4,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,3,3,1] generating graphics... => 2
[8,3,2,2] generating graphics... => 0
[8,3,2,1,1] generating graphics... => 1
[8,3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[8,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[8,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[7,7,1] generating graphics... => 0
[7,6,2] generating graphics... => 0
[7,6,1,1] generating graphics... => 0
[7,5,3] generating graphics... => 1
[7,5,2,1] generating graphics... => 0
[7,5,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,4,4] generating graphics... => 0
[7,4,3,1] generating graphics... => 1
[7,4,2,2] generating graphics... => 1
[7,4,2,1,1] generating graphics... => 0
[7,4,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,3,3,2] generating graphics... => 1
[7,3,3,1,1] generating graphics... => 2
[7,3,2,2,1] generating graphics... => 0
[7,3,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[7,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[7,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[7,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[7,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[7,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[7,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,6,3] generating graphics... => 1
[6,6,2,1] generating graphics... => 0
[6,6,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,5,4] generating graphics... => 0
[6,5,3,1] generating graphics... => 1
[6,5,2,2] generating graphics... => 0
[6,5,2,1,1] generating graphics... => 0
[6,5,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,4,4,1] generating graphics... => 0
[6,4,3,2] generating graphics... => 2
[6,4,3,1,1] generating graphics... => 1
[6,4,2,2,1] generating graphics... => 1
[6,4,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,3,3,3] generating graphics... => 0
[6,3,3,2,1] generating graphics... => 1
[6,3,3,1,1,1] generating graphics... => 3
[6,3,2,2,2] generating graphics... => 0
[6,3,2,2,1,1] generating graphics... => 1
[6,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,2,2,2,1] generating graphics... => 1
[6,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,5,5] generating graphics... => 0
[5,5,4,1] generating graphics... => 0
[5,5,3,2] generating graphics... => 1
[5,5,3,1,1] generating graphics... => 2
[5,5,2,2,1] generating graphics... => 1
[5,5,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,4,4,2] generating graphics... => 1
[5,4,4,1,1] generating graphics... => 1
[5,4,3,3] generating graphics... => 1
[5,4,3,2,1] generating graphics... => 3
[5,4,3,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,4,2,2,2] generating graphics... => 1
[5,4,2,2,1,1] generating graphics... => 1
[5,4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,3,3,1] generating graphics... => 1
[5,3,3,2,2] generating graphics... => 2
[5,3,3,2,1,1] generating graphics... => 1
[5,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[5,3,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[5,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[5,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,4,3] generating graphics... => 3
[4,4,4,2,1] generating graphics... => 1
[4,4,4,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,3,3,1] generating graphics... => 1
[4,4,3,2,2] generating graphics... => 1
[4,4,3,2,1,1] generating graphics... => 2
[4,4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,4,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[4,4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,3,3,2] generating graphics... => 0
[4,3,3,3,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,3,2,2,1] generating graphics... => 1
[4,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[4,3,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[4,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,3,3] generating graphics... => 0
[3,3,3,3,2,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,2,2,2] generating graphics... => 1
[3,3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[16] generating graphics... => 0
[15,1] generating graphics... => 0
[14,2] generating graphics... => 1
[14,1,1] generating graphics... => 0
[13,3] generating graphics... => 0
[13,2,1] generating graphics... => 1
[13,1,1,1] generating graphics... => 0
[12,4] generating graphics... => 0
[12,3,1] generating graphics... => 0
[12,2,2] generating graphics... => 0
[12,2,1,1] generating graphics... => 1
[12,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[11,5] generating graphics... => 0
[11,4,1] generating graphics... => 0
[11,3,2] generating graphics... => 1
[11,3,1,1] generating graphics... => 0
[11,2,2,1] generating graphics... => 0
[11,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[11,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[10,6] generating graphics... => 0
[10,5,1] generating graphics... => 0
[10,4,2] generating graphics... => 0
[10,4,1,1] generating graphics... => 0
[10,3,3] generating graphics... => 2
[10,3,2,1] generating graphics... => 1
[10,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[10,2,2,2] generating graphics... => 0
[10,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[10,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[10,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[9,7] generating graphics... => 0
[9,6,1] generating graphics... => 0
[9,5,2] generating graphics... => 0
[9,5,1,1] generating graphics... => 0
[9,4,3] generating graphics... => 1
[9,4,2,1] generating graphics... => 0
[9,4,1,1,1] generating graphics... => 0
[9,3,3,1] generating graphics... => 2
[9,3,2,2] generating graphics... => 0
[9,3,2,1,1] generating graphics... => 1
