Identifier
Identifier
Mp00052: Parking functions to non-decreasing parking functionParking functions
Images
[1] => [1]
[1,1] => [1,1]
[1,2] => [1,2]
[2,1] => [1,2]
[1,1,1] => [1,1,1]
[1,1,2] => [1,1,2]
[1,2,1] => [1,1,2]
[2,1,1] => [1,1,2]
[1,1,3] => [1,1,3]
[1,3,1] => [1,1,3]
[3,1,1] => [1,1,3]
[1,2,2] => [1,2,2]
[2,1,2] => [1,2,2]
[2,2,1] => [1,2,2]
[1,2,3] => [1,2,3]
[1,3,2] => [1,2,3]
[2,1,3] => [1,2,3]
[2,3,1] => [1,2,3]
[3,1,2] => [1,2,3]
[3,2,1] => [1,2,3]
[1,1,1,1] => [1,1,1,1]
[1,1,1,2] => [1,1,1,2]
[1,1,2,1] => [1,1,1,2]
[1,2,1,1] => [1,1,1,2]
[2,1,1,1] => [1,1,1,2]
[1,1,1,3] => [1,1,1,3]
[1,1,3,1] => [1,1,1,3]
[1,3,1,1] => [1,1,1,3]
[3,1,1,1] => [1,1,1,3]
[1,1,1,4] => [1,1,1,4]
[1,1,4,1] => [1,1,1,4]
[1,4,1,1] => [1,1,1,4]
[4,1,1,1] => [1,1,1,4]
[1,1,2,2] => [1,1,2,2]
[1,2,1,2] => [1,1,2,2]
[1,2,2,1] => [1,1,2,2]
[2,1,1,2] => [1,1,2,2]
[2,1,2,1] => [1,1,2,2]
[2,2,1,1] => [1,1,2,2]
[1,1,2,3] => [1,1,2,3]
[1,1,3,2] => [1,1,2,3]
[1,2,1,3] => [1,1,2,3]
[1,2,3,1] => [1,1,2,3]
[1,3,1,2] => [1,1,2,3]
[1,3,2,1] => [1,1,2,3]
[2,1,1,3] => [1,1,2,3]
[2,1,3,1] => [1,1,2,3]
[2,3,1,1] => [1,1,2,3]
[3,1,1,2] => [1,1,2,3]
[3,1,2,1] => [1,1,2,3]
[3,2,1,1] => [1,1,2,3]
[1,1,2,4] => [1,1,2,4]
[1,1,4,2] => [1,1,2,4]
[1,2,1,4] => [1,1,2,4]
[1,2,4,1] => [1,1,2,4]
[1,4,1,2] => [1,1,2,4]
[1,4,2,1] => [1,1,2,4]
[2,1,1,4] => [1,1,2,4]
[2,1,4,1] => [1,1,2,4]
[2,4,1,1] => [1,1,2,4]
[4,1,1,2] => [1,1,2,4]
[4,1,2,1] => [1,1,2,4]
[4,2,1,1] => [1,1,2,4]
[1,1,3,3] => [1,1,3,3]
[1,3,1,3] => [1,1,3,3]
[1,3,3,1] => [1,1,3,3]
[3,1,1,3] => [1,1,3,3]
[3,1,3,1] => [1,1,3,3]
[3,3,1,1] => [1,1,3,3]
[1,1,3,4] => [1,1,3,4]
[1,1,4,3] => [1,1,3,4]
[1,3,1,4] => [1,1,3,4]
[1,3,4,1] => [1,1,3,4]
[1,4,1,3] => [1,1,3,4]
[1,4,3,1] => [1,1,3,4]
[3,1,1,4] => [1,1,3,4]
[3,1,4,1] => [1,1,3,4]
[3,4,1,1] => [1,1,3,4]
[4,1,1,3] => [1,1,3,4]
[4,1,3,1] => [1,1,3,4]
[4,3,1,1] => [1,1,3,4]
[1,2,2,2] => [1,2,2,2]
[2,1,2,2] => [1,2,2,2]
[2,2,1,2] => [1,2,2,2]
[2,2,2,1] => [1,2,2,2]
[1,2,2,3] => [1,2,2,3]
[1,2,3,2] => [1,2,2,3]
[1,3,2,2] => [1,2,2,3]
[2,1,2,3] => [1,2,2,3]
[2,1,3,2] => [1,2,2,3]
[2,2,1,3] => [1,2,2,3]
[2,2,3,1] => [1,2,2,3]
[2,3,1,2] => [1,2,2,3]
[2,3,2,1] => [1,2,2,3]
[3,1,2,2] => [1,2,2,3]
[3,2,1,2] => [1,2,2,3]
[3,2,2,1] => [1,2,2,3]
[1,2,2,4] => [1,2,2,4]
[1,2,4,2] => [1,2,2,4]
