Identifier
Identifier
Values
[[1]] generating graphics... => 1
[[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2]] generating graphics... => 1
[[1,1]] generating graphics... => 1
[[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3]] generating graphics... => 1
[[2,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[2]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4]] generating graphics... => 1
[[3,1]] generating graphics... => 1
[[2,2]] generating graphics... => 1
[[2,1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[4],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[5]] generating graphics... => 1
[[4,1]] generating graphics... => 1
[[3,2]] generating graphics... => 1
[[3,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[3]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[4],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[5],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[6]] generating graphics... => 1
[[5,1]] generating graphics... => 1
[[4,2]] generating graphics... => 1
[[4,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,3]] generating graphics... => 1
[[3,2,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[3],[3],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[4],[3]] generating graphics... => 1
[[3,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[5],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[5],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[6],[1]] generating graphics... => 1
[[5,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[7]] generating graphics... => 1
[[6,1]] generating graphics... => 1
[[5,2]] generating graphics... => 1
[[5,1,1]] generating graphics... => 1
[[4,3]] generating graphics... => 1
[[4,2,1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,3,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,2]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[2],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[3],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[3],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[4],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[4],[3],[1]] generating graphics... => 1
[[4],[4]] generating graphics... => 1
[[3,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[3],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[3,1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2,2]] generating graphics... => 2
[[2,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2,1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[5],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[5],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[5],[3]] generating graphics... => 1
[[4,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[3]] generating graphics... => 1
[[4,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2],[2,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[6],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[6],[2]] generating graphics... => 1
[[5,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,1],[2]] generating graphics... => 1
[[5,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[4,2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2],[2]] generating graphics... => 1
[[4,2],[1,1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,3],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3],[2]] generating graphics... => 1
[[3,3],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,2],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[7],[1]] generating graphics... => 1
[[6,1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,2],[1]] generating graphics... => 1
[[5,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,3],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,2],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[8]] generating graphics... => 1
[[7,1]] generating graphics... => 1
[[6,2]] generating graphics... => 1
[[6,1,1]] generating graphics... => 1
[[5,3]] generating graphics... => 1
[[5,2,1]] generating graphics... => 1
[[5,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[4,4]] generating graphics... => 1
[[4,3,1]] generating graphics... => 1
[[4,2,2]] generating graphics... => 1
[[4,2,1,1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,3,2]] generating graphics... => 1
[[3,3,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,2,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,2]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[2],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[2],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[2],[2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[2],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[3],[3],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[3],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[3],[3]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[4],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4],[2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[4],[3],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4],[3],[2]] generating graphics... => 1
[[4],[4],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[3],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[3],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1],[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1],[2,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2,2],[1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[5],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[5],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[5],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[5],[3],[1]] generating graphics... => 1
[[5],[4]] generating graphics... => 1
[[4,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[3],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[4]] generating graphics... => 1
[[4,1],[3,1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[3],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[3,1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[2,2]] generating graphics... => 2
[[3,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[3],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[3,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[2,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[2,2]] generating graphics... => 2
[[2,2,1],[2,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[2,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1],[1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[6],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[6],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[6],[3]] generating graphics... => 1
[[5,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[5,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,1],[3]] generating graphics... => 1
[[5,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[4,2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2],[3]] generating graphics... => 1
[[4,2],[2,1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[3]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,3],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3],[3]] generating graphics... => 1
[[3,3],[2,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2],[2,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[7],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[7],[2]] generating graphics... => 1
[[6,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[6,1],[2]] generating graphics... => 1
[[6,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[5,2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,2],[2]] generating graphics... => 1
[[5,2],[1,1]] generating graphics... => 1
[[5,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[5,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[4,3],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,3],[2]] generating graphics... => 1
[[4,3],[1,1]] generating graphics... => 1
[[4,2,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,2,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,3,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,3,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,2],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,2],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[8],[1]] generating graphics... => 1
[[7,1],[1]] generating graphics... => 1
[[6,2],[1]] generating graphics... => 1
[[6,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,3],[1]] generating graphics... => 1
[[5,2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,4],[1]] generating graphics... => 1
[[4,3,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2,2],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3,2],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[9]] generating graphics... => 1
[[8,1]] generating graphics... => 1
[[7,2]] generating graphics... => 1
[[7,1,1]] generating graphics... => 1
[[6,3]] generating graphics... => 1
[[6,2,1]] generating graphics... => 1
[[6,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[5,4]] generating graphics... => 1
[[5,3,1]] generating graphics... => 1
[[5,2,2]] generating graphics... => 1
[[5,2,1,1]] generating graphics... => 1
[[5,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[4,4,1]] generating graphics... => 1
[[4,3,2]] generating graphics... => 1
[[4,3,1,1]] generating graphics... => 1
[[4,2,2,1]] generating graphics... => 1
[[4,2,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,3,3]] generating graphics... => 1
[[3,3,2,1]] generating graphics... => 1
[[3,3,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,2,2]] generating graphics... => 1
[[3,2,2,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,2,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[2],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[2],[2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[2],[2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2],[2],[2],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1,1],[1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1,1],[1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1,1],[1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[2],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[2],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[2],[2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[3],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[3],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3],[3],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[3],[3],[3],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2],[2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2,1],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1],[1,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4],[2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4],[2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4],[2],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[4],[3],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4],[3],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[4],[3],[3]] generating graphics... => 1
[[4],[4],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4],[4],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[2],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1],[1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[3],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[3],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[3],[3]] generating graphics... => 1
[[3,1],[2,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[2,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[2,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[2,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[3,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1],[3,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2],[1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2,2],[1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 2
[[2,2],[2,2],[1,1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1,1],[2,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[5],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[5],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[5],[2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[5],[3],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[5],[3],[2]] generating graphics... => 1
