Identifier
Mp00075: Semistandard tableaux reading word permutationPermutations
Mp00062: Permutations Lehmer-code to major-code bijectionPermutations
Mp00067: Permutations Foata bijectionPermutations
Images
=>
Cc0019;cc-rep-0
[[1,2]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[2,2]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[1],[2]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[1,3]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[2,3]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[3,3]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[1],[3]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[2],[3]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[1,1,2]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,2,2]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,2,2]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,1],[2]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,2],[2]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1,4]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[2,4]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[3,4]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[4,4]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[1],[4]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[2],[4]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[3],[4]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[1,1,3]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,2,3]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,3,3]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,2,3]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,3,3]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[3,3,3]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,1],[3]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,2],[3]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,3],[2]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1,3],[3]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[2,2],[3]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[2,3],[3]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1],[2],[3]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[1,1,1,2]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,2,2]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,2,2,2]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,2,2,2]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,1],[2]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,1,2],[2]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,2,2],[2]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,1],[2,2]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,5]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[2,5]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[3,5]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[4,5]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[5,5]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[1],[5]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[2],[5]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[3],[5]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[4],[5]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[1,1,4]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,2,4]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,3,4]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,4,4]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,2,4]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,3,4]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,4,4]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[3,3,4]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[3,4,4]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[4,4,4]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,1],[4]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,2],[4]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,4],[2]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1,3],[4]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,4],[3]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1,4],[4]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[2,2],[4]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[2,3],[4]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[2,4],[3]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[2,4],[4]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[3,3],[4]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[3,4],[4]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1],[2],[4]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[1],[3],[4]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[2],[3],[4]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[1,1,1,3]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,2,3]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,3,3]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,2,2,3]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,2,3,3]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,3,3,3]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,2,2,3]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,2,3,3]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,3,3,3]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,3,3,3]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,1],[3]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,1,2],[3]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,1,3],[2]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,1,3],[3]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,2,2],[3]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,2,3],[2]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,2,3],[3]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,3,3],[2]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,3,3],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,2,2],[3]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,2,3],[3]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,3,3],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,1],[2,3]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,1],[3,3]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,2],[2,3]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,2],[3,3]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,2],[3,3]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,1],[2],[3]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,2],[2],[3]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,3],[2],[3]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1,1,1,1,2]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,1,2,2]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,2,2,2]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,2,2,2]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,2,2,2]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,1,1],[2]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,1,2],[2]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,2,2],[2]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,2,2,2],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,1,1],[2,2]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,2],[2,2]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,6]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[2,6]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[3,6]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[4,6]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[5,6]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[6,6]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[1],[6]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[2],[6]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[3],[6]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[4],[6]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[5],[6]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[1,1,5]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,2,5]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,3,5]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,4,5]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,5,5]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,2,5]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,3,5]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,4,5]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,5,5]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[3,3,5]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[3,4,5]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[3,5,5]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[4,4,5]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[4,5,5]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[5,5,5]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,1],[5]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,2],[5]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,5],[2]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1,3],[5]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,5],[3]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1,4],[5]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,5],[4]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1,5],[5]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[2,2],[5]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[2,3],[5]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[2,5],[3]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[2,4],[5]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[2,5],[4]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[2,5],[5]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[3,3],[5]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[3,4],[5]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[3,5],[4]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[3,5],[5]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[4,4],[5]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[4,5],[5]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1],[2],[5]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[1],[3],[5]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[1],[4],[5]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[2],[3],[5]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[2],[4],[5]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[3],[4],[5]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[1,1,1,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,2,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,3,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,4,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,2,2,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,2,3,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,2,4,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,3,3,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,3,4,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,4,4,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,2,2,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,2,3,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,2,4,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,3,3,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,3,4,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,4,4,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,3,3,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,3,4,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,4,4,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[4,4,4,4]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,1],[4]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,1,2],[4]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,1,4],[2]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,1,3],[4]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,1,4],[3]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,1,4],[4]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,2,2],[4]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,2,4],[2]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,2,3],[4]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,2,4],[3]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,3,4],[2]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,2,4],[4]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,4,4],[2]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,3,3],[4]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,3,4],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,3,4],[4]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,4,4],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,4,4],[4]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,2,2],[4]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,2,3],[4]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,2,4],[3]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,2,4],[4]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,3,3],[4]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,3,4],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,3,4],[4]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,4,4],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,4,4],[4]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[3,3,3],[4]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[3,3,4],[4]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[3,4,4],[4]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,1],[2,4]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,1],[3,4]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,1],[4,4]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,2],[2,4]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,2],[3,4]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,3],[2,4]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,2],[4,4]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,3],[3,4]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,3],[4,4]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,2],[3,4]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,2],[4,4]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,3],[3,4]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[2,3],[4,4]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[3,3],[4,4]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,1],[2],[4]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,1],[3],[4]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,2],[2],[4]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,2],[3],[4]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,3],[2],[4]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,4],[2],[3]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1,4],[2],[4]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1,3],[3],[4]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,4],[3],[4]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[2,2],[3],[4]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[2,3],[3],[4]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[2,4],[3],[4]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1],[2],[3],[4]]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1] [[1,1,1,1,3]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,1,2,3]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,1,3,3]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,2,2,3]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,2,3,3]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,2,2,3]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,2,3,3]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,3,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,2,2,3]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,2,3,3]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,3,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[3,3,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,1,1],[3]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,1,2],[3]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,1,3],[2]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,1,3],[3]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,2,2],[3]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,2,3],[2]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,1,2,3],[3]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,3,3],[2]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,1,3,3],[3]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,2,2,2],[3]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,2,2,3],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,2,2,3],[3]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,2,3,3],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,2,3,3],[3]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,3,3,3],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,3,3,3],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[2,2,2,2],[3]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[2,2,2,3],[3]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[2,2,3,3],[3]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[2,3,3,3],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,1,1],[2,3]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,1],[3,3]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,2],[2,3]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[1,1,3],[2,2]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,1,2],[3,3]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,3],[2,3]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,1,3],[3,3]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,2,2],[2,3]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[1,2,2],[3,3]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,2,3],[2,3]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[1,2,3],[3,3]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[2,2,2],[3,3]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[2,2,3],[3,3]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,1,1],[2],[3]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[1,1,2],[2],[3]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[1,1,3],[2],[3]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[1,2,2],[2],[3]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[1,2,3],[2],[3]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[1,3,3],[2],[3]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[1,1],[2,2],[3]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[1,1],[2,3],[3]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[1,2],[2,3],[3]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[1,1,1,1,1,2]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,1,1,2,2]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,1,2,2,2]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,2,2,2,2]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,2,2,2,2,2]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,2,2,2,2,2]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,1,1,1],[2]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,1,1,1,2],[2]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,1,1,2,2],[2]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,1,2,2,2],[2]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,2,2,2,2],[2]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,1,1,1],[2,2]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,1,1,2],[2,2]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,1,2,2],[2,2]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,1,1],[2,2,2]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,7]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[2,7]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[3,7]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[4,7]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[5,7]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[6,7]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[7,7]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[1],[7]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[2],[7]