[1,4,2,2] => [1,2,2,4]
[2,1,2,4] => [1,2,2,4]
[2,1,4,2] => [1,2,2,4]
[2,2,1,4] => [1,2,2,4]
[2,2,4,1] => [1,2,2,4]
[2,4,1,2] => [1,2,2,4]
[2,4,2,1] => [1,2,2,4]
[4,1,2,2] => [1,2,2,4]
[4,2,1,2] => [1,2,2,4]
[4,2,2,1] => [1,2,2,4]
[1,2,3,3] => [1,2,3,3]
[1,3,2,3] => [1,2,3,3]
[1,3,3,2] => [1,2,3,3]
[2,1,3,3] => [1,2,3,3]
[2,3,1,3] => [1,2,3,3]
[2,3,3,1] => [1,2,3,3]
[3,1,2,3] => [1,2,3,3]
[3,1,3,2] => [1,2,3,3]
[3,2,1,3] => [1,2,3,3]
[3,2,3,1] => [1,2,3,3]
[3,3,1,2] => [1,2,3,3]
[3,3,2,1] => [1,2,3,3]
[1,2,3,4] => [1,2,3,4]
[1,2,4,3] => [1,2,3,4]
[1,3,2,4] => [1,2,3,4]
[1,3,4,2] => [1,2,3,4]
[1,4,2,3] => [1,2,3,4]
[1,4,3,2] => [1,2,3,4]
[2,1,3,4] => [1,2,3,4]
[2,1,4,3] => [1,2,3,4]
[2,3,1,4] => [1,2,3,4]
[2,3,4,1] => [1,2,3,4]
[2,4,1,3] => [1,2,3,4]
[2,4,3,1] => [1,2,3,4]
[3,1,2,4] => [1,2,3,4]
[3,1,4,2] => [1,2,3,4]
[3,2,1,4] => [1,2,3,4]
[3,2,4,1] => [1,2,3,4]
[3,4,1,2] => [1,2,3,4]
[3,4,2,1] => [1,2,3,4]
[4,1,2,3] => [1,2,3,4]
[4,1,3,2] => [1,2,3,4]
[4,2,1,3] => [1,2,3,4]
[4,2,3,1] => [1,2,3,4]
[4,3,1,2] => [1,2,3,4]
[4,3,2,1] => [1,2,3,4]
[1,1,1,1,1] => [1,1,1,1,1]
[1,1,1,1,2] => [1,1,1,1,2]
[1,1,1,2,1] => [1,1,1,1,2]
[1,1,2,1,1] => [1,1,1,1,2]
[1,2,1,1,1] => [1,1,1,1,2]
[2,1,1,1,1] => [1,1,1,1,2]
[1,1,1,1,3] => [1,1,1,1,3]
[1,1,1,3,1] => [1,1,1,1,3]
[1,1,3,1,1] => [1,1,1,1,3]
[1,3,1,1,1] => [1,1,1,1,3]
[3,1,1,1,1] => [1,1,1,1,3]
[1,1,1,1,4] => [1,1,1,1,4]
[1,1,1,4,1] => [1,1,1,1,4]
[1,1,4,1,1] => [1,1,1,1,4]
[1,4,1,1,1] => [1,1,1,1,4]
[4,1,1,1,1] => [1,1,1,1,4]
[1,1,1,1,5] => [1,1,1,1,5]
[1,1,1,5,1] => [1,1,1,1,5]
[1,1,5,1,1] => [1,1,1,1,5]
[1,5,1,1,1] => [1,1,1,1,5]
[5,1,1,1,1] => [1,1,1,1,5]
[1,1,1,2,2] => [1,1,1,2,2]
[1,1,2,1,2] => [1,1,1,2,2]
[1,1,2,2,1] => [1,1,1,2,2]
[1,2,1,1,2] => [1,1,1,2,2]
[1,2,1,2,1] => [1,1,1,2,2]
[1,2,2,1,1] => [1,1,1,2,2]
[2,1,1,1,2] => [1,1,1,2,2]
[2,1,1,2,1] => [1,1,1,2,2]
[2,1,2,1,1] => [1,1,1,2,2]
[2,2,1,1,1] => [1,1,1,2,2]
[1,1,1,2,3] => [1,1,1,2,3]
[1,1,1,3,2] => [1,1,1,2,3]
[1,1,2,1,3] => [1,1,1,2,3]
[1,1,2,3,1] => [1,1,1,2,3]
[1,1,3,1,2] => [1,1,1,2,3]
[1,1,3,2,1] => [1,1,1,2,3]
[1,2,1,1,3] => [1,1,1,2,3]
[1,2,1,3,1] => [1,1,1,2,3]
[1,2,3,1,1] => [1,1,1,2,3]
[1,3,1,1,2] => [1,1,1,2,3]
[1,3,1,2,1] => [1,1,1,2,3]
[1,3,2,1,1] => [1,1,1,2,3]
[2,1,1,1,3] => [1,1,1,2,3]
[2,1,1,3,1] => [1,1,1,2,3]