[9,3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[9,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[9,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[9,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[9,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,8] generating graphics... => 0
[8,7,1] generating graphics... => 0
[8,6,2] generating graphics... => 0
[8,6,1,1] generating graphics... => 0
[8,5,3] generating graphics... => 1
[8,5,2,1] generating graphics... => 0
[8,5,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,4,4] generating graphics... => 0
[8,4,3,1] generating graphics... => 1
[8,4,2,2] generating graphics... => 1
[8,4,2,1,1] generating graphics... => 0
[8,4,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,3,3,2] generating graphics... => 1
[8,3,3,1,1] generating graphics... => 2
[8,3,2,2,1] generating graphics... => 0
[8,3,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[8,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[8,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[8,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[8,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,7,2] generating graphics... => 0
[7,7,1,1] generating graphics... => 0
[7,6,3] generating graphics... => 1
[7,6,2,1] generating graphics... => 0
[7,6,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,5,4] generating graphics... => 0
[7,5,3,1] generating graphics... => 1
[7,5,2,2] generating graphics... => 0
[7,5,2,1,1] generating graphics... => 0
[7,5,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,4,4,1] generating graphics... => 0
[7,4,3,2] generating graphics... => 2
[7,4,3,1,1] generating graphics... => 1
[7,4,2,2,1] generating graphics... => 1
[7,4,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[7,3,3,3] generating graphics... => 0
[7,3,3,2,1] generating graphics... => 1
[7,3,3,1,1,1] generating graphics... => 2
[7,3,2,2,2] generating graphics... => 0
[7,3,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[7,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[7,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[7,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[7,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[7,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,6,4] generating graphics... => 0
[6,6,3,1] generating graphics... => 1
[6,6,2,2] generating graphics... => 0
[6,6,2,1,1] generating graphics... => 0
[6,6,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,5,5] generating graphics... => 0
[6,5,4,1] generating graphics... => 0
[6,5,3,2] generating graphics... => 1
[6,5,3,1,1] generating graphics... => 1
[6,5,2,2,1] generating graphics... => 0
[6,5,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,4,4,2] generating graphics... => 1
[6,4,4,1,1] generating graphics... => 0
[6,4,3,3] generating graphics... => 1
[6,4,3,2,1] generating graphics... => 2
[6,4,3,1,1,1] generating graphics... => 2
[6,4,2,2,2] generating graphics... => 0
[6,4,2,2,1,1] generating graphics... => 2
[6,4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,3,3,3,1] generating graphics... => 0
[6,3,3,2,2] generating graphics... => 1
[6,3,3,2,1,1] generating graphics... => 2
[6,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[6,3,2,2,2,1] generating graphics... => 1
[6,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,2,2,2,2] generating graphics... => 1
[6,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,5,5,1] generating graphics... => 0
[5,5,4,2] generating graphics... => 0
[5,5,4,1,1] generating graphics... => 1
[5,5,3,3] generating graphics... => 0
[5,5,3,2,1] generating graphics... => 2
[5,5,3,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,5,2,2,2] generating graphics... => 2
[5,5,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[5,5,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,5,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,4,4,3] generating graphics... => 2
[5,4,4,2,1] generating graphics... => 2
[5,4,4,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,4,3,3,1] generating graphics... => 2
[5,4,3,2,2] generating graphics... => 2
[5,4,3,2,1,1] generating graphics... => 2
[5,4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,4,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[5,4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,3,3,2] generating graphics... => 1
[5,3,3,3,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,3,2,2,1] generating graphics... => 1
[5,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[5,3,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[5,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,4,4] generating graphics... => 4
[4,4,4,3,1] generating graphics... => 2
[4,4,4,2,2] generating graphics... => 0
[4,4,4,2,1,1] generating graphics... => 1
[4,4,4,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,3,3,2] generating graphics... => 0
[4,4,3,3,1,1] generating graphics... => 1
[4,4,3,2,2,1] generating graphics... => 1
[4,4,3,2,1,1,1] generating graphics... => 2
[4,4,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,4,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[4,4,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,4,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,3,3,3] generating graphics... => 0
[4,3,3,3,2,1] generating graphics... => 0
[4,3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,3,2,2,2] generating graphics... => 1
[4,3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 1
[4,3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[4,3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[4,3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,3,3,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,3,2,2] generating graphics... => 0