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[3],[7]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[4],[7]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[5],[7]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[6],[7]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[1,1,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,2,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,3,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,4,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,5,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,6,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,2,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,3,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,4,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,5,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,6,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[3,3,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[3,4,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[3,5,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[3,6,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[4,4,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[4,5,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[4,6,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[5,5,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[5,6,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[6,6,6]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,1],[6]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,2],[6]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,6],[2]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1,3],[6]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,6],[3]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1,4],[6]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,6],[4]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1,5],[6]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,6],[5]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1,6],[6]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[2,2],[6]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[2,3],[6]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[2,6],[3]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[2,4],[6]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[2,6],[4]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[2,5],[6]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[2,6],[5]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[2,6],[6]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[3,3],[6]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[3,4],[6]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[3,6],[4]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[3,5],[6]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[3,6],[5]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[3,6],[6]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[4,4],[6]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[4,5],[6]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[4,6],[5]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[4,6],[6]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[5,5],[6]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[5,6],[6]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1],[2],[6]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[1],[3],[6]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[1],[4],[6]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[1],[5],[6]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[2],[3],[6]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[2],[4],[6]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[2],[5],[6]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[3],[4],[6]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[3],[5],[6]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[4],[5],[6]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[1,1,1,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,2,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,3,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,4,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,5,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,2,2,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,2,3,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,2,4,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,2,5,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,3,3,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,3,4,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,3,5,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,4,4,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,4,5,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,5,5,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,2,2,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,2,3,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,2,4,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,2,5,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,3,3,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,3,4,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,3,5,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,4,4,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,4,5,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,5,5,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,3,3,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,3,4,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,3,5,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,4,4,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,4,5,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,5,5,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[4,4,4,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[4,4,5,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[4,5,5,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[5,5,5,5]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,1],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,1,2],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,1,5],[2]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,1,3],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,1,5],[3]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,1,4],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,1,5],[4]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,1,5],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,2,2],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,2,5],[2]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,2,3],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,2,5],[3]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,3,5],[2]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,2,4],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,2,5],[4]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,4,5],[2]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,2,5],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,5,5],[2]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,3,3],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,3,5],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,3,4],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,3,5],[4]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,4,5],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,3,5],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,5,5],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,4,4],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,4,5],[4]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,4,5],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,5,5],[4]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,5,5],[5]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,2,2],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,2,3],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,2,5],[3]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,2,4],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,2,5],[4]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,2,5],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,3,3],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,3,5],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,3,4],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,3,5],[4]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,4,5],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,3,5],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,5,5],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,4,4],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,4,5],[4]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,4,5],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,5,5],[4]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,5,5],[5]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[3,3,3],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[3,3,4],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[3,3,5],[4]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[3,3,5],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[3,4,4],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[3,4,5],[4]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[3,4,5],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[3,5,5],[4]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[3,5,5],[5]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[4,4,4],[5]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[4,4,5],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[4,5,5],[5]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,1],[2,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,1],[3,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,1],[4,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,1],[5,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,2],[2,5]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,2],[3,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,3],[2,5]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,2],[4,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,4],[2,5]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,2],[5,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,3],[3,5]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,3],[4,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,4],[3,5]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,3],[5,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,4],[4,5]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,4],[5,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,2],[3,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,2],[4,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,2],[5,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,3],[3,5]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[2,3],[4,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,4],[3,5]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[2,3],[5,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,4],[4,5]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[2,4],[5,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[3,3],[4,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[3,3],[5,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[3,4],[4,5]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[3,4],[5,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[4,4],[5,5]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,1],[2],[5]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,1],[3],[5]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,1],[4],[5]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,2],[2],[5]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,2],[3],[5]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,3],[2],[5]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,5],[2],[3]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1,2],[4],[5]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,4],[2],[5]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,5],[2],[4]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1,5],[2],[5]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1,3],[3],[5]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,3],[4],[5]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,4],[3],[5]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,5],[3],[4]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1,5],[3],[5]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1,4],[4],[5]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,5],[4],[5]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[2,2],[3],[5]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[2,2],[4],[5]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[2,3],[3],[5]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[2,3],[4],[5]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[2,4],[3],[5]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[2,5],[3],[4]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[2,5],[3],[5]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[2,4],[4],[5]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[2,5],[4],[5]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[3,3],[4],[5]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[3,4],[4],[5]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[3,5],[4],[5]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1],[2],[3],[5]]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1] [[1],[2],[4],[5]]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1] [[1],[3],[4],[5]]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1] [[2],[3],[4],[5]]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1] [[1,1,1,1,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,1,2,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,1,3,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,1,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,2,2,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,2,3,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,2,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,3,3,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,3,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,2,2,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,2,3,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,2,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,3,3,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,3,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,3,3,3,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,3,3,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,3,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,4,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,2,2,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,2,3,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,2,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,3,3,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,3,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,3,3,3,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,3,3,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,3,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,4,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[3,3,3,3,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[3,3,3,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[3,3,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[3,4,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[4,4,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,1,1],[4]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,1,2],[4]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,1,4],[2]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,1,3],[4]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,1,4],[3]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,1,4],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,2,2],[4]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,2,4],[2]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,1,2,3],[4]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,2,4],[3]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,3,4],[2]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,1,2,4],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,4,4],[2]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,1,3,3],[4]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,3,4],[3]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,1,3,4],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,4,4],[3]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,1,4,4],[4]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,2,2,2],[4]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,2,2,4],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,2,2,3],[4]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,2,2,4],[3]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,2,3,4],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,2,2,4],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,2,4,4],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,2,3,3],[4]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,2,3,4],[3]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,3,3,4],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,2,3,4],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,2,4,4],[3]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,3,4,4],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,2,4,4],[4]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,4,4,4],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,3,3,3],[4]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,3,3,4],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,3,3,4],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,3,4,4],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,3,4,4],[4]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,4,4,4],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,4,4,4],[4]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[2,2,2,2],[4]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[2,2,2,3],[4]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[2,2,2,4],[3]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[2,2,2,4],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[2,2,3,3],[4]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[2,2,3,4],[3]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[2,2,3,4],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[2,2,4,4],[3]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[2,2,4,4],[4]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[2,3,3,3],[4]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[2,3,3,4],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[2,3,3,4],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[2,3,4,4],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[2,3,4,4],[4]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[2,4,4,4],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[2,4,4,4],[4]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[3,3,3,3],[4]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[3,3,3,4],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[3,3,4,4],[4]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[3,4,4,4],[4]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,1,1],[2,4]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,1],[3,4]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,1],[4,4]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,2],[2,4]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[1,1,4],[2,2]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,1,2],[3,4]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,3],[2,4]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[1,1,4],[2,3]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,1,2],[4,4]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,4],[2,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