[2,1,3,1,1] => [1,1,1,2,3]
[2,3,1,1,1] => [1,1,1,2,3]
[3,1,1,1,2] => [1,1,1,2,3]
[3,1,1,2,1] => [1,1,1,2,3]
[3,1,2,1,1] => [1,1,1,2,3]
[3,2,1,1,1] => [1,1,1,2,3]
[1,1,1,2,4] => [1,1,1,2,4]
[1,1,1,4,2] => [1,1,1,2,4]
[1,1,2,1,4] => [1,1,1,2,4]
[1,1,2,4,1] => [1,1,1,2,4]
[1,1,4,1,2] => [1,1,1,2,4]
[1,1,4,2,1] => [1,1,1,2,4]
[1,2,1,1,4] => [1,1,1,2,4]
[1,2,1,4,1] => [1,1,1,2,4]
[1,2,4,1,1] => [1,1,1,2,4]
[1,4,1,1,2] => [1,1,1,2,4]
[1,4,1,2,1] => [1,1,1,2,4]
[1,4,2,1,1] => [1,1,1,2,4]
[2,1,1,1,4] => [1,1,1,2,4]
[2,1,1,4,1] => [1,1,1,2,4]
[2,1,4,1,1] => [1,1,1,2,4]
[2,4,1,1,1] => [1,1,1,2,4]
[4,1,1,1,2] => [1,1,1,2,4]
[4,1,1,2,1] => [1,1,1,2,4]
[4,1,2,1,1] => [1,1,1,2,4]
[4,2,1,1,1] => [1,1,1,2,4]
[1,1,1,2,5] => [1,1,1,2,5]
[1,1,1,5,2] => [1,1,1,2,5]
[1,1,2,1,5] => [1,1,1,2,5]
[1,1,2,5,1] => [1,1,1,2,5]
[1,1,5,1,2] => [1,1,1,2,5]
[1,1,5,2,1] => [1,1,1,2,5]
[1,2,1,1,5] => [1,1,1,2,5]
[1,2,1,5,1] => [1,1,1,2,5]
[1,2,5,1,1] => [1,1,1,2,5]
[1,5,1,1,2] => [1,1,1,2,5]
[1,5,1,2,1] => [1,1,1,2,5]
[1,5,2,1,1] => [1,1,1,2,5]
[2,1,1,1,5] => [1,1,1,2,5]
[2,1,1,5,1] => [1,1,1,2,5]
[2,1,5,1,1] => [1,1,1,2,5]
[2,5,1,1,1] => [1,1,1,2,5]
[5,1,1,1,2] => [1,1,1,2,5]
[5,1,1,2,1] => [1,1,1,2,5]
[5,1,2,1,1] => [1,1,1,2,5]
[5,2,1,1,1] => [1,1,1,2,5]
[1,1,1,3,3] => [1,1,1,3,3]
[1,1,3,1,3] => [1,1,1,3,3]
[1,1,3,3,1] => [1,1,1,3,3]
[1,3,1,1,3] => [1,1,1,3,3]
[1,3,1,3,1] => [1,1,1,3,3]
[1,3,3,1,1] => [1,1,1,3,3]
[3,1,1,1,3] => [1,1,1,3,3]
[3,1,1,3,1] => [1,1,1,3,3]
[3,1,3,1,1] => [1,1,1,3,3]
[3,3,1,1,1] => [1,1,1,3,3]
[1,1,1,3,4] => [1,1,1,3,4]
[1,1,1,4,3] => [1,1,1,3,4]
[1,1,3,1,4] => [1,1,1,3,4]
[1,1,3,4,1] => [1,1,1,3,4]
[1,1,4,1,3] => [1,1,1,3,4]
[1,1,4,3,1] => [1,1,1,3,4]
[1,3,1,1,4] => [1,1,1,3,4]
[1,3,1,4,1] => [1,1,1,3,4]
[1,3,4,1,1] => [1,1,1,3,4]
[1,4,1,1,3] => [1,1,1,3,4]
[1,4,1,3,1] => [1,1,1,3,4]
[1,4,3,1,1] => [1,1,1,3,4]
[3,1,1,1,4] => [1,1,1,3,4]
[3,1,1,4,1] => [1,1,1,3,4]
[3,1,4,1,1] => [1,1,1,3,4]
[3,4,1,1,1] => [1,1,1,3,4]
[4,1,1,1,3] => [1,1,1,3,4]
[4,1,1,3,1] => [1,1,1,3,4]
[4,1,3,1,1] => [1,1,1,3,4]
[4,3,1,1,1] => [1,1,1,3,4]
[1,1,1,3,5] => [1,1,1,3,5]
[1,1,1,5,3] => [1,1,1,3,5]
[1,1,3,1,5] => [1,1,1,3,5]
[1,1,3,5,1] => [1,1,1,3,5]
[1,1,5,1,3] => [1,1,1,3,5]
[1,1,5,3,1] => [1,1,1,3,5]
[1,3,1,1,5] => [1,1,1,3,5]
[1,3,1,5,1] => [1,1,1,3,5]
[1,3,5,1,1] => [1,1,1,3,5]