[3,3,3,3,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,2,2,2,1] generating graphics... => 1
[3,3,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,3,2,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[3,3,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[17] generating graphics... => 0
[16,1] generating graphics... => 0
[15,2] generating graphics... => 1
[15,1,1] generating graphics... => 0
[14,3] generating graphics... => 0
[14,2,1] generating graphics... => 1
[14,1,1,1] generating graphics... => 0
[13,4] generating graphics... => 0
[13,3,1] generating graphics... => 0
[13,2,2] generating graphics... => 0
[13,2,1,1] generating graphics... => 1
[13,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[12,5] generating graphics... => 0
[12,4,1] generating graphics... => 0
[12,3,2] generating graphics... => 1
[12,3,1,1] generating graphics... => 0
[12,2,2,1] generating graphics... => 0
[12,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[12,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[11,6] generating graphics... => 0
[11,5,1] generating graphics... => 0
[11,4,2] generating graphics... => 0
[11,4,1,1] generating graphics... => 0
[11,3,3] generating graphics... => 2
[11,3,2,1] generating graphics... => 1
[11,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[11,2,2,2] generating graphics... => 0
[11,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[11,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[11,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[10,7] generating graphics... => 0
[10,6,1] generating graphics... => 0
[10,5,2] generating graphics... => 0
[10,5,1,1] generating graphics... => 0
[10,4,3] generating graphics... => 1
[10,4,2,1] generating graphics... => 0
[10,4,1,1,1] generating graphics... => 0
[10,3,3,1] generating graphics... => 2
[10,3,2,2] generating graphics... => 0
[10,3,2,1,1] generating graphics... => 1
[10,3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[10,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[10,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[10,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[10,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[9,8] generating graphics... => 0
[9,7,1] generating graphics... => 0
[9,6,2] generating graphics... => 0
[9,6,1,1] generating graphics... => 0
[9,5,3] generating graphics... => 1
[9,5,2,1] generating graphics... => 0
[9,5,1,1,1] generating graphics... => 0
[9,4,4] generating graphics... => 0
[9,4,3,1] generating graphics... => 1
[9,4,2,2] generating graphics... => 1
[9,4,2,1,1] generating graphics... => 0
[9,4,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[9,3,3,2] generating graphics... => 1
[9,3,3,1,1] generating graphics... => 2
[9,3,2,2,1] generating graphics... => 0
[9,3,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[9,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[9,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[9,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[9,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[9,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[9,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[8,8,1] generating graphics... => 0
[8,7,2] generating graphics... => 0
[8,7,1,1] generating graphics... => 0
[8,6,3] generating graphics... => 1
[8,6,2,1] generating graphics... => 0
[8,6,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,5,4] generating graphics... => 0
[8,5,3,1] generating graphics... => 1
[8,5,2,2] generating graphics... => 0
[8,5,2,1,1] generating graphics... => 0
[8,5,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,4,4,1] generating graphics... => 0
[8,4,3,2] generating graphics... => 2
[8,4,3,1,1] generating graphics... => 1
[8,4,2,2,1] generating graphics... => 1
[8,4,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,3,3,3] generating graphics... => 0
[8,3,3,2,1] generating graphics... => 1
[8,3,3,1,1,1] generating graphics... => 2
[8,3,2,2,2] generating graphics... => 0
[8,3,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[8,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[8,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[8,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[8,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[8,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[8,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,7,3] generating graphics... => 1
[7,7,2,1] generating graphics... => 0
[7,7,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,6,4] generating graphics... => 0
[7,6,3,1] generating graphics... => 1
[7,6,2,2] generating graphics... => 0
[7,6,2,1,1] generating graphics... => 0
[7,6,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,5,5] generating graphics... => 0
[7,5,4,1] generating graphics... => 0
[7,5,3,2] generating graphics... => 1
[7,5,3,1,1] generating graphics... => 1
[7,5,2,2,1] generating graphics... => 0
[7,5,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[7,4,4,2] generating graphics... => 1
[7,4,4,1,1] generating graphics... => 0
[7,4,3,3] generating graphics... => 1
[7,4,3,2,1] generating graphics... => 2
[7,4,3,1,1,1] generating graphics... => 1
[7,4,2,2,2] generating graphics... => 0
[7,4,2,2,1,1] generating graphics... => 1
[7,4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[7,4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,3,3,3,1] generating graphics... => 0
[7,3,3,2,2] generating graphics... => 1
[7,3,3,2,1,1] generating graphics... => 1
[7,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 3