,1,3],[3,4]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[1,1,4],[3,3]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,1,3],[4,4]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,4],[3,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,1,4],[4,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,2,2],[2,4]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[1,2,2],[3,4]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,2,3],[2,4]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[1,2,4],[2,3]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[1,2,2],[4,4]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,2,4],[2,4]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[1,2,3],[3,4]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[1,2,4],[3,3]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,3,3],[2,4]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[1,2,3],[4,4]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,2,4],[3,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,3,4],[2,4]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[1,2,4],[4,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,3,3],[3,4]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[1,3,3],[4,4]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,3,4],[3,4]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[1,3,4],[4,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[2,2,2],[3,4]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[2,2,2],[4,4]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[2,2,3],[3,4]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[2,2,4],[3,3]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[2,2,3],[4,4]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[2,2,4],[3,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[2,2,4],[4,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[2,3,3],[3,4]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[2,3,3],[4,4]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[2,3,4],[3,4]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[2,3,4],[4,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[3,3,3],[4,4]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[3,3,4],[4,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,1,1],[2],[4]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[1,1,1],[3],[4]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[1,1,2],[2],[4]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[1,1,2],[3],[4]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[1,1,3],[2],[4]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[1,1,4],[2],[3]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[1,1,4],[2],[4]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[1,1,3],[3],[4]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[1,1,4],[3],[4]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[1,2,2],[2],[4]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[1,2,2],[3],[4]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[1,2,3],[2],[4]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[1,2,4],[2],[3]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[1,2,4],[2],[4]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[1,2,3],[3],[4]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[1,3,3],[2],[4]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[1,3,4],[2],[3]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[1,2,4],[3],[4]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[1,3,4],[2],[4]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[1,4,4],[2],[3]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[1,4,4],[2],[4]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[1,3,3],[3],[4]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[1,3,4],[3],[4]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[1,4,4],[3],[4]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[2,2,2],[3],[4]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[2,2,3],[3],[4]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[2,2,4],[3],[4]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[2,3,3],[3],[4]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[2,3,4],[3],[4]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[2,4,4],[3],[4]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[1,1],[2,2],[4]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[1,1],[2,3],[4]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[1,1],[2,4],[3]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[1,1],[2,4],[4]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[1,1],[3,3],[4]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[1,1],[3,4],[4]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[1,2],[2,3],[4]]=>[5,2,4,1,3]=>[2,4,5,3,1]=>[4,2,5,3,1] [[1,2],[2,4],[3]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[1,2],[2,4],[4]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[1,2],[3,3],[4]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[1,3],[2,4],[3]]=>[3,2,5,1,4]=>[2,1,4,5,3]=>[4,2,1,5,3] [[1,2],[3,4],[4]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[1,3],[2,4],[4]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[1,3],[3,4],[4]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[2,2],[3,3],[4]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[2,2],[3,4],[4]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[2,3],[3,4],[4]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[1,1],[2],[3],[4]]=>[5,4,3,1,2]=>[4,5,3,2,1]=>[4,5,3,2,1] [[1,2],[2],[3],[4]]=>[5,4,2,1,3]=>[4,3,5,2,1]=>[4,3,5,2,1] [[1,3],[2],[3],[4]]=>[5,3,2,1,4]=>[4,3,2,5,1]=>[4,3,2,5,1] [[1,4],[2],[3],[4]]=>[4,3,2,1,5]=>[4,3,2,1,5]=>[4,3,2,1,5] [[1,1,1,1,1,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,1,1,2,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,1,1,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,1,2,2,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,1,2,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,1,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,2,2,2,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,2,2,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,2,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,3,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,2,2,2,2,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,2,2,2,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,2,2,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,2,3,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,3,3,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,2,2,2,2,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,2,2,2,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,2,2,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,2,3,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,3,3,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[3,3,3,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,1,1,1],[3]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,1,1,1,2],[3]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,1,1,1,3],[2]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,1,1,1,3],[3]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,1,1,2,2],[3]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,1,1,2,3],[2]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,1,1,2,3],[3]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,1,1,3,3],[2]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,1,1,3,3],[3]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,1,2,2,2],[3]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,1,2,2,3],[2]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,1,2,2,3],[3]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,1,2,3,3],[2]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,1,2,3,3],[3]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,1,3,3,3],[2]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,1,3,3,3],[3]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,2,2,2,2],[3]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,2,2,2,3],[2]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,2,2,2,3],[3]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,2,2,3,3],[2]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,2,2,3,3],[3]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,2,3,3,3],[2]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,2,3,3,3],[3]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,3,3,3,3],[2]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,3,3,3,3],[3]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[2,2,2,2,2],[3]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[2,2,2,2,3],[3]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[2,2,2,3,3],[3]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[2,2,3,3,3],[3]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[2,3,3,3,3],[3]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,1,1,1],[2,3]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,1,1,1],[3,3]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,1,1,2],[2,3]]=>[4,6,1,2,3,5]=>[3,4,1,5,6,2]=>[3,4,5,1,6,2] [[1,1,1,3],[2,2]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,1,1,2],[3,3]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,1,1,3],[2,3]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,1,1,3],[3,3]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,1,2,2],[2,3]]=>[3,6,1,2,4,5]=>[3,1,4,5,6,2]=>[3,4,1,5,6,2] [[1,1,2,3],[2,2]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,1,2,2],[3,3]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,1,2,3],[2,3]]=>[3,5,1,2,4,6]=>[3,1,4,5,2,6]=>[3,4,1,5,2,6] [[1,1,3,3],[2,2]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,1,2,3],[3,3]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,1,3,3],[2,3]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,1,3,3],[3,3]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,2,2,2],[2,3]]=>[2,6,1,3,4,5]=>[1,3,4,5,6,2]=>[3,1,4,5,6,2] [[1,2,2,2],[3,3]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,2,2,3],[2,3]]=>[2,5,1,3,4,6]=>[1,3,4,5,2,6]=>[3,1,4,5,2,6] [[1,2,2,3],[3,3]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,2,3,3],[2,3]]=>[2,4,1,3,5,6]=>[1,3,4,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6] [[1,2,3,3],[3,3]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[2,2,2,2],[3,3]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[2,2,2,3],[3,3]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[2,2,3,3],[3,3]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,1,1,1],[2],[3]]=>[6,5,1,2,3,4]=>[3,4,5,6,2,1]=>[3,4,5,6,2,1] [[1,1,1,2],[2],[3]]=>[6,4,1,2,3,5]=>[3,4,5,2,6,1]=>[3,4,5,2,6,1] [[1,1,1,3],[2],[3]]=>[5,4,1,2,3,6]=>[3,4,5,2,1,6]=>[3,4,5,2,1,6] [[1,1,2,2],[2],[3]]=>[6,3,1,2,4,5]=>[3,4,2,5,6,1]=>[3,4,2,5,6,1] [[1,1,2,3],[2],[3]]=>[5,3,1,2,4,6]=>[3,4,2,5,1,6]=>[3,4,2,5,1,6] [[1,1,3,3],[2],[3]]=>[4,3,1,2,5,6]=>[3,4,2,1,5,6]=>[3,4,2,1,5,6] [[1,2,2,2],[2],[3]]=>[6,2,1,3,4,5]=>[3,2,4,5,6,1]=>[3,2,4,5,6,1] [[1,2,2,3],[2],[3]]=>[5,2,1,3,4,6]=>[3,2,4,5,1,6]=>[3,2,4,5,1,6] [[1,2,3,3],[2],[3]]=>[4,2,1,3,5,6]=>[3,2,4,1,5,6]=>[3,2,4,1,5,6] [[1,3,3,3],[2],[3]]=>[3,2,1,4,5,6]=>[3,2,1,4,5,6]=>[3,2,1,4,5,6] [[1,1,1],[2,2,3]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,1,1],[2,3,3]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,1,1],[3,3,3]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,1,2],[2,2,3]]=>[3,4,6,1,2,5]=>[1,4,2,5,6,3]=>[4,5,1,2,6,3] [[1,1,2],[2,3,3]]=>[3,5,6,1,2,4]=>[1,4,5,2,6,3]=>[4,5,1,6,2,3] [[1,1,2],[3,3,3]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,2,2],[2,3,3]]=>[2,5,6,1,3,4]=>[4,5,1,2,6,3]=>[4,1,5,6,2,3] [[1,2,2],[3,3,3]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[2,2,2],[3,3,3]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,1,1],[2,2],[3]]=>[6,4,5,1,2,3]=>[4,5,2,6,3,1]=>[4,5,6,2,3,1] [[1,1,1],[2,3],[3]]=>[5,4,6,1,2,3]=>[4,5,2,1,6,3]=>[4,5,6,2,1,3] [[1,1,2],[2,2],[3]]=>[6,3,4,1,2,5]=>[4,2,5,3,6,1]=>[4,5,2,3,6,1] [[1,1,2],[2,3],[3]]=>[5,3,6,1,2,4]=>[4,2,5,1,6,3]=>[4,5,2,6,1,3] [[1,1,3],[2,2],[3]]=>[5,3,4,1,2,6]=>[4,2,5,3,1,6]=>[4,5,2,3,1,6] [[1,1,3],[2,3],[3]]=>[4,3,5,1,2,6]=>[4,2,1,5,3,6]=>[4,5,2,1,3,6] [[1,2,2],[2,3],[3]]=>[5,2,6,1,3,4]=>[2,4,5,1,6,3]=>[4,2,5,6,1,3] [[1,2,3],[2,3],[3]]=>[4,2,5,1,3,6]=>[2,4,1,5,3,6]=>[4,2,5,1,3,6] [[1,1],[2,2],[3,3]]=>[5,6,3,4,1,2]=>[5,3,1,6,4,2]=>[5,6,3,4,1,2] [[1,1,1,1,1,1,2]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,1,1,1,2,2]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,1,1,2,2,2]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,1,2,2,2,2]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,2,2,2,2,2]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,2,2,2,2,2,2]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[2,2,2,2,2,2,2]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,1,1,1,1],[2]]=>[7,1,2,3,4,5,6]=>[2,3,4,5,6,7,1]=>[2,3,4,5,6,7,1] [[1,1,1,1,1,2],[2]]=>[6,1,2,3,4,5,7]=>[2,3,4,5,6,1,7]=>[2,3,4,5,6,1,7] [[1,1,1,1,2,2],[2]]=>[5,1,2,3,4,6,7]=>[2,3,4,5,1,6,7]=>[2,3,4,5,1,6,7] [[1,1,1,2,2,2],[2]]=>[4,1,2,3,5,6,7]=>[2,3,4,1,5,6,7]=>[2,3,4,1,5,6,7] [[1,1,2,2,2,2],[2]]=>[3,1,2,4,5,6,7]=>[2,3,1,4,5,6,7]=>[2,3,1,4,5,6,7] [[1,2,2,2,2,2],[2]]=>[2,1,3,4,5,6,7]=>[2,1,3,4,5,6,7]=>[2,1,3,4,5,6,7] [[1,1,1,1,1],[2,2]]=>[6,7,1,2,3,4,5]=>[3,4,5,6,1,7,2]=>[3,4,5,6,7,1,2] [[1,1,1,1,2],[2,2]]=>[5,6,1,2,3,4,7]=>[3,4,5,1,6,2,7]=>[3,4,5,6,1,2,7] [[1,1,1,2,2],[2,2]]=>[4,5,1,2,3,6,7]=>[3,4,1,5,2,6,7]=>[3,4,5,1,2,6,7] [[1,1,2,2,2],[2,2]]=>[3,4,1,2,5,6,7]=>[3,1,4,2,5,6,7]=>[3,4,1,2,5,6,7] [[1,1,1,1],[2,2,2]]=>[5,6,7,1,2,3,4]=>[4,5,1,6,2,7,3]=>[4,5,6,7,1,2,3] [[1,1,1,2],[2,2,2]]=>[4,5,6,1,2,3,7]=>[4,1,5,2,6,3,7]=>[4,5,6,1,2,3,7] [[1,8]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[2,8]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[3,8]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[4,8]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[5,8]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[6,8]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[7,8]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[8,8]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[1],[8]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[2],[8]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[3],[8]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[4],[8]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[5],[8]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[6],[8]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[7],[8]]=>[2,1]=>[2,1]=>[2,1] [[1,1,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,2,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,3,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,4,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,5,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,6,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,7,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,2,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,3,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,4,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,5,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,6,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[2,7,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[3,3,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[3,4,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[3,5,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[3,6,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[3,7,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[4,4,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[4,5,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[4,6,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[4,7,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[5,5,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[5,6,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[5,7,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[6,6,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[6,7,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[7,7,7]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[1,1],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,2],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,7],[2]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1,3],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,7],[3]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1,4],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,7],[4]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1,5],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,7],[5]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1,6],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[1,7],[6]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1,7],[7]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[2,2],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[2,3],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[2,7],[3]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[2,4],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[2,7],[4]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[2,5],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[2,7],[5]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[2,6],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[2,7],[6]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[2,7],[7]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[3,3],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[3,4],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[3,7],[4]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[3,5],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[3,7],[5]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[3,6],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[3,7],[6]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[3,7],[7]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[4,4],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[4,5],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[4,7],[5]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[4,6],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[4,7],[6]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[4,7],[7]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[5,5],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[5,6],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[5,7],[6]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[5,7],[7]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[6,6],[7]]=>[3,1,2]=>[2,3,1]=>[2,3,1] [[6,7],[7]]=>[2,1,3]=>[2,1,3]=>[2,1,3] [[1],[2],[7]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[1],[3],[7]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[1],[4],[7]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[1],[5],[7]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[1],[6],[7]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[2],[3],[7]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[2],[4],[7]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[2],[5],[7]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[2],[6],[7]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[3],[4],[7]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[3],[5],[7]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[3],[6],[7]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[4],[5],[7]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[4],[6],[7]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[5],[6],[7]]=>[3,2,1]=>[3,2,1]=>[3,2,1] [[1,1,1,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,2,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,3,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,4,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,5,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,2,2,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,2,3,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,2,4,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