[1,5,1,1,3] => [1,1,1,3,5]
[1,5,1,3,1] => [1,1,1,3,5]
[1,5,3,1,1] => [1,1,1,3,5]
[3,1,1,1,5] => [1,1,1,3,5]
[3,1,1,5,1] => [1,1,1,3,5]
[3,1,5,1,1] => [1,1,1,3,5]
[3,5,1,1,1] => [1,1,1,3,5]
[5,1,1,1,3] => [1,1,1,3,5]
[5,1,1,3,1] => [1,1,1,3,5]
[5,1,3,1,1] => [1,1,1,3,5]
[5,3,1,1,1] => [1,1,1,3,5]
[1,1,1,4,4] => [1,1,1,4,4]
[1,1,4,1,4] => [1,1,1,4,4]
[1,1,4,4,1] => [1,1,1,4,4]
[1,4,1,1,4] => [1,1,1,4,4]
[1,4,1,4,1] => [1,1,1,4,4]
[1,4,4,1,1] => [1,1,1,4,4]
[4,1,1,1,4] => [1,1,1,4,4]
[4,1,1,4,1] => [1,1,1,4,4]
[4,1,4,1,1] => [1,1,1,4,4]
[4,4,1,1,1] => [1,1,1,4,4]
[1,1,1,4,5] => [1,1,1,4,5]
[1,1,1,5,4] => [1,1,1,4,5]
[1,1,4,1,5] => [1,1,1,4,5]
[1,1,4,5,1] => [1,1,1,4,5]
[1,1,5,1,4] => [1,1,1,4,5]
[1,1,5,4,1] => [1,1,1,4,5]
[1,4,1,1,5] => [1,1,1,4,5]
[1,4,1,5,1] => [1,1,1,4,5]
[1,4,5,1,1] => [1,1,1,4,5]
[1,5,1,1,4] => [1,1,1,4,5]
[1,5,1,4,1] => [1,1,1,4,5]
[1,5,4,1,1] => [1,1,1,4,5]
[4,1,1,1,5] => [1,1,1,4,5]
[4,1,1,5,1] => [1,1,1,4,5]
[4,1,5,1,1] => [1,1,1,4,5]
[4,5,1,1,1] => [1,1,1,4,5]
[5,1,1,1,4] => [1,1,1,4,5]
[5,1,1,4,1] => [1,1,1,4,5]
[5,1,4,1,1] => [1,1,1,4,5]
[5,4,1,1,1] => [1,1,1,4,5]
[1,1,2,2,2] => [1,1,2,2,2]
[1,2,1,2,2] => [1,1,2,2,2]
[1,2,2,1,2] => [1,1,2,2,2]
[1,2,2,2,1] => [1,1,2,2,2]
[2,1,1,2,2] => [1,1,2,2,2]
[2,1,2,1,2] => [1,1,2,2,2]
[2,1,2,2,1] => [1,1,2,2,2]
[2,2,1,1,2] => [1,1,2,2,2]
[2,2,1,2,1] => [1,1,2,2,2]
[2,2,2,1,1] => [1,1,2,2,2]
[1,1,2,2,3] => [1,1,2,2,3]
[1,1,2,3,2] => [1,1,2,2,3]
[1,1,3,2,2] => [1,1,2,2,3]
[1,2,1,2,3] => [1,1,2,2,3]
[1,2,1,3,2] => [1,1,2,2,3]
[1,2,2,1,3] => [1,1,2,2,3]
[1,2,2,3,1] => [1,1,2,2,3]
[1,2,3,1,2] => [1,1,2,2,3]
[1,2,3,2,1] => [1,1,2,2,3]
[1,3,1,2,2] => [1,1,2,2,3]
[1,3,2,1,2] => [1,1,2,2,3]
[1,3,2,2,1] => [1,1,2,2,3]
[2,1,1,2,3] => [1,1,2,2,3]
[2,1,1,3,2] => [1,1,2,2,3]
[2,1,2,1,3] => [1,1,2,2,3]
[2,1,2,3,1] => [1,1,2,2,3]
[2,1,3,1,2] => [1,1,2,2,3]
[2,1,3,2,1] => [1,1,2,2,3]
[2,2,1,1,3] => [1,1,2,2,3]
[2,2,1,3,1] => [1,1,2,2,3]
[2,2,3,1,1] => [1,1,2,2,3]
[2,3,1,1,2] => [1,1,2,2,3]
[2,3,1,2,1] => [1,1,2,2,3]
[2,3,2,1,1] => [1,1,2,2,3]
[3,1,1,2,2] => [1,1,2,2,3]
[3,1,2,1,2] => [1,1,2,2,3]
[3,1,2,2,1] => [1,1,2,2,3]
[3,2,1,1,2] => [1,1,2,2,3]
[3,2,1,2,1] => [1,1,2,2,3]
[3,2,2,1,1] => [1,1,2,2,3]
[1,1,2,2,4] => [1,1,2,2,4]
[1,1,2,4,2] => [1,1,2,2,4]
[1,1,4,2,2] => [1,1,2,2,4]