[[5],[4],[1]] generating graphics... => 1
[[5],[5]] generating graphics... => 1
[[4,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[3],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[3],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1],[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1],[2,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[4],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1],[4,1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[3],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[3],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2],[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2],[2,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[3,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2],[2,2],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2],[3,2]] generating graphics... => 2
[[3,1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[3],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[3],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[2,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[2,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[3,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[2,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[2,2],[1]] generating graphics... => 2
[[2,2,1],[2,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[2,2,1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[2,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[2,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[2,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1],[2,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1],[1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1],[1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1],[1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1],[1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1],[1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[6],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[6],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[6],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[6],[3],[1]] generating graphics... => 1
[[6],[4]] generating graphics... => 1
[[5,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,1],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[5,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[5,1],[3],[1]] generating graphics... => 1
[[5,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,1],[4]] generating graphics... => 1
[[5,1],[3,1]] generating graphics... => 1
[[4,2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[4,2],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[4,2],[3],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2],[4]] generating graphics... => 1
[[4,2],[3,1]] generating graphics... => 1
[[4,2],[2,2]] generating graphics... => 2
[[4,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[3],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[4]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[3,1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1],[2,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,3],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[3,3],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,3],[3],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3],[3,1]] generating graphics... => 1
[[3,3],[2,2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[3],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[3,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[2,2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1],[2,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[3],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[3,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[2,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1],[1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,2],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2],[2,2]] generating graphics... => 2
[[2,2,2],[2,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1],[2,2]] generating graphics... => 2
[[2,2,1,1],[2,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1],[1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1],[2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1],[2],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1],[2,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1],[1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1],[1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1],[1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1],[1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1],[1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[7],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[7],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[7],[3]] generating graphics... => 1
[[6,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[6,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[6,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[6,1],[3]] generating graphics... => 1
[[6,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[5,2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[5,2],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,2],[3]] generating graphics... => 1
[[5,2],[2,1]] generating graphics... => 1
[[5,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[5,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,1,1],[3]] generating graphics... => 1
[[5,1,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[5,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[4,3],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,3],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[4,3],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,3],[3]] generating graphics... => 1
[[4,3],[2,1]] generating graphics... => 1
[[4,2,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2,1],[3]] generating graphics... => 1
[[4,2,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[4,2,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1,1],[3]] generating graphics... => 1
[[4,1,1,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,3,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,3,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[3,3,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,2],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,2],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,2],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,2],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,2],[2,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,2],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1,1],[2],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1,1],[2,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1,1],[1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1]] generating graphics... => 1
[[8],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[8],[2]] generating graphics... => 1
[[7,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[7,1],[2]] generating graphics... => 1
[[7,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[6,2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[6,2],[2]] generating graphics... => 1
[[6,2],[1,1]] generating graphics... => 1
[[6,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[6,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[6,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[5,3],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,3],[2]] generating graphics... => 1
[[5,3],[1,1]] generating graphics... => 1
[[5,2,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[5,2,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[5,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,1,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[5,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[4,4],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,4],[2]] generating graphics... => 1
[[4,4],[1,1]] generating graphics... => 1
[[4,3,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,3,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[4,2,2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2,2],[2]] generating graphics... => 1
[[4,2,2],[1,1]] generating graphics... => 1
[[4,2,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,2,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,3,2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3,2],[2]] generating graphics... => 1
[[3,3,2],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,3,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,3,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,2,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,2,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,2],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,2],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,2],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1,1,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1,1,1],[1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1]] generating graphics... => 1
[[9],[1]] generating graphics... => 1
[[8,1],[1]] generating graphics... => 1
[[7,2],[1]] generating graphics... => 1
[[7,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[6,3],[1]] generating graphics... => 1
[[6,2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[6,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,4],[1]] generating graphics... => 1
[[5,3,1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,2,2],[1]] generating graphics... => 1
[[5,2,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[5,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,4,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,3,2],[1]] generating graphics... => 1
[[4,3,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2,2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3,3],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3,2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,2,2],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,2,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[10]] generating graphics... => 1
[[9,1]] generating graphics... => 1
[[8,2]] generating graphics... => 1
[[8,1,1]] generating graphics... => 1
[[7,3]] generating graphics... => 1
[[7,2,1]] generating graphics... => 1
[[7,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[6,4]] generating graphics... => 1
[[6,3,1]] generating graphics... => 1
[[6,2,2]] generating graphics... => 1
[[6,2,1,1]] generating graphics... => 1
[[6,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[5,5]] generating graphics... => 1
[[5,4,1]] generating graphics... => 1
[[5,3,2]] generating graphics... => 1
[[5,3,1,1]] generating graphics... => 1
[[5,2,2,1]] generating graphics... => 1
[[5,2,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[5,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[4,4,2]] generating graphics... => 1
[[4,4,1,1]] generating graphics... => 1
[[4,3,3]] generating graphics... => 1
[[4,3,2,1]] generating graphics... => 1
[[4,3,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[4,2,2,2]] generating graphics... => 1
[[4,2,2,1,1]] generating graphics... => 1
[[4,2,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[4,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,3,3,1]] generating graphics... => 1
[[3,3,2,2]] generating graphics... => 1
[[3,3,2,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,3,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,2,2,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,2,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,2,2]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,2,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,2,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
[[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]] generating graphics... => 1
click to show generating function       
Description
The side length of the largest cube contained in a plane partition.
A plane partition analogue of the Durfee square of an integer partition (St000183The side length of the Durfee square of an integer partition.).
Code
def statistic(P):
    s = 0
    while s < len(P) and s < len(P[s]) and s < P[s][s]:
        s += 1
    return s
Created
Jul 26, 2019 at 18:38 by Joseph Bernstein
Updated
Jul 27, 2019 at 16:34 by Christian Stump