,2,5,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,2,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,3,3,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,3,4,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,3,5,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,3,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,4,4,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,4,5,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,4,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,5,5,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,5,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,6,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,2,2,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,2,3,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,2,4,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,2,5,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,2,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,3,3,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,3,4,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,3,5,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,3,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,4,4,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,4,5,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,4,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,5,5,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,5,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[2,6,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,3,3,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,3,4,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,3,5,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,3,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,4,4,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,4,5,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,4,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,5,5,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,5,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[3,6,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[4,4,4,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[4,4,5,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[4,4,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[4,5,5,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[4,5,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[4,6,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[5,5,5,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[5,5,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[5,6,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[6,6,6,6]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[1,1,1],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,1,2],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,1,6],[2]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,1,3],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,1,6],[3]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,1,4],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,1,6],[4]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,1,5],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,1,6],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,1,6],[6]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,2,2],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,2,6],[2]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,2,3],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,2,6],[3]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,3,6],[2]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,2,4],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,2,6],[4]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,4,6],[2]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,2,5],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,2,6],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,5,6],[2]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,2,6],[6]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,6,6],[2]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,3,3],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,3,6],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,3,4],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,3,6],[4]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,4,6],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,3,5],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,3,6],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,5,6],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,3,6],[6]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,6,6],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,4,4],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,4,6],[4]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,4,5],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,4,6],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,5,6],[4]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,4,6],[6]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,6,6],[4]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,5,5],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[1,5,6],[5]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,5,6],[6]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[1,6,6],[5]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,6,6],[6]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,2,2],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,2,3],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,2,6],[3]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,2,4],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,2,6],[4]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,2,5],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,2,6],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,2,6],[6]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,3,3],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,3,6],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,3,4],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,3,6],[4]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,4,6],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,3,5],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,3,6],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,5,6],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,3,6],[6]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,6,6],[3]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,4,4],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,4,6],[4]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,4,5],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,4,6],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,5,6],[4]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,4,6],[6]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,6,6],[4]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,5,5],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[2,5,6],[5]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,5,6],[6]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[2,6,6],[5]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[2,6,6],[6]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[3,3,3],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[3,3,4],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[3,3,6],[4]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[3,3,5],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[3,3,6],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[3,3,6],[6]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[3,4,4],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[3,4,6],[4]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[3,4,5],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[3,4,6],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[3,5,6],[4]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[3,4,6],[6]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[3,6,6],[4]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[3,5,5],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[3,5,6],[5]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[3,5,6],[6]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[3,6,6],[5]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[3,6,6],[6]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[4,4,4],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[4,4,5],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[4,4,6],[5]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[4,4,6],[6]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[4,5,5],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[4,5,6],[5]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[4,5,6],[6]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[4,6,6],[5]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[4,6,6],[6]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[5,5,5],[6]]=>[4,1,2,3]=>[2,3,4,1]=>[2,3,4,1] [[5,5,6],[6]]=>[3,1,2,4]=>[2,3,1,4]=>[2,3,1,4] [[5,6,6],[6]]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4]=>[2,1,3,4] [[1,1],[2,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,1],[3,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,1],[4,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,1],[5,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,1],[6,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,2],[2,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,2],[3,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,3],[2,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,2],[4,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,4],[2,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,2],[5,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,5],[2,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,2],[6,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,3],[3,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,3],[4,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,4],[3,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,3],[5,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,5],[3,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,3],[6,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,4],[4,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,4],[5,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,5],[4,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,4],[6,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,5],[5,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[1,5],[6,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,2],[3,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,2],[4,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,2],[5,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,2],[6,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,3],[3,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[2,3],[4,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,4],[3,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[2,3],[5,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,5],[3,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[2,3],[6,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,4],[4,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[2,4],[5,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,5],[4,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[2,4],[6,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[2,5],[5,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[2,5],[6,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[3,3],[4,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[3,3],[5,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[3,3],[6,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[3,4],[4,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[3,4],[5,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[3,5],[4,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[3,4],[6,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[3,5],[5,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[3,5],[6,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[4,4],[5,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[4,4],[6,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[4,5],[5,6]]=>[2,4,1,3]=>[1,3,4,2]=>[3,1,4,2] [[4,5],[6,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[5,5],[6,6]]=>[3,4,1,2]=>[3,1,4,2]=>[3,4,1,2] [[1,1],[2],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,1],[3],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,1],[4],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,1],[5],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,2],[2],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,2],[3],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,3],[2],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,6],[2],[3]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1,2],[4],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,4],[2],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,6],[2],[4]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1,2],[5],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,5],[2],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,6],[2],[5]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1,6],[2],[6]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1,3],[3],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,3],[4],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,4],[3],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,6],[3],[4]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1,3],[5],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,5],[3],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,6],[3],[5]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1,6],[3],[6]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1,4],[4],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,4],[5],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[1,5],[4],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,6],[4],[5]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1,6],[4],[6]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1,5],[5],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[1,6],[5],[6]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[2,2],[3],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[2,2],[4],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[2,2],[5],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[2,3],[3],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[2,3],[4],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[2,4],[3],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[2,6],[3],[4]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[2,3],[5],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[2,5],[3],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[2,6],[3],[5]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[2,6],[3],[6]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[2,4],[4],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[2,4],[5],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[2,5],[4],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[2,6],[4],[5]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[2,6],[4],[6]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[2,5],[5],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[2,6],[5],[6]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[3,3],[4],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[3,3],[5],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[3,4],[4],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[3,4],[5],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[3,5],[4],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[3,6],[4],[5]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[3,6],[4],[6]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[3,5],[5],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[3,6],[5],[6]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[4,4],[5],[6]]=>[4,3,1,2]=>[3,4,2,1]=>[3,4,2,1] [[4,5],[5],[6]]=>[4,2,1,3]=>[3,2,4,1]=>[3,2,4,1] [[4,6],[5],[6]]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4]=>[3,2,1,4] [[1],[2],[3],[6]]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1] [[1],[2],[4],[6]]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1] [[1],[2],[5],[6]]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1] [[1],[3],[4],[6]]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1] [[1],[3],[5],[6]]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1] [[1],[4],[5],[6]]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1] [[2],[3],[4],[6]]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1] [[2],[3],[5],[6]]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1] [[2],[4],[5],[6]]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1] [[3],[4],[5],[6]]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1]=>[4,3,2,1] [[1,1,1,1,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,1,2,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,1,3,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,1,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,1,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,2,2,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,2,3,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,2,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,2,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,3,3,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,3,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,3,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,4,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,4,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,5,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,2,2,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,2,3,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,2,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,2,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,3,3,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,3,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,3,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,4,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,4,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,2,5,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,3,3,3,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,3,3,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,3,3,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,3,4,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,3,4,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,3,5,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,4,4,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,4,4,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,4,5,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,5,5,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,2,2,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,2,3,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,2,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,2,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,3,3,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,3,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,3,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,4,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,4,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,2,5,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,3,3,3,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,3,3,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,3,3,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,3,4,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,3,4,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,3,5,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,4,4,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,4,4,