[1,2,1,2,4] => [1,1,2,2,4]
[1,2,1,4,2] => [1,1,2,2,4]
[1,2,2,1,4] => [1,1,2,2,4]
[1,2,2,4,1] => [1,1,2,2,4]
[1,2,4,1,2] => [1,1,2,2,4]
[1,2,4,2,1] => [1,1,2,2,4]
[1,4,1,2,2] => [1,1,2,2,4]
[1,4,2,1,2] => [1,1,2,2,4]
[1,4,2,2,1] => [1,1,2,2,4]
[2,1,1,2,4] => [1,1,2,2,4]
[2,1,1,4,2] => [1,1,2,2,4]
[2,1,2,1,4] => [1,1,2,2,4]
[2,1,2,4,1] => [1,1,2,2,4]
[2,1,4,1,2] => [1,1,2,2,4]
[2,1,4,2,1] => [1,1,2,2,4]
[2,2,1,1,4] => [1,1,2,2,4]
[2,2,1,4,1] => [1,1,2,2,4]
[2,2,4,1,1] => [1,1,2,2,4]
[2,4,1,1,2] => [1,1,2,2,4]
[2,4,1,2,1] => [1,1,2,2,4]
[2,4,2,1,1] => [1,1,2,2,4]
[4,1,1,2,2] => [1,1,2,2,4]
[4,1,2,1,2] => [1,1,2,2,4]
[4,1,2,2,1] => [1,1,2,2,4]
[4,2,1,1,2] => [1,1,2,2,4]
[4,2,1,2,1] => [1,1,2,2,4]
[4,2,2,1,1] => [1,1,2,2,4]
[1,1,2,2,5] => [1,1,2,2,5]
[1,1,2,5,2] => [1,1,2,2,5]
[1,1,5,2,2] => [1,1,2,2,5]
[1,2,1,2,5] => [1,1,2,2,5]
[1,2,1,5,2] => [1,1,2,2,5]
[1,2,2,1,5] => [1,1,2,2,5]
[1,2,2,5,1] => [1,1,2,2,5]
[1,2,5,1,2] => [1,1,2,2,5]
[1,2,5,2,1] => [1,1,2,2,5]
[1,5,1,2,2] => [1,1,2,2,5]
[1,5,2,1,2] => [1,1,2,2,5]
[1,5,2,2,1] => [1,1,2,2,5]
[2,1,1,2,5] => [1,1,2,2,5]
[2,1,1,5,2] => [1,1,2,2,5]
[2,1,2,1,5] => [1,1,2,2,5]
[2,1,2,5,1] => [1,1,2,2,5]
[2,1,5,1,2] => [1,1,2,2,5]
[2,1,5,2,1] => [1,1,2,2,5]
[2,2,1,1,5] => [1,1,2,2,5]
[2,2,1,5,1] => [1,1,2,2,5]
[2,2,5,1,1] => [1,1,2,2,5]
[2,5,1,1,2] => [1,1,2,2,5]
[2,5,1,2,1] => [1,1,2,2,5]
[2,5,2,1,1] => [1,1,2,2,5]
[5,1,1,2,2] => [1,1,2,2,5]
[5,1,2,1,2] => [1,1,2,2,5]
[5,1,2,2,1] => [1,1,2,2,5]
[5,2,1,1,2] => [1,1,2,2,5]
[5,2,1,2,1] => [1,1,2,2,5]
[5,2,2,1,1] => [1,1,2,2,5]
[1,1,2,3,3] => [1,1,2,3,3]
[1,1,3,2,3] => [1,1,2,3,3]
[1,1,3,3,2] => [1,1,2,3,3]
[1,2,1,3,3] => [1,1,2,3,3]
[1,2,3,1,3] => [1,1,2,3,3]
[1,2,3,3,1] => [1,1,2,3,3]
[1,3,1,2,3] => [1,1,2,3,3]
[1,3,1,3,2] => [1,1,2,3,3]
[1,3,2,1,3] => [1,1,2,3,3]
[1,3,2,3,1] => [1,1,2,3,3]
[1,3,3,1,2] => [1,1,2,3,3]
[1,3,3,2,1] => [1,1,2,3,3]
[2,1,1,3,3] => [1,1,2,3,3]
[2,1,3,1,3] => [1,1,2,3,3]
[2,1,3,3,1] => [1,1,2,3,3]
[2,3,1,1,3] => [1,1,2,3,3]
[2,3,1,3,1] => [1,1,2,3,3]
[2,3,3,1,1] => [1,1,2,3,3]
[3,1,1,2,3] => [1,1,2,3,3]
[3,1,1,3,2] => [1,1,2,3,3]
[3,1,2,1,3] => [1,1,2,3,3]
[3,1,2,3,1] => [1,1,2,3,3]
[3,1,3,1,2] => [1,1,2,3,3]
[3,1,3,2,1] => [1,1,2,3,3]
[3,2,1,1,3] => [1,1,2,3,3]
[3,2,1,3,1] => [1,1,2,3,3]
[3,2,3,1,1] => [1,1,2,3,3]
[3,3,1,1,2] => [1,1,2,3,3]