[7,3,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[7,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[7,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[7,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,2,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[7,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 1
[7,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,6,5] generating graphics... => 0
[6,6,4,1] generating graphics... => 0
[6,6,3,2] generating graphics... => 1
[6,6,3,1,1] generating graphics... => 1
[6,6,2,2,1] generating graphics... => 0
[6,6,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,6,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,5,5,1] generating graphics... => 0
[6,5,4,2] generating graphics... => 0
[6,5,4,1,1] generating graphics... => 0
[6,5,3,3] generating graphics... => 0
[6,5,3,2,1] generating graphics... => 1
[6,5,3,1,1,1] generating graphics... => 2
[6,5,2,2,2] generating graphics... => 1
[6,5,2,2,1,1] generating graphics... => 1
[6,5,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,5,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,4,4,3] generating graphics... => 2
[6,4,4,2,1] generating graphics... => 1
[6,4,4,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,4,3,3,1] generating graphics... => 1
[6,4,3,2,2] generating graphics... => 1
[6,4,3,2,1,1] generating graphics... => 3
[6,4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,4,2,2,2,1] generating graphics... => 1
[6,4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,3,3,3,2] generating graphics... => 0
[6,3,3,3,1,1] generating graphics... => 1
[6,3,3,2,2,1] generating graphics... => 2
[6,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[6,3,2,2,2,2] generating graphics... => 1
[6,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[6,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[6,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[6,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,5,5,2] generating graphics... => 0
[5,5,5,1,1] generating graphics... => 1
[5,5,4,3] generating graphics... => 1
[5,5,4,2,1] generating graphics... => 1
[5,5,4,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,5,3,3,1] generating graphics... => 1
[5,5,3,2,2] generating graphics... => 3
[5,5,3,2,1,1] generating graphics... => 1
[5,5,3,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,5,2,2,2,1] generating graphics... => 1
[5,5,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,5,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,5,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,4,4,4] generating graphics... => 3
[5,4,4,3,1] generating graphics... => 3
[5,4,4,2,2] generating graphics... => 1
[5,4,4,2,1,1] generating graphics... => 1
[5,4,4,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,4,3,3,2] generating graphics... => 1
[5,4,3,3,1,1] generating graphics... => 1
[5,4,3,2,2,1] generating graphics... => 1
[5,4,3,2,1,1,1] generating graphics... => 2
[5,4,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,4,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[5,4,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[5,4,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,4,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,4,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,3,3,3] generating graphics... => 1
[5,3,3,3,2,1] generating graphics... => 0
[5,3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,3,2,2,2] generating graphics... => 1
[5,3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 1
[5,3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[5,3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[5,3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[5,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,4,4,1] generating graphics... => 3
[4,4,4,3,2] generating graphics... => 1
[4,4,4,3,1,1] generating graphics... => 2
[4,4,4,2,2,1] generating graphics... => 0
[4,4,4,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,4,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,3,3,3] generating graphics... => 0
[4,4,3,3,2,1] generating graphics... => 0
[4,4,3,3,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,4,3,2,2,2] generating graphics... => 1
[4,4,3,2,2,1,1] generating graphics... => 1
[4,4,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[4,4,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,4,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[4,4,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,4,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,3,3,3,1] generating graphics... => 0
[4,3,3,3,2,2] generating graphics... => 0
[4,3,3,3,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,3,2,2,2,1] generating graphics... => 1
[4,3,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,3,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,3,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[4,3,2,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[4,3,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,3,3,2] generating graphics... => 0
[3,3,3,3,3,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,3,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,2,2,2,2] generating graphics... => 1
[3,3,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,3,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
click to show generating function       
Description
The number of symmetric hooks on the diagonal of a partition.
References
[1] Elizalde, S. The degree of symmetry of lattice paths arXiv:2002.12874
Code
def statistic(la):
  c = 0
  i = 0
  while len(la) > i and la[i] > i:
    if la.leg_length(i,i) == la.arm_length(i,i):
      c += 1
    i += 1
  return c

Created
Mar 02, 2020 at 21:38 by Martin Rubey
Updated
Mar 05, 2020 at 13:16 by Martin Rubey