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,4,5,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[2,5,5,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[3,3,3,3,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[3,3,3,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[3,3,3,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[3,3,4,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[3,3,4,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[3,3,5,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[3,4,4,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[3,4,4,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[3,4,5,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[3,5,5,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[4,4,4,4,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[4,4,4,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[4,4,5,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[4,5,5,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[5,5,5,5,5]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[1,1,1,1],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,1,2],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,1,5],[2]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,1,3],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,1,5],[3]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,1,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,1,5],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,1,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,2,2],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,2,5],[2]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,1,2,3],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,2,5],[3]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,3,5],[2]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,1,2,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,2,5],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,4,5],[2]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,1,2,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,5,5],[2]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,1,3,3],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,3,5],[3]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,1,3,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,3,5],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,4,5],[3]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,1,3,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,5,5],[3]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,1,4,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,1,4,5],[4]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,1,4,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,1,5,5],[4]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,1,5,5],[5]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,2,2,2],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,2,2,5],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,2,2,3],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,2,2,5],[3]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,2,3,5],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,2,2,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,2,2,5],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,2,4,5],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,2,2,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,2,5,5],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,2,3,3],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,2,3,5],[3]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,3,3,5],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,2,3,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,2,3,5],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,2,4,5],[3]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,3,4,5],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,2,3,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,2,5,5],[3]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,3,5,5],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,2,4,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,2,4,5],[4]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,4,4,5],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,2,4,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,2,5,5],[4]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,4,5,5],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,2,5,5],[5]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,5,5,5],[2]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,3,3,3],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,3,3,5],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,3,3,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,3,3,5],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,3,4,5],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,3,3,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,3,5,5],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,3,4,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,3,4,5],[4]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,4,4,5],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,3,4,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,3,5,5],[4]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,4,5,5],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,3,5,5],[5]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,5,5,5],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,4,4,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[1,4,4,5],[4]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,4,4,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[1,4,5,5],[4]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,4,5,5],[5]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[1,5,5,5],[4]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,5,5,5],[5]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[2,2,2,2],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[2,2,2,3],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[2,2,2,5],[3]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[2,2,2,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[2,2,2,5],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[2,2,2,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[2,2,3,3],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[2,2,3,5],[3]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[2,2,3,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[2,2,3,5],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[2,2,4,5],[3]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[2,2,3,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[2,2,5,5],[3]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[2,2,4,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[2,2,4,5],[4]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[2,2,4,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[2,2,5,5],[4]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[2,2,5,5],[5]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[2,3,3,3],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[2,3,3,5],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[2,3,3,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[2,3,3,5],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[2,3,4,5],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[2,3,3,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[2,3,5,5],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[2,3,4,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[2,3,4,5],[4]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[2,4,4,5],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[2,3,4,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[2,3,5,5],[4]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[2,4,5,5],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[2,3,5,5],[5]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[2,5,5,5],[3]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[2,4,4,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[2,4,4,5],[4]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[2,4,4,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[2,4,5,5],[4]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[2,4,5,5],[5]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[2,5,5,5],[4]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[2,5,5,5],[5]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[3,3,3,3],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[3,3,3,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[3,3,3,5],[4]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[3,3,3,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[3,3,4,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[3,3,4,5],[4]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[3,3,4,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[3,3,5,5],[4]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[3,3,5,5],[5]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[3,4,4,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[3,4,4,5],[4]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[3,4,4,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[3,4,5,5],[4]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[3,4,5,5],[5]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[3,5,5,5],[4]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[3,5,5,5],[5]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[4,4,4,4],[5]]=>[5,1,2,3,4]=>[2,3,4,5,1]=>[2,3,4,5,1] [[4,4,4,5],[5]]=>[4,1,2,3,5]=>[2,3,4,1,5]=>[2,3,4,1,5] [[4,4,5,5],[5]]=>[3,1,2,4,5]=>[2,3,1,4,5]=>[2,3,1,4,5] [[4,5,5,5],[5]]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5]=>[2,1,3,4,5] [[1,1,1],[2,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,1],[3,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,1],[4,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,1],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,2],[2,5]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[1,1,5],[2,2]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,1,2],[3,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,3],[2,5]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[1,1,5],[2,3]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,1,2],[4,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,4],[2,5]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[1,1,5],[2,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,1,2],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,5],[2,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,1,3],[3,5]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[1,1,5],[3,3]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,1,3],[4,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,4],[3,5]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[1,1,5],[3,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,1,3],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,5],[3,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,1,4],[4,5]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[1,1,5],[4,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,1,4],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,1,5],[4,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,1,5],[5,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,2,2],[2,5]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[1,2,2],[3,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,2,3],[2,5]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[1,2,5],[2,3]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[1,2,2],[4,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,2,4],[2,5]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[1,2,5],[2,4]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[1,2,2],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,2,5],[2,5]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[1,2,3],[3,5]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[1,2,5],[3,3]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,3,3],[2,5]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[1,2,3],[4,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,2,4],[3,5]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[1,2,5],[3,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,3,4],[2,5]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[1,3,5],[2,4]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[1,2,3],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,2,5],[3,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,3,5],[2,5]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[1,2,4],[4,5]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[1,2,5],[4,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,4,4],[2,5]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[1,2,4],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,2,5],[4,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,4,5],[2,5]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[1,2,5],[5,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,3,3],[3,5]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[1,3,3],[4,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,3,4],[3,5]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[1,3,5],[3,4]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[1,3,3],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,3,5],[3,5]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[1,3,4],[4,5]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[1,3,5],[4,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,4,4],[3,5]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[1,3,4],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,3,5],[4,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,4,5],[3,5]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[1,3,5],[5,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,4,4],[4,5]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[1,4,4],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[1,4,5],[4,5]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[1,4,5],[5,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[2,2,2],[3,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[2,2,2],[4,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[2,2,2],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[2,2,3],[3,5]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[2,2,5],[3,3]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[2,2,3],[4,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[2,2,4],[3,5]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[2,2,5],[3,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[2,2,3],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[2,2,5],[3,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[2,2,4],[4,5]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[2,2,5],[4,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[2,2,4],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[2,2,5],[4,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[2,2,5],[5,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[2,3,3],[3,5]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[2,3,3],[4,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[2,3,4],[3,5]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[2,3,5],[3,4]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[2,3,3],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[2,3,5],[3,5]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[2,3,4],[4,5]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[2,3,5],[4,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[2,4,4],[3,5]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[2,3,4],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[2,3,5],[4,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[2,4,5],[3,5]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[2,3,5],[5,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[2,4,4],[4,5]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[2,4,4],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[2,4,5],[4,5]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[2,4,5],[5,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[3,3,3],[4,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[3,3,3],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[3,3,4],[4,5]]=>[3,5,1,2,4]=>[3,1,4,5,2]=>[3,4,1,5,2] [[3,3,5],[4,4]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[3,3,4],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[3,3,5],[4,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[3,3,5],[5,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[3,4,4],[4,5]]=>[2,5,1,3,4]=>[1,3,4,5,2]=>[3,1,4,5,2] [[3,4,4],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[3,4,5],[4,5]]=>[2,4,1,3,5]=>[1,3,4,2,5]=>[3,1,4,2,5] [[3,4,5],[5,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[4,4,4],[5,5]]=>[4,5,1,2,3]=>[3,4,1,5,2]=>[3,4,5,1,2] [[4,4,5],[5,5]]=>[3,4,1,2,5]=>[3,1,4,2,5]=>[3,4,1,2,5] [[1,1,1],[2],[5]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[1,1,1],[3],[5]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[1,1,1],[4],[5]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[1,1,2],[2],[5]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[1,1,2],[3],[5]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[1,1,3],[2],[5]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[1,1,5],[2],[3]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[1,1,2],[4],[5]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[1,1,4],[2],[5]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[1,1,5],[2],[4]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[1,1,5],[2],[5]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[1,1,3],[3],[5]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[1,1,3],[4],[5]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[1,1,4],[3],[5]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[1,1,5],[3],[4]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[1,1,5],[3],[5]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[1,1,4],[4],[5]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[1,1,5],[4],[5]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[1,2,2],[2],[5]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[1,2,2],[3],[5]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[1,2,3],[2],[5]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[1,2,5],[2],[3]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[1,2,2],[4],[5]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[1,2,4],[2],[5]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[1,2,5],[2],[4]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[1,2,5],[2],[5]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[1,2,3],[3],[5]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[1,3,3],[2],[5]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[1,3,5],[2],[3]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[1,2,3],[4],[5]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[1,2,4],[3],[5]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[1,2,5],[3],[4]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[1,3,4],[2],[5]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[1,3,5],[2],[4]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[1,4,5],[2],[3]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[1,2,5],[3],[5]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[1,3,5],[2],[5]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[1,5,5],[2],[3]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[1,2,4],[4],[5]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[1,4,4],[2],[5]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[1,4,5],[2],[4]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[1,2,5],[4],[5]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[1,4,5],[2],[5]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[1,5,5],[2],[4]