[3,3,1,2,1] => [1,1,2,3,3]
[3,3,2,1,1] => [1,1,2,3,3]
[1,1,2,3,4] => [1,1,2,3,4]
[1,1,2,4,3] => [1,1,2,3,4]
[1,1,3,2,4] => [1,1,2,3,4]
[1,1,3,4,2] => [1,1,2,3,4]
[1,1,4,2,3] => [1,1,2,3,4]
[1,1,4,3,2] => [1,1,2,3,4]
[1,2,1,3,4] => [1,1,2,3,4]
[1,2,1,4,3] => [1,1,2,3,4]
[1,2,3,1,4] => [1,1,2,3,4]
[1,2,3,4,1] => [1,1,2,3,4]
[1,2,4,1,3] => [1,1,2,3,4]
[1,2,4,3,1] => [1,1,2,3,4]
[1,3,1,2,4] => [1,1,2,3,4]
[1,3,1,4,2] => [1,1,2,3,4]
[1,3,2,1,4] => [1,1,2,3,4]
[1,3,2,4,1] => [1,1,2,3,4]
[1,3,4,1,2] => [1,1,2,3,4]
[1,3,4,2,1] => [1,1,2,3,4]
[1,4,1,2,3] => [1,1,2,3,4]
[1,4,1,3,2] => [1,1,2,3,4]
[1,4,2,1,3] => [1,1,2,3,4]
[1,4,2,3,1] => [1,1,2,3,4]
[1,4,3,1,2] => [1,1,2,3,4]
[1,4,3,2,1] => [1,1,2,3,4]
[2,1,1,3,4] => [1,1,2,3,4]
[2,1,1,4,3] => [1,1,2,3,4]
[2,1,3,1,4] => [1,1,2,3,4]
[2,1,3,4,1] => [1,1,2,3,4]
[2,1,4,1,3] => [1,1,2,3,4]
[2,1,4,3,1] => [1,1,2,3,4]
[2,3,1,1,4] => [1,1,2,3,4]
[2,3,1,4,1] => [1,1,2,3,4]
[2,3,4,1,1] => [1,1,2,3,4]
[2,4,1,1,3] => [1,1,2,3,4]
[2,4,1,3,1] => [1,1,2,3,4]
[2,4,3,1,1] => [1,1,2,3,4]
[3,1,1,2,4] => [1,1,2,3,4]
[3,1,1,4,2] => [1,1,2,3,4]
[3,1,2,1,4] => [1,1,2,3,4]
[3,1,2,4,1] => [1,1,2,3,4]
[3,1,4,1,2] => [1,1,2,3,4]
[3,1,4,2,1] => [1,1,2,3,4]
[3,2,1,1,4] => [1,1,2,3,4]
[3,2,1,4,1] => [1,1,2,3,4]
[3,2,4,1,1] => [1,1,2,3,4]
[3,4,1,1,2] => [1,1,2,3,4]
[3,4,1,2,1] => [1,1,2,3,4]
[3,4,2,1,1] => [1,1,2,3,4]
[4,1,1,2,3] => [1,1,2,3,4]
[4,1,1,3,2] => [1,1,2,3,4]
[4,1,2,1,3] => [1,1,2,3,4]
[4,1,2,3,1] => [1,1,2,3,4]
[4,1,3,1,2] => [1,1,2,3,4]
[4,1,3,2,1] => [1,1,2,3,4]
[4,2,1,1,3] => [1,1,2,3,4]
[4,2,1,3,1] => [1,1,2,3,4]
[4,2,3,1,1] => [1,1,2,3,4]
[4,3,1,1,2] => [1,1,2,3,4]
[4,3,1,2,1] => [1,1,2,3,4]
[4,3,2,1,1] => [1,1,2,3,4]
[1,1,2,3,5] => [1,1,2,3,5]
[1,1,2,5,3] => [1,1,2,3,5]
[1,1,3,2,5] => [1,1,2,3,5]
[1,1,3,5,2] => [1,1,2,3,5]
[1,1,5,2,3] => [1,1,2,3,5]
[1,1,5,3,2] => [1,1,2,3,5]
[1,2,1,3,5] => [1,1,2,3,5]
[1,2,1,5,3] => [1,1,2,3,5]
[1,2,3,1,5] => [1,1,2,3,5]
[1,2,3,5,1] => [1,1,2,3,5]
[1,2,5,1,3] => [1,1,2,3,5]
[1,2,5,3,1] => [1,1,2,3,5]
[1,3,1,2,5] => [1,1,2,3,5]
[1,3,1,5,2] => [1,1,2,3,5]
[1,3,2,1,5] => [1,1,2,3,5]
[1,3,2,5,1] => [1,1,2,3,5]
[1,3,5,1,2] => [1,1,2,3,5]
[1,3,5,2,1] => [1,1,2,3,5]
[1,5,1,2,3] => [1,1,2,3,5]
[1,5,1,3,2] => [1,1,2,3,5]
[1,5,2,1,3] => [1,1,2,3,5]
[1,5,2,3,1] => [1,1,2,3,5]
[1,5,3,1,2] => [1,1,2,3,5]