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[1,5,5],[2],[5]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[1,3,3],[3],[5]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[1,3,3],[4],[5]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[1,3,4],[3],[5]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[1,3,5],[3],[4]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[1,3,5],[3],[5]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[1,3,4],[4],[5]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[1,4,4],[3],[5]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[1,4,5],[3],[4]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[1,3,5],[4],[5]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[1,4,5],[3],[5]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[1,5,5],[3],[4]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[1,5,5],[3],[5]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[1,4,4],[4],[5]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[1,4,5],[4],[5]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[1,5,5],[4],[5]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[2,2,2],[3],[5]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[2,2,2],[4],[5]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[2,2,3],[3],[5]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[2,2,3],[4],[5]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[2,2,4],[3],[5]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[2,2,5],[3],[4]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[2,2,5],[3],[5]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[2,2,4],[4],[5]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[2,2,5],[4],[5]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[2,3,3],[3],[5]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[2,3,3],[4],[5]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[2,3,4],[3],[5]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[2,3,5],[3],[4]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[2,3,5],[3],[5]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[2,3,4],[4],[5]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[2,4,4],[3],[5]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[2,4,5],[3],[4]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[2,3,5],[4],[5]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[2,4,5],[3],[5]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[2,5,5],[3],[4]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[2,5,5],[3],[5]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[2,4,4],[4],[5]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[2,4,5],[4],[5]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[2,5,5],[4],[5]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[3,3,3],[4],[5]]=>[5,4,1,2,3]=>[3,4,5,2,1]=>[3,4,5,2,1] [[3,3,4],[4],[5]]=>[5,3,1,2,4]=>[3,4,2,5,1]=>[3,4,2,5,1] [[3,3,5],[4],[5]]=>[4,3,1,2,5]=>[3,4,2,1,5]=>[3,4,2,1,5] [[3,4,4],[4],[5]]=>[5,2,1,3,4]=>[3,2,4,5,1]=>[3,2,4,5,1] [[3,4,5],[4],[5]]=>[4,2,1,3,5]=>[3,2,4,1,5]=>[3,2,4,1,5] [[3,5,5],[4],[5]]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5]=>[3,2,1,4,5] [[1,1],[2,2],[5]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[1,1],[2,3],[5]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[1,1],[2,5],[3]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[1,1],[2,4],[5]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[1,1],[2,5],[4]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[1,1],[2,5],[5]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[1,1],[3,3],[5]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[1,1],[3,4],[5]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[1,1],[3,5],[4]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[1,1],[3,5],[5]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[1,1],[4,4],[5]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[1,1],[4,5],[5]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[1,2],[2,3],[5]]=>[5,2,4,1,3]=>[2,4,5,3,1]=>[4,2,5,3,1] [[1,2],[2,5],[3]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[1,2],[2,4],[5]]=>[5,2,4,1,3]=>[2,4,5,3,1]=>[4,2,5,3,1] [[1,2],[2,5],[4]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[1,2],[2,5],[5]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[1,2],[3,3],[5]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[1,3],[2,5],[3]]=>[3,2,5,1,4]=>[2,1,4,5,3]=>[4,2,1,5,3] [[1,2],[3,4],[5]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[1,2],[3,5],[4]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[1,3],[2,4],[5]]=>[5,2,4,1,3]=>[2,4,5,3,1]=>[4,2,5,3,1] [[1,3],[2,5],[4]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[1,4],[2,5],[3]]=>[3,2,5,1,4]=>[2,1,4,5,3]=>[4,2,1,5,3] [[1,2],[3,5],[5]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[1,3],[2,5],[5]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[1,2],[4,4],[5]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[1,4],[2,5],[4]]=>[3,2,5,1,4]=>[2,1,4,5,3]=>[4,2,1,5,3] [[1,2],[4,5],[5]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[1,4],[2,5],[5]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[1,3],[3,4],[5]]=>[5,2,4,1,3]=>[2,4,5,3,1]=>[4,2,5,3,1] [[1,3],[3,5],[4]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[1,3],[3,5],[5]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[1,3],[4,4],[5]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[1,4],[3,5],[4]]=>[3,2,5,1,4]=>[2,1,4,5,3]=>[4,2,1,5,3] [[1,3],[4,5],[5]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[1,4],[3,5],[5]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[1,4],[4,5],[5]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[2,2],[3,3],[5]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[2,2],[3,4],[5]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[2,2],[3,5],[4]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[2,2],[3,5],[5]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[2,2],[4,4],[5]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[2,2],[4,5],[5]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[2,3],[3,4],[5]]=>[5,2,4,1,3]=>[2,4,5,3,1]=>[4,2,5,3,1] [[2,3],[3,5],[4]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[2,3],[3,5],[5]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[2,3],[4,4],[5]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[2,4],[3,5],[4]]=>[3,2,5,1,4]=>[2,1,4,5,3]=>[4,2,1,5,3] [[2,3],[4,5],[5]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[2,4],[3,5],[5]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[2,4],[4,5],[5]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[3,3],[4,4],[5]]=>[5,3,4,1,2]=>[4,2,5,3,1]=>[4,5,2,3,1] [[3,3],[4,5],[5]]=>[4,3,5,1,2]=>[4,2,1,5,3]=>[4,5,2,1,3] [[3,4],[4,5],[5]]=>[4,2,5,1,3]=>[2,4,1,5,3]=>[4,2,5,1,3] [[1,1],[2],[3],[5]]=>[5,4,3,1,2]=>[4,5,3,2,1]=>[4,5,3,2,1] [[1,1],[2],[4],[5]]=>[5,4,3,1,2]=>[4,5,3,2,1]=>[4,5,3,2,1] [[1,1],[3],[4],[5]]=>[5,4,3,1,2]=>[4,5,3,2,1]=>[4,5,3,2,1] [[1,2],[2],[3],[5]]=>[5,4,2,1,3]=>[4,3,5,2,1]=>[4,3,5,2,1] [[1,2],[2],[4],[5]]=>[5,4,2,1,3]=>[4,3,5,2,1]=>[4,3,5,2,1] [[1,3],[2],[3],[5]]=>[5,3,2,1,4]=>[4,3,2,5,1]=>[4,3,2,5,1] [[1,2],[3],[4],[5]]=>[5,4,3,1,2]=>[4,5,3,2,1]=>[4,5,3,2,1] [[1,3],[2],[4],[5]]=>[5,4,2,1,3]=>[4,3,5,2,1]=>[4,3,5,2,1] [[1,4],[2],[3],[5]]=>[5,3,2,1,4]=>[4,3,2,5,1]=>[4,3,2,5,1] [[1,5],[2],[3],[4]]=>[4,3,2,1,5]=>[4,3,2,1,5]=>[4,3,2,1,5] [[1,5],[2],[3],[5]]=>[4,3,2,1,5]=>[4,3,2,1,5]=>[4,3,2,1,5] [[1,4],[2],[4],[5]]=>[5,3,2,1,4]=>[4,3,2,5,1]=>[4,3,2,5,1] [[1,5],[2],[4],[5]]=>[4,3,2,1,5]=>[4,3,2,1,5]=>[4,3,2,1,5] [[1,3],[3],[4],[5]]=>[5,4,2,1,3]=>[4,3,5,2,1]=>[4,3,5,2,1] [[1,4],[3],[4],[5]]=>[5,3,2,1,4]=>[4,3,2,5,1]=>[4,3,2,5,1] [[1,5],[3],[4],[5]]=>[4,3,2,1,5]=>[4,3,2,1,5]=>[4,3,2,1,5] [[2,2],[3],[4],[5]]=>[5,4,3,1,2]=>[4,5,3,2,1]=>[4,5,3,2,1] [[2,3],[3],[4],[5]]=>[5,4,2,1,3]=>[4,3,5,2,1]=>[4,3,5,2,1] [[2,4],[3],[4],[5]]=>[5,3,2,1,4]=>[4,3,2,5,1]=>[4,3,2,5,1] [[2,5],[3],[4],[5]]=>[4,3,2,1,5]=>[4,3,2,1,5]=>[4,3,2,1,5] [[1],[2],[3],[4],[5]]=>[5,4,3,2,1]=>[5,4,3,2,1]=>[5,4,3,2,1] [[1,1,1,1,1,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,1,1,2,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,1,1,3,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,1,1,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,1,2,2,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,1,2,3,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,1,2,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,1,3,3,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,1,3,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,1,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,2,2,2,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,2,2,3,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,2,2,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,2,3,3,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,2,3,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,2,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,3,3,3,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,3,3,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,3,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,4,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,2,2,2,2,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,2,2,2,3,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,2,2,2,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,2,2,3,3,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,2,2,3,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,2,2,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,2,3,3,3,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,2,3,3,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,2,3,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,2,4,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,3,3,3,3,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,3,3,3,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,3,3,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,3,4,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,4,4,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,2,2,2,2,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,2,2,2,3,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,2,2,2,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,2,2,3,3,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,2,2,3,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,2,2,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,2,3,3,3,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,2,3,3,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,2,3,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,2,4,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,3,3,3,3,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,3,3,3,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,3,3,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,3,4,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[2,4,4,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[3,3,3,3,3,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[3,3,3,3,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[3,3,3,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[3,3,4,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[3,4,4,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[4,4,4,4,4,4]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,1,1,1,1],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,1,1,1,2],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,1,1,1,4],[2]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,1,1,1,3],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,1,1,1,4],[3]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,1,1,1,4],[4]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,1,1,2,2],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,1,1,2,4],[2]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,1,1,2,3],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,1,1,2,4],[3]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,1,1,3,4],[2]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,1,1,2,4],[4]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,1,1,4,4],[2]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,1,1,3,3],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,1,1,3,4],[3]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,1,1,3,4],[4]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,1,1,4,4],[3]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,1,1,4,4],[4]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,1,2,2,2],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,1,2,2,4],[2]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,1,2,2,3],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,1,2,2,4],[3]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,1,2,3,4],[2]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,1,2,2,4],[4]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,1,2,4,4],[2]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,1,2,3,3],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,1,2,3,4],[3]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,1,3,3,4],[2]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,1,2,3,4],[4]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,1,2,4,4],[3]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,1,3,4,4],[2]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,1,2,4,4],[4]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,1,4,4,4],[2]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,1,3,3,3],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,1,3,3,4],[3]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,1,3,3,4],[4]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,1,3,4,4],[3]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,1,3,4,4],[4]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,1,4,4,4],[3]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,1,4,4,4],[4]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,2,2,2,2],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,2,2,2,4],[2]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,2,2,2,3],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,2,2,2,4],[3]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,2,2,3,4],[2]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,2,2,2,4],[4]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,2,2,4,4],[2]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,2,2,3,3],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,2,2,3,4],[3]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,2,3,3,4],[2]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,2,2,3,4],[4]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,2,2,4,4],[3]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,2,3,4,4],[2]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,2,2,4,4],[4]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,2,4,4,4],[2]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,2,3,3,3],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,2,3,3,4],[3]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,3,3,3,4],[2]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,2,3,3,4],[4]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,2,3,4,4],[3]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,3,3,4,4],[2]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,2,3,4,4],[4]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,2,4,4,4],[3]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,3,4,4,4],[2]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,2,4,4,4],[4]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,4,4,4,4],[2]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,3,3,3,3],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,3,3,3,4],[3]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,3,3,3,4],[4]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,3,3,4,4],[3]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,3,3,4,4],[4]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,3,4,4,4],[3]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,3,4,4,4],[4]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,4,4,4,4],[3]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,4,4,4,4],[4]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[2,2,2,2,2],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[2,2,2,2,3],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[2,2,2,2,4],[3]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[2,2,2,2,4],[4]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[2,2,2,3,3],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[2,2,2,3,4],[3]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[2,2,2,3,4],[4]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[2,2,2,4,4],[3]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[2,2,2,4,4],[4]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[2,2,3,3,3],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[2,2,3,3,4],[3]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[2,2,3,3,4],[4]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[2,2,3,4,4],[3]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[2,2,3,4,4],[4]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[2,2,4,4,4],[3]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[2,2,4,4,4],[4]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[2,3,3,3,3],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[2,3,3,3,4],[3]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[2,3,3,3,4],[4]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[2,3,3,4,4],[3]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[2,3,3,4,4],[4]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[2,3,4,4,4],[3]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[2,3,4,4,4],[4]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[2,4,4,4,4],[3]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[2,4,4,4,4],[4]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[3,3,3,3,3],[4]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[3,3,3,3,4],[4]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[3,3,3,4,4],[4]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[3,3,4,4,4],[4]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[3,4,4,4,4],[4]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,1,1,1],[2,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,1,1,1],[3,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,1,1,1],[4,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,1,1,2],[2,4]]=>[4,6,1,2,3,5]=>[3,4,1,5,6,2]=>[3,4,5,1,6,2] [[1,1,1,4],[2,2]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,1,1,2],[3,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,1,1,3],[2,4]]=>[4,6,1,2,3,5]=>[3,4,1,5,6,2]=>[3,4,5,1,6,2] [[1,1,1,4],[2,3]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,1,1,2],[4,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,1,1,4],[2,4]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,1,1,3],[3,4]]=>[4,6,1,2,3,5]=>[3,4,1,5,6,2]=>[3,4,5,1,6,2] [[1,1,1,4],[3,3]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,1,1,3],[4,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,1,1,4],[3,4]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,1,1,4],[4,4]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,1,2,2],[2,4]]=>[3,6,1,2,4,5]=>[3,1,4,5,6,2]=>[3,4,1,5,6,2] [[1,1,2,4],[2,2]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,1,2,2],[3,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,1,2,3],[2,4]]=>[3,6,1,2,4,5]=>[3,1,4,5,6,2]=>[3,4,1,5,6,2] [[1,1,2,4],[2,3]]=>[3,5,1,2,4,6]=>[3,1,4,5,2,6]=>[3,4,1,5,2,6] [[1,1,3,4],[2,2]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,1,2,2],[4,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,1,2,4],[2,4]]=>[3,5,1,2,4,6]=>[3,1,4,5,2,6]=>[3,4,1,5,2,6] [[1,1,4,4],[2,2]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,1,2,3],[3,4]]=>[4,6,1,2,3,5]=>[3,4,1,5,6,2]=>[3,4,5,1,6,2] [[1,1,2,4],[3,3]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,1,3,3],[2,4]]=>[3,6,1,2,4,5]=>[3,1,4,5,6,2]=>[3,4,1,5,6,2] [