[1,5,3,2,1] => [1,1,2,3,5]
[2,1,1,3,5] => [1,1,2,3,5]
[2,1,1,5,3] => [1,1,2,3,5]
[2,1,3,1,5] => [1,1,2,3,5]
[2,1,3,5,1] => [1,1,2,3,5]
[2,1,5,1,3] => [1,1,2,3,5]
[2,1,5,3,1] => [1,1,2,3,5]
[2,3,1,1,5] => [1,1,2,3,5]
[2,3,1,5,1] => [1,1,2,3,5]
[2,3,5,1,1] => [1,1,2,3,5]
[2,5,1,1,3] => [1,1,2,3,5]
[2,5,1,3,1] => [1,1,2,3,5]
[2,5,3,1,1] => [1,1,2,3,5]
[3,1,1,2,5] => [1,1,2,3,5]
[3,1,1,5,2] => [1,1,2,3,5]
[3,1,2,1,5] => [1,1,2,3,5]
[3,1,2,5,1] => [1,1,2,3,5]
[3,1,5,1,2] => [1,1,2,3,5]
[3,1,5,2,1] => [1,1,2,3,5]
[3,2,1,1,5] => [1,1,2,3,5]
[3,2,1,5,1] => [1,1,2,3,5]
[3,2,5,1,1] => [1,1,2,3,5]
[3,5,1,1,2] => [1,1,2,3,5]
[3,5,1,2,1] => [1,1,2,3,5]
[3,5,2,1,1] => [1,1,2,3,5]
[5,1,1,2,3] => [1,1,2,3,5]
[5,1,1,3,2] => [1,1,2,3,5]
[5,1,2,1,3] => [1,1,2,3,5]
[5,1,2,3,1] => [1,1,2,3,5]
[5,1,3,1,2] => [1,1,2,3,5]
[5,1,3,2,1] => [1,1,2,3,5]
[5,2,1,1,3] => [1,1,2,3,5]
[5,2,1,3,1] => [1,1,2,3,5]
[5,2,3,1,1] => [1,1,2,3,5]
[5,3,1,1,2] => [1,1,2,3,5]
[5,3,1,2,1] => [1,1,2,3,5]
[5,3,2,1,1] => [1,1,2,3,5]
[1,1,2,4,4] => [1,1,2,4,4]
[1,1,4,2,4] => [1,1,2,4,4]
[1,1,4,4,2] => [1,1,2,4,4]
[1,2,1,4,4] => [1,1,2,4,4]
[1,2,4,1,4] => [1,1,2,4,4]
[1,2,4,4,1] => [1,1,2,4,4]
[1,4,1,2,4] => [1,1,2,4,4]
[1,4,1,4,2] => [1,1,2,4,4]
[1,4,2,1,4] => [1,1,2,4,4]
[1,4,2,4,1] => [1,1,2,4,4]
[1,4,4,1,2] => [1,1,2,4,4]
[1,4,4,2,1] => [1,1,2,4,4]
[2,1,1,4,4] => [1,1,2,4,4]
[2,1,4,1,4] => [1,1,2,4,4]
[2,1,4,4,1] => [1,1,2,4,4]
[2,4,1,1,4] => [1,1,2,4,4]
[2,4,1,4,1] => [1,1,2,4,4]
[2,4,4,1,1] => [1,1,2,4,4]
[4,1,1,2,4] => [1,1,2,4,4]
[4,1,1,4,2] => [1,1,2,4,4]
[4,1,2,1,4] => [1,1,2,4,4]
[4,1,2,4,1] => [1,1,2,4,4]
[4,1,4,1,2] => [1,1,2,4,4]
[4,1,4,2,1] => [1,1,2,4,4]
[4,2,1,1,4] => [1,1,2,4,4]
[4,2,1,4,1] => [1,1,2,4,4]
[4,2,4,1,1] => [1,1,2,4,4]
[4,4,1,1,2] => [1,1,2,4,4]
[4,4,1,2,1] => [1,1,2,4,4]
[4,4,2,1,1] => [1,1,2,4,4]
[1,1,2,4,5] => [1,1,2,4,5]
[1,1,2,5,4] => [1,1,2,4,5]
[1,1,4,2,5] => [1,1,2,4,5]
[1,1,4,5,2] => [1,1,2,4,5]
[1,1,5,2,4] => [1,1,2,4,5]
[1,1,5,4,2] => [1,1,2,4,5]
[1,2,1,4,5] => [1,1,2,4,5]
[1,2,1,5,4] => [1,1,2,4,5]
[1,2,4,1,5] => [1,1,2,4,5]
[1,2,4,5,1] => [1,1,2,4,5]
[1,2,5,1,4] => [1,1,2,4,5]
[1,2,5,4,1] => [1,1,2,4,5]
[1,4,1,2,5] => [1,1,2,4,5]
[1,4,1,5,2] => [1,1,2,4,5]
[1,4,2,1,5] => [1,1,2,4,5]
[1,4,2,5,1] => [1,1,2,4,5]
[1,4,5,1,2] => [1,1,2,4,5]