[1,1,3,4],[2,3]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,1,2,3],[4,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,1,2,4],[3,4]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,1,3,4],[2,4]]=>[3,5,1,2,4,6]=>[3,1,4,5,2,6]=>[3,4,1,5,2,6] [[1,1,4,4],[2,3]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,1,2,4],[4,4]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,1,4,4],[2,4]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,1,3,3],[3,4]]=>[3,6,1,2,4,5]=>[3,1,4,5,6,2]=>[3,4,1,5,6,2] [[1,1,3,4],[3,3]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,1,3,3],[4,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,1,3,4],[3,4]]=>[3,5,1,2,4,6]=>[3,1,4,5,2,6]=>[3,4,1,5,2,6] [[1,1,4,4],[3,3]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,1,3,4],[4,4]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,1,4,4],[3,4]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,1,4,4],[4,4]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,2,2,2],[2,4]]=>[2,6,1,3,4,5]=>[1,3,4,5,6,2]=>[3,1,4,5,6,2] [[1,2,2,2],[3,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,2,2,3],[2,4]]=>[2,6,1,3,4,5]=>[1,3,4,5,6,2]=>[3,1,4,5,6,2] [[1,2,2,4],[2,3]]=>[2,5,1,3,4,6]=>[1,3,4,5,2,6]=>[3,1,4,5,2,6] [[1,2,2,2],[4,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,2,2,4],[2,4]]=>[2,5,1,3,4,6]=>[1,3,4,5,2,6]=>[3,1,4,5,2,6] [[1,2,2,3],[3,4]]=>[4,6,1,2,3,5]=>[3,4,1,5,6,2]=>[3,4,5,1,6,2] [[1,2,2,4],[3,3]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,2,3,3],[2,4]]=>[2,6,1,3,4,5]=>[1,3,4,5,6,2]=>[3,1,4,5,6,2] [[1,2,3,4],[2,3]]=>[2,4,1,3,5,6]=>[1,3,4,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6] [[1,2,2,3],[4,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,2,2,4],[3,4]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,2,3,4],[2,4]]=>[2,5,1,3,4,6]=>[1,3,4,5,2,6]=>[3,1,4,5,2,6] [[1,2,4,4],[2,3]]=>[2,4,1,3,5,6]=>[1,3,4,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6] [[1,2,2,4],[4,4]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,2,4,4],[2,4]]=>[2,4,1,3,5,6]=>[1,3,4,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6] [[1,2,3,3],[3,4]]=>[3,6,1,2,4,5]=>[3,1,4,5,6,2]=>[3,4,1,5,6,2] [[1,2,3,4],[3,3]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,3,3,3],[2,4]]=>[2,6,1,3,4,5]=>[1,3,4,5,6,2]=>[3,1,4,5,6,2] [[1,2,3,3],[4,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,2,3,4],[3,4]]=>[3,5,1,2,4,6]=>[3,1,4,5,2,6]=>[3,4,1,5,2,6] [[1,2,4,4],[3,3]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,3,3,4],[2,4]]=>[2,5,1,3,4,6]=>[1,3,4,5,2,6]=>[3,1,4,5,2,6] [[1,2,3,4],[4,4]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,2,4,4],[3,4]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,3,4,4],[2,4]]=>[2,4,1,3,5,6]=>[1,3,4,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6] [[1,2,4,4],[4,4]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,3,3,3],[3,4]]=>[2,6,1,3,4,5]=>[1,3,4,5,6,2]=>[3,1,4,5,6,2] [[1,3,3,3],[4,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,3,3,4],[3,4]]=>[2,5,1,3,4,6]=>[1,3,4,5,2,6]=>[3,1,4,5,2,6] [[1,3,3,4],[4,4]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,3,4,4],[3,4]]=>[2,4,1,3,5,6]=>[1,3,4,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6] [[1,3,4,4],[4,4]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[2,2,2,2],[3,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[2,2,2,2],[4,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[2,2,2,3],[3,4]]=>[4,6,1,2,3,5]=>[3,4,1,5,6,2]=>[3,4,5,1,6,2] [[2,2,2,4],[3,3]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[2,2,2,3],[4,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[2,2,2,4],[3,4]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[2,2,2,4],[4,4]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[2,2,3,3],[3,4]]=>[3,6,1,2,4,5]=>[3,1,4,5,6,2]=>[3,4,1,5,6,2] [[2,2,3,4],[3,3]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[2,2,3,3],[4,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[2,2,3,4],[3,4]]=>[3,5,1,2,4,6]=>[3,1,4,5,2,6]=>[3,4,1,5,2,6] [[2,2,4,4],[3,3]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[2,2,3,4],[4,4]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[2,2,4,4],[3,4]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[2,2,4,4],[4,4]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[2,3,3,3],[3,4]]=>[2,6,1,3,4,5]=>[1,3,4,5,6,2]=>[3,1,4,5,6,2] [[2,3,3,3],[4,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[2,3,3,4],[3,4]]=>[2,5,1,3,4,6]=>[1,3,4,5,2,6]=>[3,1,4,5,2,6] [[2,3,3,4],[4,4]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[2,3,4,4],[3,4]]=>[2,4,1,3,5,6]=>[1,3,4,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6] [[2,3,4,4],[4,4]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[3,3,3,3],[4,4]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[3,3,3,4],[4,4]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[3,3,4,4],[4,4]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,1,1,1],[2],[4]]=>[6,5,1,2,3,4]=>[3,4,5,6,2,1]=>[3,4,5,6,2,1] [[1,1,1,1],[3],[4]]=>[6,5,1,2,3,4]=>[3,4,5,6,2,1]=>[3,4,5,6,2,1] [[1,1,1,2],[2],[4]]=>[6,4,1,2,3,5]=>[3,4,5,2,6,1]=>[3,4,5,2,6,1] [[1,1,1,2],[3],[4]]=>[6,5,1,2,3,4]=>[3,4,5,6,2,1]=>[3,4,5,6,2,1] [[1,1,1,3],[2],[4]]=>[6,4,1,2,3,5]=>[3,4,5,2,6,1]=>[3,4,5,2,6,1] [[1,1,1,4],[2],[3]]=>[5,4,1,2,3,6]=>[3,4,5,2,1,6]=>[3,4,5,2,1,6] [[1,1,1,4],[2],[4]]=>[5,4,1,2,3,6]=>[3,4,5,2,1,6]=>[3,4,5,2,1,6] [[1,1,1,3],[3],[4]]=>[6,4,1,2,3,5]=>[3,4,5,2,6,1]=>[3,4,5,2,6,1] [[1,1,1,4],[3],[4]]=>[5,4,1,2,3,6]=>[3,4,5,2,1,6]=>[3,4,5,2,1,6] [[1,1,2,2],[2],[4]]=>[6,3,1,2,4,5]=>[3,4,2,5,6,1]=>[3,4,2,5,6,1] [[1,1,2,2],[3],[4]]=>[6,5,1,2,3,4]=>[3,4,5,6,2,1]=>[3,4,5,6,2,1] [[1,1,2,3],[2],[4]]=>[6,3,1,2,4,5]=>[3,4,2,5,6,1]=>[3,4,2,5,6,1] [[1,1,2,4],[2],[3]]=>[5,3,1,2,4,6]=>[3,4,2,5,1,6]=>[3,4,2,5,1,6] [[1,1,2,4],[2],[4]]=>[5,3,1,2,4,6]=>[3,4,2,5,1,6]=>[3,4,2,5,1,6] [[1,1,2,3],[3],[4]]=>[6,4,1,2,3,5]=>[3,4,5,2,6,1]=>[3,4,5,2,6,1] [[1,1,3,3],[2],[4]]=>[6,3,1,2,4,5]=>[3,4,2,5,6,1]=>[3,4,2,5,6,1] [[1,1,3,4],[2],[3]]=>[4,3,1,2,5,6]=>[3,4,2,1,5,6]=>[3,4,2,1,5,6] [[1,1,2,4],[3],[4]]=>[5,4,1,2,3,6]=>[3,4,5,2,1,6]=>[3,4,5,2,1,6] [[1,1,3,4],[2],[4]]=>[5,3,1,2,4,6]=>[3,4,2,5,1,6]=>[3,4,2,5,1,6] [[1,1,4,4],[2],[3]]=>[4,3,1,2,5,6]=>[3,4,2,1,5,6]=>[3,4,2,1,5,6] [[1,1,4,4],[2],[4]]=>[4,3,1,2,5,6]=>[3,4,2,1,5,6]=>[3,4,2,1,5,6] [[1,1,3,3],[3],[4]]=>[6,3,1,2,4,5]=>[3,4,2,5,6,1]=>[3,4,2,5,6,1] [[1,1,3,4],[3],[4]]=>[5,3,1,2,4,6]=>[3,4,2,5,1,6]=>[3,4,2,5,1,6] [[1,1,4,4],[3],[4]]=>[4,3,1,2,5,6]=>[3,4,2,1,5,6]=>[3,4,2,1,5,6] [[1,2,2,2],[2],[4]]=>[6,2,1,3,4,5]=>[3,2,4,5,6,1]=>[3,2,4,5,6,1] [[1,2,2,2],[3],[4]]=>[6,5,1,2,3,4]=>[3,4,5,6,2,1]=>[3,4,5,6,2,1] [[1,2,2,3],[2],[4]]=>[6,2,1,3,4,5]=>[3,2,4,5,6,1]=>[3,2,4,5,6,1] [[1,2,2,4],[2],[3]]=>[5,2,1,3,4,6]=>[3,2,4,5,1,6]=>[3,2,4,5,1,6] [[1,2,2,4],[2],[4]]=>[5,2,1,3,4,6]=>[3,2,4,5,1,6]=>[3,2,4,5,1,6] [[1,2,2,3],[3],[4]]=>[6,4,1,2,3,5]=>[3,4,5,2,6,1]=>[3,4,5,2,6,1] [[1,2,3,3],[2],[4]]=>[6,2,1,3,4,5]=>[3,2,4,5,6,1]=>[3,2,4,5,6,1] [[1,2,3,4],[2],[3]]=>[4,2,1,3,5,6]=>[3,2,4,1,5,6]=>[3,2,4,1,5,6] [[1,2,2,4],[3],[4]]=>[5,4,1,2,3,6]=>[3,4,5,2,1,6]=>[3,4,5,2,1,6] [[1,2,3,4],[2],[4]]=>[5,2,1,3,4,6]=>[3,2,4,5,1,6]=>[3,2,4,5,1,6] [[1,2,4,4],[2],[3]]=>[4,2,1,3,5,6]=>[3,2,4,1,5,6]=>[3,2,4,1,5,6] [[1,2,4,4],[2],[4]]=>[4,2,1,3,5,6]=>[3,2,4,1,5,6]=>[3,2,4,1,5,6] [[1,2,3,3],[3],[4]]=>[6,3,1,2,4,5]=>[3,4,2,5,6,1]=>[3,4,2,5,6,1] [[1,3,3,3],[2],[4]]=>[6,2,1,3,4,5]=>[3,2,4,5,6,1]=>[3,2,4,5,6,1] [[1,3,3,4],[2],[3]]=>[3,2,1,4,5,6]=>[3,2,1,4,5,6]=>[3,2,1,4,5,6] [[1,2,3,4],[3],[4]]=>[5,3,1,2,4,6]=>[3,4,2,5,1,6]=>[3,4,2,5,1,6] [[1,3,3,4],[2],[4]]=>[5,2,1,3,4,6]=>[3,2,4,5,1,6]=>[3,2,4,5,1,6] [[1,3,4,4],[2],[3]]=>[3,2,1,4,5,6]=>[3,2,1,4,5,6]=>[3,2,1,4,5,6] [[1,2,4,4],[3],[4]]=>[4,3,1,2,5,6]=>[3,4,2,1,5,6]=>[3,4,2,1,5,6] [[1,3,4,4],[2],[4]]=>[4,2,1,3,5,6]=>[3,2,4,1,5,6]=>[3,2,4,1,5,6] [[1,4,4,4],[2],[3]]=>[3,2,1,4,5,6]=>[3,2,1,4,5,6]=>[3,2,1,4,5,6] [[1,4,4,4],[2],[4]]=>[3,2,1,4,5,6]=>[3,2,1,4,5,6]=>[3,2,1,4,5,6] [[1,3,3,3],[3],[4]]=>[6,2,1,3,4,5]=>[3,2,4,5,6,1]=>[3,2,4,5,6,1] [[1,3,3,4],[3],[4]]=>[5,2,1,3,4,6]=>[3,2,4,5,1,6]=>[3,2,4,5,1,6] [[1,3,4,4],[3],[4]]=>[4,2,1,3,5,6]=>[3,2,4,1,5,6]=>[3,2,4,1,5,6] [[1,4,4,4],[3],[4]]=>[3,2,1,4,5,6]=>[3,2,1,4,5,6]=>[3,2,1,4,5,6] [[2,2,2,2],[3],[4]]=>[6,5,1,2,3,4]=>[3,4,5,6,2,1]=>[3,4,5,6,2,1] [[2,2,2,3],[3],[4]]=>[6,4,1,2,3,5]=>[3,4,5,2,6,1]=>[3,4,5,2,6,1] [[2,2,2,4],[3],[4]]=>[5,4,1,2,3,6]=>[3,4,5,2,1,6]=>[3,4,5,2,1,6] [[2,2,3,3],[3],[4]]=>[6,3,1,2,4,5]=>[3,4,2,5,6,1]=>[3,4,2,5,6,1] [[2,2,3,4],[3],[4]]=>[5,3,1,2,4,6]=>[3,4,2,5,1,6]=>[3,4,2,5,1,6] [[2,2,4,4],[3],[4]]=>[4,3,1,2,5,6]=>[3,4,2,1,5,6]=>[3,4,2,1,5,6] [[2,3,3,3],[3],[4]]=>[6,2,1,3,4,5]=>[3,2,4,5,6,1]=>[3,2,4,5,6,1] [[2,3,3,4],[3],[4]]=>[5,2,1,3,4,6]=>[3,2,4,5,1,6]=>[3,2,4,5,1,6] [[2,3,4,4],[3],[4]]=>[4,2,1,3,5,6]=>[3,2,4,1,5,6]=>[3,2,4,1,5,6] [[2,4,4,4],[3],[4]]=>[3,2,1,4,5,6]=>[3,2,1,4,5,6]=>[3,2,1,4,5,6] [[1,1,1],[2,2,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,1,1],[2,3,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,1,1],[2,4,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,1,1],[3,3,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,1,1],[3,4,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,1,1],[4,4,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,1,2],[2,2,4]]=>[3,4,6,1,2,5]=>[1,4,2,5,6,3]=>[4,5,1,2,6,3] [[1,1,2],[2,3,4]]=>[3,5,6,1,2,4]=>[1,4,5,2,6,3]=>[4,5,1,6,2,3] [[1,1,3],[2,2,4]]=>[3,4,6,1,2,5]=>[1,4,2,5,6,3]=>[4,5,1,2,6,3] [[1,1,2],[2,4,4]]=>[3,5,6,1,2,4]=>[1,4,5,2,6,3]=>[4,5,1,6,2,3] [[1,1,2],[3,3,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,1,3],[2,3,4]]=>[3,4,6,1,2,5]=>[1,4,2,5,6,3]=>[4,5,1,2,6,3] [[1,1,2],[3,4,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,1,3],[2,4,4]]=>[3,5,6,1,2,4]=>[1,4,5,2,6,3]=>[4,5,1,6,2,3] [[1,1,2],[4,4,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,1,3],[3,3,4]]=>[3,4,6,1,2,5]=>[1,4,2,5,6,3]=>[4,5,1,2,6,3] [[1,1,3],[3,4,4]]=>[3,5,6,1,2,4]=>[1,4,5,2,6,3]=>[4,5,1,6,2,3] [[1,1,3],[4,4,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,2,2],[2,3,4]]=>[2,5,6,1,3,4]=>[4,5,1,2,6,3]=>[4,1,5,6,2,3] [[1,2,2],[2,4,4]]=>[2,5,6,1,3,4]=>[4,5,1,2,6,3]=>[4,1,5,6,2,3] [[1,2,2],[3,3,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,2,3],[2,3,4]]=>[2,4,6,1,3,5]=>[4,1,2,5,6,3]=>[4,1,5,2,6,3] [[1,2,2],[3,4,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,2,3],[2,4,4]]=>[2,5,6,1,3,4]=>[4,5,1,2,6,3]=>[4,1,5,6,2,3] [[1,2,2],[4,4,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,2,3],[3,3,4]]=>[3,4,6,1,2,5]=>[1,4,2,5,6,3]=>[4,5,1,2,6,3] [[1,2,3],[3,4,4]]=>[3,5,6,1,2,4]=>[1,4,5,2,6,3]=>[4,5,1,6,2,3] [[1,3,3],[2,4,4]]=>[2,5,6,1,3,4]=>[4,5,1,2,6,3]=>[4,1,5,6,2,3] [[1,2,3],[4,4,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,3,3],[3,4,4]]=>[2,5,6,1,3,4]=>[4,5,1,2,6,3]=>[4,1,5,6,2,3] [[1,3,3],[4,4,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[2,2,2],[3,3,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[2,2,2],[3,4,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[2,2,2],[4,4,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[2,2,3],[3,3,4]]=>[3,4,6,1,2,5]=>[1,4,2,5,6,3]=>[4,5,1,2,6,3] [[2,2,3],[3,4,4]]=>[3,5,6,1,2,4]=>[1,4,5,2,6,3]=>[4,5,1,6,2,3] [[2,2,3],[4,4,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[2,3,3],[3,4,4]]=>[2,5,6,1,3,4]=>[4,5,1,2,6,3]=>[4,1,5,6,2,3] [[2,3,3],[4,4,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[3,3,3],[4,4,4]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,1,1],[2,2],[4]]=>[6,4,5,1,2,3]=>[4,5,2,6,3,1]=>[4,5,6,2,3,1] [[1,1,1],[2,3],[4]]=>[6,4,5,1,2,3]=>[4,5,2,6,3,1]=>[4,5,6,2,3,1] [[1,1,1],[2,4],[3]]=>[5,4,6,1,2,3]=>[4,5,2,1,6,3]=>[4,5,6,2,1,3] [[1,1,1],[2,4],[4]]=>[5,4,6,1,2,3]=>[4,5,2,1,6,3]=>[4,5,6,2,1,3] [[1,1,1],[3,3],[4]]=>[6,4,5,1,2,3]=>[4,5,2,6,3,1]=>[4,5,6,2,3,1] [[1,1,1],[3,4],[4]]=>[5,4,6,1,2,3]=>[4,5,2,1,6,3]=>[4,5,6,2,1,3] [[1,1,2],[2,2],[4]]=>[6,3,4,1,2,5]=>[4,2,5,3,6,1]=>[4,5,2,3,6,1] [[1,1,2],[2,3],[4]]=>[6,3,5,1,2,4]=>[4,2,5,6,3,1]=>[4,5,2,6,3,1] [[1,1,2],[2,4],[3]]=>[5,3,6,1,2,4]=>[4,2,5,1,6,3]=>[4,5,2,6,1,3] [[1,1,3],[2,2],[4]]=>[6,3,4,1,2,5]=>[4,2,5,3,6,1]=>[4,5,2,3,6,1] [[1,1,4],[2,2],[3]]=>[5,3,4,1,2,6]=>[4,2,5,3,1,6]=>[4,5,2,3,1,6] [[1,1,2],[2,4],[4]]=>[5,3,6,1,2,4]=>[4,2,5,1,6,3]=>[4,5,2,6,1,3] [[1,1,4],[2,2],[4]]=>[5,3,4,1,2,6]=>[4,2,5,3,1,6]=>[4,5,2,3,1,6] [[1,1,2],[3,3],[4]]=>[6,4,5,1,2,3]=>[4,5,2,6,3,1]=>[4,5,6,2,3,1] [[1,1,3],[2,3],[4]]=>[6,3,4,1,2,5]=>[4,2,5,3,6,1]=>[4,5,2,3,6,1] [[1,1,3],[2,4],[3]]=>[4,3,6,1,2,5]=>[4,2,1,5,6,3]=>[4,5,2,1,6,3] [[1,1,4],[2,3],[3]]=>[4,3,5,1,2,6]=>[4,2,1,5,3,6]=>[4,5,2,1,3,6] [[1,1,2],[3,4],[4]]=>[5,4,6,1,2,3]=>[4,5,2,1,6,3]=>[4,5,6,2,1,3] [[1,1,3],[2,4],[4]]=>[5,3,6,1,2,4]=>[4,2,5,1,6,3]=>[4,5,2,6,1,3] [[1,1,4],[2,3],[4]]=>[5,3,4,1,2,6]=>[4,2,5,3,1,6]=>[4,5,2,3,1,6] [[1,1,4],[2,4],[3]]=>[4,3,5,1,2,6]=>[4,2,1,5,3,6]=>[4,5,2,1,3,6] [[1,1,4],[2,4],[4]]=>[4,3,5,1,2,6]=>[4,2,1,5,3,6]=>[4,5,2,1,3,6] [[1,1,3],[3,3],[4]]=>[6,3,4,1,2,5]=>[4,2,5,3,6,1]=>[4,5,2,3,6,1] [[1,1,3],[3,4],[4]]=>[5,3,6,1,2,4]=>[4,2,5,1,6,3]=>[4,5,2,6,1,3] [[1,1,4],[3,3],[4]]=>[5,3,4,1,2,6]=>[4,2,5,3,1,6]=>[4,5,2,3,1,6] [[1,1,4],[3,4],[4]]=>[4,3,5,1,2,6]=>[4,2,1,5,3,6]=>[4,5,2,1,3,6] [[1,2,2],[2,3],[4]]=>[6,2,5,1,3,4]=>[2,4,5,6,3,1]=>[4,2,5,6,3,1] [[1,2,2],[2,4],[3]]=>[5,2,6,1,3,4]=>[2,4,5,1,6,3]=>[4,2,5,6,1,3] [[1,2,2],[2,4],[4]]=>[5,2,6,1,3,4]=>[2,4,5,1,6,3]=>[4,2,5,6,1,3] [[1,2,2],[3,3],[4]]=>[6,4,5,1,2,3]=>[4,5,2,6,3,1]=>[4,5,6,2,3,1] [[1,2,3],[2,3],[4]]=>[6,2,4,1,3,5]=>[2,4,5,3,6,1]=>[4,2,5,3,6,1] [[1,2,3],[2,4],[3]]=>[4,2,6,1,3,5]=>[2,4,1,5,6,3]=>[4,2,5,1,6,3] [[1,2,4],[2,3],[3]]=>[4,2,5,1,3,6]=>[2,4,1,5,3,6]=>[4,2,5,1,3,6] [[1,2,2],[3,4],[4]]=>[5,4,6,1,2,3]=>[4,5,2,1,6,3]=>[4,5,6,2,1,3] [[1,2,3],[2,4],[4]]=>[5,2,6,1,3,4]=>[2,4,5,1,6,3]=>[4,2,5,6,1,3] [[1,2,4],[2,3],[4]]=>[5,2,4,1,3,6]=>[2,4,5,3,1,6]=>[4,2,5,3,1,6] [[1,2,4],[2,4],[3]]=>[4,2,5,1,3,6]=>[2,4,1,5,3,6]=>[4,2,5,1,3,6] [[1,2,4],[2,4],[4]]=>[4,2,5,1,3,6]=>[2,4,1,5,3,6]=>[4,2,5,1,3,6] [[1,2,3],[3,3],[4]]=>[6,3,4,1,2,5]=>[4,2,5,3,6,1]=>[4,5,2,3,6,1] [[1,3,3],[2,4],[3]]=>[3,2,6,1,4,5]=>[2,1,4,5,6,3]=>[4,2,1,5,6,3] [[1,2,3],[3,4],[4]]=>[5,3,6,1,2,4]=>[4,2,5,1,6,3]=>[4,5,2,6,1,3] [[1,2,4],[3,3],[4]]=>[5,3,4,1,2,6]=>[4,2,5,3,1,6]=>[4,5,2,3,1,6] [[1,3,3],[2,4],[4]]=>[5,2,6,1,3,4]=>[2,4,5,1,6,3]=>[4,2,5,6,1,3] [[1,3,4],[2,4],[3]]=>[3,2,5,1,4,6]=>[2,1,4,5,3,6]=>[4,2,1,5,3,6] [[1,2,4],[3,4],[4]]=>[4,3,5,1,2,6]=>[4,2,1,5,3,6]=>[4,5,2,1,3,6] [[1,3,4],[2,4],[4]]=>[4,2,5,1,3,6]=>[2,4,1,5,3,6]=>[4,2,5,1,3,6] [[1,3,3],[3,4],[4]]=>[5,2,6,1,3,4]=>[2,4,5,1,6,3]=>[4,2,5,6,1,3] [[1,3,4],[3,4],[4]]=>[4,2,5,1,3,6]=>[2,4,1,5,3,6]=>[4,2,5,1,3,6] [[2,2,2],[3,3],[4]]=>[6,4,5,1,2,3]=>[4,5,2,6,3,1]=>[4,5,6,2,3,1] [[2,2,2],[3,4],[4]]=>[5,4,6,1,2,3]=>[4,5,2,1,6,3]=>[4,5,6,2,1,3] [[2,2,3],[3,3],[4]]=>[6,3,4,1,2,5]=>[4,2,5,3,6,1]=>[4,5,2,3,6,1] [[2,2,3],[3,4],[4]]=>[5,3,6,1,2,4]=>[4,2,5,1,6,3]=>[4,5,2,6,1,3] [[2,2,4],[3,3],[4]]=>[5,3,4,1,2,6]=>[4,2,5,3,1,6]=>[4,5,2,3,1,6] [[2,2,4],[3,4],[4]]=>[4,3,5,1,2,6]=>[4,2,1,5,3,6]=>[4,5,2,1,3,6] [[2,3,3],[3,4],[4]]=>[5,2,6,1,3,4]=>[2,4,5,1,6,3]=>[4,2,5,6,1,3] [[2,3,4],[3,4],[4]]=>[4,2,5,1,3,6]=>[2,4,1,5,3,6]=>[4,2,5,1,3,6] [[1,1,1],[2],[3],[4]]=>[6,5,4,1,2,3]=>[4,5,6,3,2,1]=>[4,5,6,3,2,1] [[1,1,2],[2],[3],[4]]=>[6,5,3,1,2,4]=>[4,5,3,6,2,1]=>[4,5,3,6,2,1] [[1,1,3],[2],[3],[4]]=>[6,4,3,1,2,5]=>[4,5,3,2,6,1]=>[4,5,3,2,6,1] [[1,1,4],[2],[3],[4]]=>[5,4,3,1,2,6]=>[4,5,3,2,1,6]=>[4,5,3,2,1,6] [[1,2,2],[2],[3],[4]]=>[6,5,2,1,3,4]=>[4,3,5,6,2,1]=>[4,3,5,6,2,1] [[1,2,3],[2],[3],[4]]=>[6,4,2,1,3,5]=>[4,3,5,2,6,1]=>[4,3,5,2,6,1] [[1,2,4],[2],[3],[4]]=>[5,4,2,1,3,6]=>[4,3,5,2,1,6]=>[4,3,5,2,1,6] [[1,3,3],[2],[3],[4]]=>[6,3,2,1,4,5]=>[4,3,2,5,6,1]=>[4,3,2,5,6,1] [[1,3,4],[2],[3],[4]]=>[5,3,2,1,4,6]=>[4,3,2,5,1,6]=>[4,3,2,5,1,6] [[1,4,4],[2],[3],[4]]=>[4,3,2,1,5,6]=>[4,3,2,1,5,6]=>[4,3,2,1,5,6] [[1,1],[2,2],[3,4]]=>[5,6,3,4,1,2]=>[5,3,1,6,4,2]=>[5,6,3,4,1,2] [[1,1],[2,2],[4,4]]=>[5,6,3,4,1,2]=>[5,3,1,6,4,2]=>[5,6,3,4,1,2] [[1,1],[2,3],[3,4]]=>[4,6,3,5,1,2]=>[1,5,3,6,4,2]=>[5,6,3,1,4,2] [[1,1],[2,3],[4,4]]=>[5,6,3,4,1,2]=>[5,3,1,6,4,2]=>[5,6,3,4,1,2] [[1,1],[3,3],[4,4]]=>[5,6,3,4,1,2]=>[5,3,1,6,4,2]=>[5,6,3,4,1,2] [[1,2],[2,3],[3,4]]=>[4,6,2,5,1,3]=>[3,1,5,6,4,2]=>[5,3,6,1,4,2] [[1,2],[2,3],[4,4]]=>[5,6,2,4,1,3]=>[3,5,1,6,4,2]=>[5,3,6,4,1,2] [[1,2],[3,3],[4,4]]=>[5,6,3,4,1,2]=>[5,3,1,6,4,2]=>[5,6,3,4,1,2] [[2,2],[3,3],[4,4]]=>[5,6,3,4,1,2]=>[5,3,1,6,4,2]=>[5,6,3,4,1,2] [[1,1],[2,2],[3],[4]]=>[6,5,3,4,1,2]=>[5,3,6,4,2,1]=>[5,6,3,4,2,1] [[1,1],[2,3],[3],[4]]=>[6,4,3,5,1,2]=>[5,3,2,6,4,1]=>[5,6,3,2,4,1] [[1,1],[2,4],[3],[4]]=>[5,4,3,6,1,2]=>[5,3,2,1,6,4]=>[5,6,3,2,1,4] [[1,2],[2,3],[3],[4]]=>[6,4,2,5,1,3]=>[3,5,2,6,4,1]=>[5,3,6,2,4,1] [[1,2],[2,4],[3],[4]]=>[5,4,2,6,1,3]=>[3,5,2,1,6,4]=>[5,3,6,2,1,4] [[1,3],[2,4],[3],[4]]=>[5,3,2,6,1,4]=>[3,2,5,1,6,4]=>[5,3,2,6,1,4] [[1,1,1,1,1,1,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,1,1,1,2,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,1,1,1,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,1,1,2,2,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,1,1,2,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,1,1,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,1,2,2,2,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,1,2,2,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,1,2,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,1,3,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,2,2,2,2,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,2,2,2,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,2,2,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,2,3,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,3,3,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,2,2,2,2,2,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,2,2,2,2,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,2,2,2,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,2,2,3,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,2,3,3,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,3,3,3,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[2,2,2,2,2,2,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[2,2,2,2,2,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[2,2,2,2,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[2,2,2,3,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[2,2,3,3,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[2,3,3,3,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[3,3,3,3,3,3,3]]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7]=>[1,2,3,4,5,6,7] [[1,1,1,1,1,1],[3]]=>[7,1,2,3,4,5,6]=>[2,3,4,5,6,7,1]=>[2,3,4,5,6,7,1] [[1,1,1,1,1,2],[3]]=>[7,1,2,3,4,5,6]=>[2,3,4,5,6,7,1]=>[2,3,4,5,6,7,1] [[1,1,1,1,1,3],[2]]=>[6,1,2,3,4,5,7]=>[2,3,4,5,6,1,7]=>[2,3,4,5,6,1,7] [[1,1,1,1,1,3],[3]]=>[6,1,2,3,4,5,7]=>[2,3,4,5,6,1,7]=>[2,3,4,5,6,1,7] [[1,1,1,1,2,2],[3]]=>[7,1,2,3,4,5,6]=>[2,3,4,5,6,7,1]=>[2,3,4,5,6,7,1] [[1,1,1,1,2,3],[2]]=>[5,1,2,3,4,6,7]=>[2,3,4,5,1,6,7]=>[2,3,4,5,1,6,7] [[1,1,1,1,2,3],[3]]=>[6,1,2,3,4,5,7]=>[2,3,4,5,6,1,7]=>[2,3,4,5,6,1,7] [[1,1,1,1,3,3],[2]]=>[5,1,2,3,4,6,7]=>[2,3,4,5,1,6,7]=>[2,3,4,5,1,6,7] [[1,1,1,1,3,3],[3]]=>[5,1,2,3,4,6,7]=>[2,3,4,5,1,6,7]=>[2,3,4,5,1,6,7] [[1,1,1,2,2,2],[3]]=>[7,1,2,3,4,5,6]=>[2,3,4,5,6,7,1]=>[2,3,4,5,6,7,1] [[1,1,1,2,2,3],[2]]=>[4,1,2,3,5,6,7]=>[2,3,4,1,5,6,7]=>[2,3,4,1,5,6,7] [[1,1,1,2,2,3],[3]]=>[6,1,2,3,4,5,7]=>[2,3,4,5,6,1,7]=>[2,3,4,5,6,1,7] [[1,1,1,2,3,3],[2]]=>[4,1,2,3,5,6,7]=>[2,3,4,1,5,6,7]=>[2,3,4,1,5,6,7] [[1,1,1,2,3,3],[3]]=>[5,1,2,3,4,6,7]=>[2,3,4,5,1,6,7]=>[2,3,4,5,1,6,7] [[1,1,1,3,3,3],[2]]=>[4,1,2,3,5,6,7]=>[2,3,4,1,5,6,7]=>[2,3,4,1,5,6,7] [[1,1,1,3,3,3],[3]]=>[4,1,2,3,5,6,7]=>[2,3,4,1,5,6,7]=>[2,3,4,1,5,6,7] [[1,1,2,2,2,2],[3]]=>[7,1,2,3,4,5,6]=>[2,3,4,5,6,7,1]=>[2,3,4,5,6,7,1] [[1,1,2,2,2,3],[2]]=>[3,1,2,4,5,6,7]=>[2,3,1,4,5,6,7]=>[2,3,1,4,5,6,7] [[1,1,2,2,2,3],[3]]=>[6,1,2,3,4,5,7]=>[2,3,4,5,6,1,7]=>[2,3,4,5,6,1,7] [[1,1,2,2,3,3],[2]]=>[3,1,2,4,5,6,7]=>[2,3,1,4,5,6,7]=>[2,3,1,4,5,6,7] [[1,1,2,2,3,3],[3]]=>[5,1,2,3,4,6,7]=>[2,3,4,5,1,6,7]=>[2,3,4,5,1,6,7] [[1,1,2,3,3,3],[2]]=>[3,1,2,4,5,6,7]=>[2,3,1,4,5,6,7]=>[2,3,1,4,5,6,7] [[1,1,2,3,3,3],[3]]=>[4,1,2,3,5,6,7]=>[2,3,4,1,5,6,7]=>[2,3,4,1,5,6,7] [[1,1,3,3,3,3],[2]]=>[3,1,2,4,5,6,7]=>[2,3,1,4,5,6,7]=>[2,3,1,4,5,6,7] [[1,1,3,3,3,3],[3]]=>[3,1,2,4,5,6,7]=>[2,3,1,4,5,6,7]=>[2,3,1,4,5,6,7] [[1,2,2,2,2,2],[3]]=>[7,1,2,3,4,5,6]=>[2,3,4,5,6,7,1]=>[2,3,4,5,6,7,1] [[1,2,2,2,2,3],[2]]=>[2,1,3,4,5,6,7]=>[2,1,3,4,5,6,7]=>[2,1,3,4,5,6,7] [[1,2,2,2,2,3],[3]]=>[6,1,2,3,4,5,7]=>[2,3,4,5,6,1,7]=>[2,3,4,5,6,1,7] [[1,2,2,2,3,3],[2]]=>[2,1,3,4,5,6,7]=>[2,1,3,4,5,6,7]=>[2,1,3,4,5,6,7] [[1,2,2,2,3,3],[3]]=>[5,1,2,3,4,6,7]=>[2,3,4,5,1,6,7]=>[2,3,4,5,1,6,7] [[1,2,2,3,3,3],[2]]=>[2,1,3,4,5,6,7]=>[2,1,3,4,5,6,7]=>[2,1,3,4,5,6,7] [[1,2,2,3,3,3],[3]]=>[4,1,2,3,5,6,7]=>[2,3,4,1,5,6,7]=>[2,3,4,1,5,6,7] [[1,2,3,3,3,3],[2]]=>[2,1,3,4,5,6,7]=>[2,1,3,4,5,6,7]=>[2,1,3,4,5,6,7] [[1,2,3,3,3,3],[3]]=>[3,1,2,4,5,6,7]=>[2,3,1,4,5,6,7]=>[2,3,1,4,5,6,7] [[1,3,3,3,3,3],[2]]=>[2,1,3,4,5,6,7]=>[2,1,3,4,5,6,7]=>[2,1,3,4,5,6,7] [[1,3,3,3,3,3],[3]]=>[2,1,3,4,5,6,7]=>[2,1,3,4,5,6,7]=>[2,1,3,4,5,6,7] [[2,2,2,2,2,2],[3]]=>[7,1,2,3,4,5,6]=>[2,3,4,5,6,7,1]=>[2,3,4,5,6,7,1] [[2,2,2,2,2,3],[3]]=>[6,1,2,3,4,5,7]=>[2,3,4,5,6,1,7]=>[2,3,4,5,6,1,7] [[2,2,2,2,3,3],[3]]=>[5,1,2,3,4,6,7]=>[2,3,4,5,1,6,7]=>[2,3,4,5,1,6,7] [[2,2,2,3,3,3],[3]]=>[4,1,2,3,5,6,7]=>[2,3,4,1,5,6,7]=>[2,3,4,1,5,6,7] [[2,2,3,3,3,3],[3]]=>[3,1,2,4,5,6,7]=>[2,3,1,4,5,6,7]=>[2,3,1,4,5,6,7] [[2,3,3,3,3,3],[3]]=>[2,1,3,4,5,6,7]=>[2,1,3,4,5,6,7]=>[2,1,3,4,5,6,7] [[1,1,1,1,1],[2,3]]=>[6,7,1,2,3,4,5]=>[3,4,5,6,1,7,2]=>[3,4,5,6,7,1,2] [[1,1,1,1,1],[3,3]]=>[6,7,1,2,3,4,5]=>[3,4,5,6,1,7,2]=>[3,4,5,6,7,1,2] [[1,1,1,1,2],[2,3]]=>[5,7,1,2,3,4,6]=>[3,4,5,1,6,7,2]=>[3,4,5,6,1,7,2] [[1,1,1,1,3],[2,2]]=>[5,6,1,2,3,4,7]=>[3,4,5,1,6,2,7]=>[3,4,5,6,1,2,7] [[1,1,1,1,2],[3,3]]=>[6,7,1,2,3,4,5]=>[3,4,5,6,1,7,2]=>[3,4,5,6,7,1,2] [[1,1,1,1,3],[2,3]]=>[5,6,1,2,3,4,7]=>[3,4,5,1,6,2,7]=>[3,4,5,6,1,2,7] [[1,1,1,1,3],[3,3]]=>[5,6,1,2,3,4,7]=>[3,4,5,1,6,2,7]=>[3,4,5,6,1,2,7] [[1,1,1,2,2],[2,3]]=>[4,7,1,2,3,5,6]=>[3,4,1,5,6,7,2]=>[3,4,5,1,6,7,2] [[1,1,1,2,3],[2,2]]=>[4,5,1,2,3,6,7]=>[3,4,1,5,2,6,7]=>[3,4,5,1,2,6,7] [[1,1,1,2,2],[3,3]]=>[6,7,1,2,3,4,5]=>[3,4,5,6,1,7,2]=>[3,4,5,6,7,1,2] [[1,1,1,2,3],[2,3]]=>[4,6,1,2,3,5,7]=>[3,4,1,5,6,2,7]=>[3,4,5,1,6,2,7] [[1,1,1,3,3],[2,2]]=>[4,5,1,2,3,6,7]=>[3,4,1,5,2,6,7]=>[3,4,5,1,2,6,7] [[1,1,1,2,3],[3,3]]=>[5,6,1,2,3,4,7]=>[3,4,5,1,6,2,7]=>[3,4,5,6,1,2,7] [[1,1,1,3,3],[2,3]]=>[4,5,1,2,3,6,7]=>[3,4,1,5,2,6,7]=>[3,4,5,1,2,6,7] [[1,1,1,3,3],[3,3]]=>[4,5,1,2,3,6,7]=>[3,4,1,5,2,6,7]=>[3,4,5,1,2,6,7] [[1,1,2,2,2],[2,3]]=>[3,7,1,2,4,5,6]=>[3,1,4,5,6,7,2]=>[3,4,1,5,6,7,2] [[1,1,2,2,3],[2,2]]=>[3,4,1,2,5,6,7]=>[3,1,4,2,5,6,7]=>[3,4,1,2,5,6,7] [[1,1,2,2,2],[3,3]]=>[6,7,1,2,3,4,5]=>[3,4,5,6,1,7,2]=>[3,4,5,6,7,1,2] [[1,1,2,2,3],[2,3]]=>[3,6,1,2,4,5,7]=>[3,1,4,5,6,2,7]=>[3,4,1,5,6,2,7] [[1,1,2,3,3],[2,2]]=>[3,4,1,2,5,6,7]=>[3,1,4,2,5,6,7]=>[3,4,1,2,5,6,7] [[1,1,2,2,3],[3,3]]=>[5,6,1,2,3,4,7]=>[3,4,5,1,6,2,7]=>[3,4,5,6,1,2,7] [[1,1,2,3,3],[2,3]]=>[3,5,1,2,4,6,7]=>[3,1,4,5,2,6,7]=>[3,4,1,5,2,6,7] [[1,1,3,3,3],[2,2]]=>[3,4,1,2,5,6,7]=>[3,1,4,2,5,6,7]=>[3,4,1,2,5,6,7] [[1,1,2,3,3],[3,3]]=>[4,5,1,2,3,6,7]=>[3,4,1,5,2,6,7]=>[3,4,5,1,2,6,7] [[1,1,3,3,3],[2,3]]=>[3,4,1,2,5,6,7]=>[3,1,4,2,5,6,7]=>[3,4,1,2,5,6,7] [[1,1,3,3,3],[3,3]]=>[3,4,1,2,5,6,7]=>[3,1,4,2,5,6,7]=>[3,4,1,2,5,6,7] [[1,2,2,2,2],[2,3]]=>[2,7,1,3,4,5,6]=>[1,3,4,5,6,7,2]=>[3,1,4,5,6,7,2] [[1,2,2,2,2],[3,3]]=>[6,7,1,2,3,4,5]=>[3,4,5,6,1,7,2]=>[3,4,5,6,7,1,2] [[1,2,2,2,3],[2,3]]=>[2,6,1,3,4,5,7]=>[1,3,4,5,6,2,7]=>[3,1,4,5,6,2,7] [[1,2,2,2,3],[3,3]]=>[5,6,1,2,3,4,7]=>[3,4,5,1,6,2,7]=>[3,4,5,6,1,2,7] [[1,2,2,3,3],[2,3]]=>[2,5,1,3,4,6,7]=>[1,3,4,5,2,6,7]=>[3,1,4,5,2,6,7] [[1,2,2,3,3],[3,3]]=>[4,5,1,2,3,6,7]=>[3,4,1,5,2,6,7]=>[3,4,5,1,2,6,7] [[1,2,3,3,3],[2,3]]=>[2,4,1,3,5,6,7]=>[1,3,4,2,5,6,7]=>[3,1,4,2,5,6,7] [[1,2,3,3,3],[3,3]]=>[3,4,1,2,5,6,7]=>[3,1,4,2,5,6,7]=>[3,4,1,2,5,6,7] [[2,2,2,2,2],[3,3]]=>[6,7,1,2,3,4,5]=>[3,4,5,6,1,7,2]=>[3,4,5,6,7,1,2] [[2,2,2,2,3],[3,3]]=>[5,6,1,2,3,4,7]=>[3,4,5,1,6,2,7]=>[3,4,5,6,1,2,7] [[2,2,2,3,3],[3,3]]=>[4,5,1,2,3,6,7]=>[3,4,1,5,2,6,7]=>[3,4,5,1,2,6,7] [[2,2,3,3,3],[3,3]]=>[3,4,1,2,5,6,7]=>[3,1,4,2,5,6,7]=>[3,4,1,2,5,6,7] [[1,1,1,1,1],[2],[3]]=>[7,6,1,2,3,4,5]=>[3,4,5,6,7,2,1]=>[3,4,5,6,7,2,1] [[1,1,1,1,2],[2],[3]]=>[7,5,1,2,3,4,6]=>[3,4,5,6,2,7,1]=>[3,4,5,6,2,7,1] [[1,1,1,1,3],[2],[3]]=>[6,5,1,2,3,4,7]=>[3,4,5,6,2,1,7]=>[3,4,5,6,2,1,7] [[1,1,1,2,2],[2],[3]]=>[7,4,1,2,3,5,6]=>[3,4,5,2,6,7,1]=>[3,4,5,2,6,7,1] [[1,1,1,2,3],[2],[3]]=>[6,4,1,2,3,5,7]=>[3,4,5,2,6,1,7]=>[3,4,5,2,6,1,7] [[1,1,1,3,3],[2],[3]]=>[5,4,1,2,3,6,7]=>[3,4,5,2,1,6,7]=>[3,4,5,2,1,6,7] [[1,1,2,2,2],[2],[3]]=>[7,3,1,2,4,5,6]=>[3,4,2,5,6,7,1]=>[3,4,2,5,6,7,1] [[1,1,2,2,3],[2],[3]]=>[6,3,1,2,4,5,7]=>[3,4,2,5,6,1,7]=>[3,4,2,5,6,1,7] [[1,1,2,3,3],[2],[3]]=>[5,3,1,2,4,6,7]=>[3,4,2,5,1,6,7]=>[3,4,2,5,1,6,7] [[1,1,3,3,3],[2],[3]]=>[4,3,1,2,5,6,7]=>[3,4,2,1,5,6,7]=>[3,4,2,1,5,6,7] [[1,2,2,2,2],[2],[3]]=>[7,2,1,3,4,5,6]=>[3,2,4,5,6,7,1]=>[3,2,4,5,6,7,1] [[1,2,2,2,3],[2],[3]]=>[6,2,1,3,4,5,7]=>[3,2,4,5,6,1,7]=>[3,2,4,5,6,1,7] [[1,2,2,3,3],[2],[3]]=>[5,2,1,3,4,6,7]=>[3,2,4,5,1,6,7]=>[3,2,4,5,1,6,7] [[1,2,3,3,3],[2],[3]]=>[4,2,1,3,5,6,7]=>[3,2,4,1,5,6,7]=>[3,2,4,1,5,6,7] [[1,3,3,3,3],[2],[3]]=>[3,2,1,4,5,6,7]=>[3,2,1,4,5,6,7]=>[3,2,1,4,5,6,7] [[1,1,1,1],[2,2,3]]=>[5,6,7,1,2,3,4]=>[4,5,1,6,2,7,3]=>[4,5,6,7,1,2,3] [[1,1,1,1],[2,3,3]]=>[5,6,7,1,2,3,4]=>[4,5,1,6,2,7,3]=>[4,5,6,7,1,2,3] [[1,1,1,1],[3,3,3]]=>[5,6,7,1,2,3,4]=>[4,5,1,6,2,7,3]=>[4,5,6,7,1,2,3] [[1,1,1,2],[2,2,3]]=>[4,5,7,1,2,3,6]=>[4,1,5,2,6,7,3]=>[4,5,6,1,2,7,3] [[1,1,1,3],[2,2,2]]=>[4,5,6,1,2,3,7]=>[4,1,5,2,6,3,7]=>[4,5,6,1,2,3,7] [[1,1,1,2],[2,3,3]]=>[4,6,7,1,2,3,5]=>[4,1,5,6,2,7,3]=>[4,5,6,1,7,2,3] [[1,1,1,3],[2,2,3]]=>[4,5,6,1,2,3,7]=>[4,1,5,2,6,3,7]=>[4,5,6,1,2,3,7] [[1,1,1,2],[3,3,3]]=>[5,6,7,1,2,3,4]=>[4,5,1,6,2,7,3]=>[4,5,6,7,1,2,3] [[1,1,1,3],[2,3,3]]=>[4,5,6,1,2,3,7]=>[4,1,5,2,6,3,7]=>[4,5,6,1,2,3,7] [[1,1,1,3],[3,3,3]]=>[4,5,6,1,2,3,7]=>[4,1,5,2,6,3,7]=>[4,5,6,1,2,3,7] [[1,1,2,2],[2,2,3]]=>[3,4,7,1,2,5,6]=>[1,4,2,5,6,7,3]=>[4,5,1,2,6,7,3] [[1,1,2,2],[2,3,3]]=>[3,6,7,1,2,4,5]=>[1,4,5,6,2,7,3]=>[4,5,1,6,7,2,3] [[1,1,2,3],[2,2,3]]=>[3,4,6,1,2,5,7]=>[1,4,2,5,6,3,7]=>[4,5,1,2,6,3,7] [[1,1,2,2],[3,3,3]]=>[5,6,7,1,2,3,4]=>[4,5,1,6,2,7,3]=>[4,5,6,7,1,2,3] [[1,1,2,3],[2,3,3]]=>[3,5,6,1,2,4,7]=>[1,4,5,2,6,3,7]=>[4,5,1,6,2,3,7] [[1,1,2,3],[3,3,3]]=>[4,5,6,1,2,3,7]=>[4,1,5,2,6,3,7]=>[4,5,6,1,2,3,7] [[1,2,2,2],[2,3,3]]=>[2,6,7,1,3,4,5]=>[4,5,6,1,2,7,3]=>[4,1,5,6,7,2,3] [[1,2,2,2],[3,3,3]]=>[5,6,7,1,2,3,4]=>[4,5,1,6,2,7,3]=>[4,5,6,7,1,2,3] [[1,2,2,3],[2,3,3]]=>[2,5,6,1,3,4,7]=>[4,5,1,2,6,3,7]=>[4,1,5,6,2,3,7] [[1,2,2,3],[3,3,3]]=>[4,5,6,1,2,3,7]=>[4,1,5,2,6,3,7]=>[4,5,6,1,2,3,7] [[2,2,2,2],[3,3,3]]=>[5,6,7,1,2,3,4]=>[4,5,1,6,2,7,3]=>[4,5,6,7,1,2,3] [[2,2,2,3],[3,3,3]]=>[4,5,6,1,2,3,7]=>[4,1,5,2,6,3,7]=>[4,5,6,1,2,3,7] [[1,1,1,1],[2,2],[3]]=>[7,5,6,1,2,3,4]=>[4,5,6,2,7,3,1]=>[4,5,6,7,2,3,1] [[1,1,1,1],[2,3],[3]]=>[6,5,7,1,2,3,4]=>[4,5,6,2,1,7,3]=>[4,5,6,7,2,1,3] [[1,1,1,2],[2,2],[3]]=>[7,4,5,1,2,3,6]=>[4,5,2,6,3,7,1]=>[4,5,6,2,3,7,1] [[1,1,1,2],[2,3],[3]]=>[6,4,7,1,2,3,5]=>[4,5,2,6,1,7,3]=>[4,5,6,2,7,1,3] [[1,1,1,3],[2,2],[3]]=>[6,4,5,1,2,3,7]=>[4,5,2,6,3,1,7]=>[4,5,6,2,3,1,7] [[1,1,1,3],[2,3],[3]]=>[5,4,6,1,2,3,7]=>[4,5,2,1,6,3,7]=>[4,5,6,2,1,3,7] [[1,1,2,2],[2,2],[3]]=>[7,3,4,1,2,5,6]=>[4,2,5,3,6,7,1]=>[4,5,2,3,6,7,1] [[1,1,2,2],[2,3],[3]]=>[6,3,7,1,2,4,5]=>[4,2,5,6,1,7,3]=>[4,5,2,6,7,1,3] [[1,1,2,3],[2,2],[3]]=>[6,3,4,1,2,5,7]=>[4,2,5,3,6,1,7]=>[4,5,2,3,6,1,7] [[1,1,2,3],[2,3],[3]]=>[5,3,6,1,2,4,7]=>[4,2,5,1,6,3,7]=>[4,5,2,6,1,3,7] [[1,1,3,3],[2,2],[3]]=>[5,3,4,1,2,6,7]=>[4,2,5,3,1,6,7]=>[4,5,2,3,1,6,7] [[1,1,3,3],[2,3],[3]]=>[4,3,5,1,2,6,7]=>[4,2,1,5,3,6,7]=>[4,5,2,1,3,6,7] [[1,2,2,2],[2,3],[3]]=>[6,2,7,1,3,4,5]=>[2,4,5,6,1,7,3]=>[4,2,5,6,7,1,3] [[1,2,2,3],[2,3],[3]]=>[5,2,6,1,3,4,7]=>[2,4,5,1,6,3,7]=>[4,2,5,6,1,3,7] [[1,2,3,3],[2,3],[3]]=>[4,2,5,1,3,6,7]=>[2,4,1,5,3,6,7]=>[4,2,5,1,3,6,7] [[1,1,1],[2,2,2],[3]]=>[7,4,5,6,1,2,3]=>[5,2,6,3,7,4,1]=>[5,6,7,2,3,4,1] [[1,1,1],[2,2,3],[3]]=>[6,4,5,7,1,2,3]=>[5,2,6,3,1,7,4]=>[5,6,7,2,3,1,4] [[1,1,1],[2,3,3],[3]]=>[5,4,6,7,1,2,3]=>[5,2,1,6,3,7,4]=>[5,6,7,2,1,3,4] [[1,1,2],[2,2,3],[3]]=>[6,3,4,7,1,2,5]=>[2,5,3,6,1,7,4]=>[5,6,2,3,7,1,4] [[1,1,2],[2,3,3],[3]]=>[5,3,6,7,1,2,4]=>[2,5,1,6,3,7,4]=>[5,6,2,7,1,3,4] [[1,2,2],[2,3,3],[3]]=>[5,2,6,7,1,3,4]=>[5,6,2,1,3,7,4]=>[5,2,6,7,1,3,4] [[1,1,1],[2,2],[3,3]]=>[6,7,4,5,1,2,3]=>[5,6,3,1,7,4,2]=>[5,6,7,3,4,1,2] [[1,1,2],[2,2],[3,3]]=>[6,7,3,4,1,2,5]=>[5,3,6,4,1,7,2]=>[5,6,3,4,7,1,2] [[1,1,3],[2,2],[3,3]]=>[5,6,3,4,1,2,7]=>[5,3,1,6,4,2,7]=>[5,6,3,4,1,2,7] [[1,1,1,1,1,1,1,2]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8]=>[1,2,3,4,5,6,7,8]=>[1,2,3,4,5,6,7,8] [[1,1,1,1,1,1,2,2]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8]=>[1,2,3,4,5,6,7,8]=>[1,2,3,4,5,6,7,8] [[1,1,1,1,1,2,2,2]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8]=>[1,2,3,4,5,6,7,8]=>[1,2,3,4,5,6,7,8] [[1,1,1,1,2,2,2,2]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8]=>[1,2,3,4,5,6,7,8]=>[1,2,3,4,5,6,7,8] [[1,1,1,2,2,2,2,2]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8]=>[1,2,3,4,5,6,7,8]=>[1,2,3,4,5,6,7,8] [[1,1,2,2,2,2,2,2]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8]=>[1,2,3,4,5,6,7,8]=>[1,2,3,4,5,6,7,8] [[1,2,2,2,2,2,2,2]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8]=>[1,2,3,4,5,6,7,8]=>[1,2,3,4,5,6,7,8] [[2,2,2,2,2,2,2,2]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8]=>[1,2,3,4,5,6,7,8]=>[1,2,3,4,5,6,7,8] [[1,1,1,1,1,1,1],[2]]=>[8,1,2,3,4,5,6,7]=>[2,3,4,5,6,7,8,1]=>[2,3,4,5,6,7,8,1] [[1,1,1,1,1,1,2],[2]]=>[7,1,2,3,4,5,6,8]=>[2,3,4,5,6,7,1,8]=>[2,3,4,5,6,7,1,8] [[1,1,1,1,1,2,2],[2]]=>[6,1,2,3,4,5,7,8]=>[2,3,4,5,6,1,7,8]=>[2,3,4,5,6,1,7,8] [[1,1,1,1,2,2,2],[2]]=>[5,1,2,3,4,6,7,8]=>[2,3,4,5,1,6,7,8]=>[2,3,4,5,1,6,7,8] [[1,1,1,2,2,2,2],[2]]=>[4,1,2,3,5,6,7,8]=>[2,3,4,1,5,6,7,8]=>[2,3,4,1,5,6,7,8] [[1,1,2,2,2,2,2],[2]]=>[3,1,2,4,5,6,7,8]=>[2,3,1,4,5,6,7,8]=>[2,3,1,4,5,6,7,8] [[1,2,2,2,2,2,2],[2]]=>[2,1,3,4,5,6,7,8]=>[2,1,3,4,5,6,7,8]=>[2,1,3,4,5,6,7,8] [[1,1,1,1,1,1],[2,2]]=>[7,8,1,2,3,4,5,6]=>[3,4,5,6,7,1,8,2]=>[3,4,5,6,7,8,1,2] [[1,1,1,1,1,2],[2,2]]=>[6,7,1,2,3,4,5,8]=>[3,4,5,6,1,7,2,8]=>[3,4,5,6,7,1,2,8] [[1,1,1,1,2,2],[2,2]]=>[5,6,1,2,3,4,7,8]=>[3,4,5,1,6,2,7,8]=>[3,4,5,6,1,2,7,8] [[1,1,1,2,2,2],[2,2]]=>[4,5,1,2,3,6,7,8]=>[3,4,1,5,2,6,7,8]=>[3,4,5,1,2,6,7,8] [[1,1,2,2,2,2],[2,2]]=>[3,4,1,2,5,6,7,8]=>[3,1,4,2,5,6,7,8]=>[3,4,1,2,5,6,7,8] [[1,1,1,1,1],[2,2,2]]=>[6,7,8,1,2,3,4,5]=>[4,5,6,1,7,2,8,3]=>[4,5,6,7,8,1,2,3] [[1,1,1,1,2],[2,2,2]]=>[5,6,7,1,2,3,4,8]=>[4,5,1,6,2,7,3,8]=>[4,5,6,7,1,2,3,8] [[1,1,1,2,2],[2,2,2]]=>[4,5,6,1,2,3,7,8]=>[4,1,5,2,6,3,7,8]=>[4,5,6,1,2,3,7,8] [[1,1,1,1],[2,2,2,2]]=>[5,6,7,8,1,2,3,4]=>[5,1,6,2,7,3,8,4]=>[5,6,7,8,1,2,3,4] [[1]]=>[1]=>[1]=>[1] [[1,1,1,1],[2,2,2],[3,3],[4]]=>[10,8,9,5,6,7,1,2,3,4]=>[7,8,4,9,5,2,10,6,3,1]=>[7,8,9,10,4,5,6,2,3,1] [[1,1,1,4],[2,2,4],[3,4],[4]]=>[7,6,8,4,5,9,1,2,3,10]=>[7,4,2,1,8,5,3,9,6,10]=>[7,8,9,4,5,2,1,3,6,10] [[1,2,3,4],[2,3,4],[3,4],[4]]=>[7,4,8,2,5,9,1,3,6,10]=>[2,7,4,5,1,8,3,9,6,10]=>[7,8,2,4,5,9,1,3,6,10] [[2]]=>[1]=>[1]=>[1] [[1,1]]=>[1,2]=>[1,2]=>[1,2] [[3]]=>[1]=>[1]=>[1] [[1,1,1]]=>[1,2,3]=>[1,2,3]=>[1,2,3] [[4]]=>[1]=>[1]=>[1] [[1,1,1,1]]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4]=>[1,2,3,4] [[5]]=>[1]=>[1]=>[1] [[1,1,1,1,1]]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5]=>[1,2,3,4,5] [[6]]=>[1]=>[1]=>[1] [[1,1,1,1,1,1]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,2,3,4,5,6]]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6]=>[1,2,3,4,5,6] [[1,2,3,4,5],[6]]=>[6,1,2,3,4,5]=>[2,3,4,5,6,1]=>[2,3,4,5,6,1] [[1,2,3,4,6],[5]]=>[5,1,2,3,4,6]=>[2,3,4,5,1,6]=>[2,3,4,5,1,6] [[1,2,3,4],[5],[6]]=>[6,5,1,2,3,4]=>[3,4,5,6,2,1]=>[3,4,5,6,2,1] [[1,2,3,5,6],[4]]=>[4,1,2,3,5,6]=>[2,3,4,1,5,6]=>[2,3,4,1,5,6] [[1,2,3,5],[4,6]]=>[4,6,1,2,3,5]=>[3,4,1,5,6,2]=>[3,4,5,1,6,2] [[1,2,3,5],[4],[6]]=>[6,4,1,2,3,5]=>[3,4,5,2,6,1]=>[3,4,5,2,6,1] [[1,2,3,4],[5,6]]=>[5,6,1,2,3,4]=>[3,4,5,1,6,2]=>[3,4,5,6,1,2] [[1,2,3,6],[4],[5]]=>[5,4,1,2,3,6]=>[3,4,5,2,1,6]=>[3,4,5,2,1,6] [[1,2,3],[4],[5],[6]]=>[6,5,4,1,2,3]=>[4,5,6,3,2,1]=>[4,5,6,3,2,1] [[1,2,4,5,6],[3]]=>[3,1,2,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6]=>[2,3,1,4,5,6] [[1,2,4,5],[3,6]]=>[3,6,1,2,4,5]=>[3,1,4,5,6,2]=>[3,4,1,5,6,2] [[1,2,4,6],[3,5]]=>[3,5,1,2,4,6]=>[3,1,4,5,2,6]=>[3,4,1,5,2,6] [[1,2,4],[3,5],[6]]=>[6,3,5,1,2,4]=>[4,2,5,6,3,1]=>[4,5,2,6,3,1] [[1,2,4,5],[3],[6]]=>[6,3,1,2,4,5]=>[3,4,2,5,6,1]=>[3,4,2,5,6,1] [[1,2,4,6],[3],[5]]=>[5,3,1,2,4,6]=>[3,4,2,5,1,6]=>[3,4,2,5,1,6] [[1,2,4],[3],[5],[6]]=>[6,5,3,1,2,4]=>[4,5,3,6,2,1]=>[4,5,3,6,2,1] [[1,2,3,6],[4,5]]=>[4,5,1,2,3,6]=>[3,4,1,5,2,6]=>[3,4,5,1,2,6] [[1,2,3],[4,5],[6]]=>[6,4,5,1,2,3]=>[4,5,2,6,3,1]=>[4,5,6,2,3,1] [[1,2,5,6],[3],[4]]=>[4,3,1,2,5,6]=>[3,4,2,1,5,6]=>[3,4,2,1,5,6] [[1,2,5],[3,6],[4]]=>[4,3,6,1,2,5]=>[4,2,1,5,6,3]=>[4,5,2,1,6,3] [[1,2,5],[3],[4],[6]]=>[6,4,3,1,2,5]=>[4,5,3,2,6,1]=>[4,5,3,2,6,1] [[1,2,3],[4,6],[5]]=>[5,4,6,1,2,3]=>[4,5,2,1,6,3]=>[4,5,6,2,1,3] [[1,2,4],[3,6],[5]]=>[5,3,6,1,2,4]=>[4,2,5,1,6,3]=>[4,5,2,6,1,3] [[1,2,6],[3],[4],[5]]=>[5,4,3,1,2,6]=>[4,5,3,2,1,6]=>[4,5,3,2,1,6] [[1,2],[3],[4],[5],[6]]=>[6,5,4,3,1,2]=>[5,6,4,3,2,1]=>[5,6,4,3,2,1] [[1,3,4,5,6],[2]]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6]=>[2,1,3,4,5,6] [[1,3,4,5],[2,6]]=>[2,6,1,3,4,5]=>[1,3,4,5,6,2]=>[3,1,4,5,6,2] [[1,3,4,6],[2,5]]=>[2,5,1,3,4,6]=>[1,3,4,5,2,6]=>[3,1,4,5,2,6] [[1,3,4],[2,5],[6]]=>[6,2,5,1,3,4]=>[2,4,5,6,3,1]=>[4,2,5,6,3,1] [[1,3,5,6],[2,4]]=>[2,4,1,3,5,6]=>[1,3,4,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6] [[1,3,5],[2,4,6]]=>[2,4,6,1,3,5]=>[4,1,2,5,6,3]=>[4,1,5,2,6,3] [[1,3,5],[2,4],[6]]=>[6,2,4,1,3,5]=>[2,4,5,3,6,1]=>[4,2,5,3,6,1] [[1,3,4],[2,5,6]]=>[2,5,6,1,3,4]=>[4,5,1,2,6,3]=>[4,1,5,6,2,3] [[1,3,6],[2,4],[5]]=>[5,2,4,1,3,6]=>[2,4,5,3,1,6]=>[4,2,5,3,1,6] [[1,3],[2,4],[5],[6]]=>[6,5,2,4,1,3]=>[3,5,6,4,2,1]=>[5,3,6,4,2,1] [[1,3,4,5],[2],[6]]=>[6,2,1,3,4,5]=>[3,2,4,5,6,1]=>[3,2,4,5,6,1] [[1,3,4,6],[2],[5]]=>[5,2,1,3,4,6]=>[3,2,4,5,1,6]=>[3,2,4,5,1,6] [[1,3,4],[2],[5],[6]]=>[6,5,2,1,3,4]=>[4,3,5,6,2,1]=>[4,3,5,6,2,1] [[1,3,5,6],[2],[4]]=>[4,2,1,3,5,6]=>[3,2,4,1,5,6]=>[3,2,4,1,5,6] [[1,3,5],[2,6],[4]]=>[4,2,6,1,3,5]=>[2,4,1,5,6,3]=>[4,2,5,1,6,3] [[1,3,5],[2],[4],[6]]=>[6,4,2,1,3,5]=>[4,3,5,2,6,1]=>[4,3,5,2,6,1] [[1,3,4],[2,6],[5]]=>[5,2,6,1,3,4]=>[2,4,5,1,6,3]=>[4,2,5,6,1,3] [[1,3,6],[2],[4],[5]]=>[5,4,2,1,3,6]=>[4,3,5,2,1,6]=>[4,3,5,2,1,6] [[1,3],[2],[4],[5],[6]]=>[6,5,4,2,1,3]=>[5,4,6,3,2,1]=>[5,4,6,3,2,1] [[1,2,5,6],[3,4]]=>[3,4,1,2,5,6]=>[3,1,4,2,5,6]=>[3,4,1,2,5,6] [[1,2,5],[3,4,6]]=>[3,4,6,1,2,5]=>[1,4,2,5,6,3]=>[4,5,1,2,6,3] [[1,2,5],[3,4],[6]]=>[6,3,4,1,2,5]=>[4,2,5,3,6,1]=>[4,5,2,3,6,1] [[1,2,4],[3,5,6]]=>[3,5,6,1,2,4]=>[1,4,5,2,6,3]=>[4,5,1,6,2,3] [[1,2,6],[3,4],[5]]=>[5,3,4,1,2,6]=>[4,2,5,3,1,6]=>[4,5,2,3,1,6] [[1,2],[3,4],[5],[6]]=>[6,5,3,4,1,2]=>[5,3,6,4,2,1]=>[5,6,3,4,2,1] [[1,4,5,6],[2],[3]]=>[3,2,1,4,5,6]=>[3,2,1,4,5,6]=>[3,2,1,4,5,6] [[1,4,5],[2,6],[3]]=>[3,2,6,1,4,5]=>[2,1,4,5,6,3]=>[4,2,1,5,6,3] [[1,4,6],[2,5],[3]]=>[3,2,5,1,4,6]=>[2,1,4,5,3,6]=>[4,2,1,5,3,6] [[1,4],[2,5],[3,6]]=>[3,6,2,5,1,4]=>[1,3,5,6,4,2]=>[5,3,1,6,4,2] [[1,4],[2,5],[3],[6]]=>[6,3,2,5,1,4]=>[3,2,5,6,4,1]=>[5,3,2,6,4,1] [[1,4,5],[2],[3],[6]]=>[6,3,2,1,4,5]=>[4,3,2,5,6,1]=>[4,3,2,5,6,1] [[1,4,6],[2],[3],[5]]=>[5,3,2,1,4,6]=>[4,3,2,5,1,6]=>[4,3,2,5,1,6] [[1,4],[2],[3],[5],[6]]=>[6,5,3,2,1,4]=>[5,4,3,6,2,1]=>[5,4,3,6,2,1] [[1,2,3],[4,5,6]]=>[4,5,6,1,2,3]=>[4,1,5,2,6,3]=>[4,5,6,1,2,3] [[1,2,6],[3,5],[4]]=>[4,3,5,1,2,6]=>[4,2,1,5,3,6]=>[4,5,2,1,3,6] [[1,2],[3,5],[4],[6]]=>[6,4,3,5,1,2]=>[5,3,2,6,4,1]=>[5,6,3,2,4,1] [[1,3,6],[2,5],[4]]=>[4,2,5,1,3,6]=>[2,4,1,5,3,6]=>[4,2,5,1,3,6] [[1,3],[2,5],[4,6]]=>[4,6,2,5,1,3]=>[3,1,5,6,4,2]=>[5,3,6,1,4,2] [[1,3],[2,5],[4],[6]]=>[6,4,2,5,1,3]=>[3,5,2,6,4,1]=>[5,3,6,2,4,1] [[1,2],[3,5],[4,6]]=>[4,6,3,5,1,2]=>[1,5,3,6,4,2]=>[5,6,3,1,4,2] [[1,5,6],[2],[3],[4]]=>[4,3,2,1,5,6]=>[4,3,2,1,5,6]=>[4,3,2,1,5,6] [[1,5],[2,6],[3],[4]]=>[4,3,2,6,1,5]=>[3,2,1,5,6,4]=>[5,3,2,1,6,4] [[1,5],[2],[3],[4],[6]]=>[6,4,3,2,1,5]=>[5,4,3,2,6,1]=>[5,4,3,2,6,1] [[1,2],[3,6],[4],[5]]=>[5,4,3,6,1,2]=>[5,3,2,1,6,4]=>[5,6,3,2,1,4] [[1,3],[2,4],[5,6]]=>[5,6,2,4,1,3]=>[3,5,1,6,4,2]=>[5,3,6,4,1,2] [[1,3],[2,6],[4],[5]]=>[5,4,2,6,1,3]=>[3,5,2,1,6,4]=>[5,3,6,2,1,4] [[1,2],[3,4],[5,6]]=>[5,6,3,4,1,2]=>[5,3,1,6,4,2]=>[5,6,3,4,1,2] [[1,4],[2,6],[3],[5]]=>[5,3,2,6,1,4]=>[3,2,5,1,6,4]=>[5,3,2,6,1,4] [[1,6],[2],[3],[4],[5]]=>[5,4,3,2,1,6]=>[5,4,3,2,1,6]=>[5,4,3,2,1,6] [[1],[2],[3],[4],[5],[6]]=>[6,5,4,3,2,1]=>[6,5,4,3,2,1]=>[6,5,4,3,2,1] [[1,1,1,1,2,2,2],[3,3],[4]]=>[10,8,9,1,2,3,4,5,6,7]=>[4,5,6,7,8,9,2,10,3,1]=>[4,5,6,7,8,9,10,2,3,1] [[1,1,1,2,2,2,2],[3,3],[4]]=>[10,8,9,1,2,3,4,5,6,7]=>[4,5,6,7,8,9,2,10,3,1]=>[4,5,6,7,8,9,10,2,3,1]
Map
reading word permutation
Description
Return the permutation obtained by reading the entries of the tableau row by row, starting with the bottommost row (in English notation).
Map
Lehmer-code to major-code bijection
Description
Sends a permutation to the unique permutation such that the Lehmer code is sent to the major code.
The Lehmer code encodes the inversions of a permutation and the major code encodes its major index. In particular, the number of inversions of a permutation equals the major index of its image under this map.
* The Lehmer code of a permutation $\sigma$ is given by $L(\sigma) = l_1 \ldots l_n$ with $l_i = \# \{ j > i : \sigma_j < \sigma_i \}$. In particular, $l_i$ is the number of boxes in the $i$-th column of the Rothe diagram. For example, the Lehmer code of $\sigma = [4,3,1,5,2]$ is $32010$. The Lehmer code $L : \mathfrak{S}_n\ \tilde\longrightarrow\ S_n$ is a bijection between permutations of size $n$ and sequences $l_1\ldots l_n \in \mathbf{N}^n$ with $l_i \leq i$.
* The major code $M(\sigma)$ of a permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ is a way to encode a permutation as a sequence $m_1 m_2 \ldots m_n$ with $m_i \geq i$. To define $m_i$, let $\operatorname{del}_i(\sigma)$ be the normalized permutation obtained by removing all $\sigma_j < i$ from the one-line notation of $\sigma$. The $i$-th index is then given by
$$m_i = \operatorname{maj}(\operatorname{del}_i(\sigma)) - \operatorname{maj}(\operatorname{del}_{i-1}(\sigma)).$$
For example, the permutation $[9,3,5,7,2,1,4,6,8]$ has major code $[5, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 0]$ since
$$\operatorname{maj}([8,2,4,6,1,3,5,7]) = 5, \quad \operatorname{maj}([7,1,3,5,2,4,6]) = 5, \quad \operatorname{maj}([6,2,4,1,3,5]) = 4,$$
$$\operatorname{maj}([5,1,3,2,4]) = 4, \quad \operatorname{maj}([4,2,1,3]) = 3, \quad \operatorname{maj}([3,1,2]) = 1, \quad \operatorname{maj}([2,1]) = 1.$$
Observe that the sum of the major code of $\sigma$ equals the major index of $\sigma$.
Map
Foata bijection
Description
Sends a permutation to its image under the Foata bijection.
The Foata bijection $\phi$ is a bijection on the set of words with no two equal letters. It can be defined by induction on the size of the word:
Given a word $w_1 w_2 ... w_n$, compute the image inductively by starting with $\phi(w_1) = w_1$.
At the $i$-th step, if $\phi(w_1 w_2 ... w_i) = v_1 v_2 ... v_i$, define $\phi(w_1 w_2 ... w_i w_{i+1})$ by placing $w_{i+1}$ on the end of the word $v_1 v_2 ... v_i$ and breaking the word up into blocks as follows.
  • If $w_{i+1} \geq v_i$, place a vertical line to the right of each $v_k$ for which $w_{i+1} \geq v_k$.
  • If $w_{i+1} < v_i$, place a vertical line to the right of each $v_k$ for which $w_{i+1} < v_k$.
In either case, place a vertical line at the start of the word as well. Now, within each block between vertical lines, cyclically shift the entries one place to the right.
To compute $\phi([1,4,2,5,3])$, the sequence of words is
  • $1$
  • $|1|4 \to 14$
  • $|14|2 \to 412$
  • $|4|1|2|5 \to 4125$
  • $|4|125|3 \to 45123.$
In total, this gives $\phi([1,4,2,5,3]) = [4,5,1,2,3]$.
This bijection sends the major index (St000004The major index of a permutation.) to the number of inversions (St000018The number of inversions of a permutation.).