[1,4,5,2,1] => [1,1,2,4,5]
[1,5,1,2,4] => [1,1,2,4,5]
[1,5,1,4,2] => [1,1,2,4,5]
[1,5,2,1,4] => [1,1,2,4,5]
[1,5,2,4,1] => [1,1,2,4,5]
[1,5,4,1,2] => [1,1,2,4,5]
[1,5,4,2,1] => [1,1,2,4,5]
[2,1,1,4,5] => [1,1,2,4,5]
[2,1,1,5,4] => [1,1,2,4,5]
[2,1,4,1,5] => [1,1,2,4,5]
[2,1,4,5,1] => [1,1,2,4,5]
[2,1,5,1,4] => [1,1,2,4,5]
[2,1,5,4,1] => [1,1,2,4,5]
[2,4,1,1,5] => [1,1,2,4,5]
[2,4,1,5,1] => [1,1,2,4,5]
[2,4,5,1,1] => [1,1,2,4,5]
[2,5,1,1,4] => [1,1,2,4,5]
[2,5,1,4,1] => [1,1,2,4,5]
[2,5,4,1,1] => [1,1,2,4,5]
[4,1,1,2,5] => [1,1,2,4,5]
[4,1,1,5,2] => [1,1,2,4,5]
[4,1,2,1,5] => [1,1,2,4,5]
[4,1,2,5,1] => [1,1,2,4,5]
[4,1,5,1,2] => [1,1,2,4,5]
[4,1,5,2,1] => [1,1,2,4,5]
[4,2,1,1,5] => [1,1,2,4,5]
[4,2,1,5,1] => [1,1,2,4,5]
[4,2,5,1,1] => [1,1,2,4,5]
[4,5,1,1,2] => [1,1,2,4,5]
[4,5,1,2,1] => [1,1,2,4,5]
[4,5,2,1,1] => [1,1,2,4,5]
[5,1,1,2,4] => [1,1,2,4,5]
[5,1,1,4,2] => [1,1,2,4,5]
[5,1,2,1,4] => [1,1,2,4,5]
[5,1,2,4,1] => [1,1,2,4,5]
[5,1,4,1,2] => [1,1,2,4,5]
[5,1,4,2,1] => [1,1,2,4,5]
[5,2,1,1,4] => [1,1,2,4,5]
[5,2,1,4,1] => [1,1,2,4,5]
[5,2,4,1,1] => [1,1,2,4,5]
[5,4,1,1,2] => [1,1,2,4,5]
[5,4,1,2,1] => [1,1,2,4,5]
[5,4,2,1,1] => [1,1,2,4,5]
[1,1,3,3,3] => [1,1,3,3,3]
[1,3,1,3,3] => [1,1,3,3,3]
[1,3,3,1,3] => [1,1,3,3,3]
[1,3,3,3,1] => [1,1,3,3,3]
[3,1,1,3,3] => [1,1,3,3,3]
[3,1,3,1,3] => [1,1,3,3,3]
[3,1,3,3,1] => [1,1,3,3,3]
[3,3,1,1,3] => [1,1,3,3,3]
[3,3,1,3,1] => [1,1,3,3,3]
[3,3,3,1,1] => [1,1,3,3,3]
[1,1,3,3,4] => [1,1,3,3,4]
[1,1,3,4,3] => [1,1,3,3,4]
[1,1,4,3,3] => [1,1,3,3,4]
[1,3,1,3,4] => [1,1,3,3,4]
[1,3,1,4,3] => [1,1,3,3,4]
[1,3,3,1,4] => [1,1,3,3,4]
[1,3,3,4,1] => [1,1,3,3,4]
[1,3,4,1,3] => [1,1,3,3,4]
[1,3,4,3,1] => [1,1,3,3,4]
[1,4,1,3,3] => [1,1,3,3,4]
[1,4,3,1,3] => [1,1,3,3,4]
[1,4,3,3,1] => [1,1,3,3,4]
[3,1,1,3,4] => [1,1,3,3,4]
[3,1,1,4,3] => [1,1,3,3,4]
[3,1,3,1,4] => [1,1,3,3,4]
[3,1,3,4,1] => [1,1,3,3,4]
[3,1,4,1,3] => [1,1,3,3,4]
[3,1,4,3,1] => [1,1,3,3,4]
[3,3,1,1,4] => [1,1,3,3,4]
[3,3,1,4,1] => [1,1,3,3,4]
[3,3,4,1,1] => [1,1,3,3,4]
[3,4,1,1,3] => [1,1,3,3,4]
[3,4,1,3,1] => [1,1,3,3,4]
[3,4,3,1,1] => [1,1,3,3,4]
[4,1,1,3,3] => [1,1,3,3,4]
[4,1,3,1,3] => [1,1,3,3,4]
[4,1,3,3,1] => [1,1,3,3,4]
[4,3,1,1,3] => [1,1,3,3,4]
[4,3,1,3,1] => [1,1,3,3,4]
[4,3,3,1,1] => [1,1,3,3,4]
[1,1,3,3,5] => [1,1,3,3,5]
[1,1,3,5,3] => [1,1,3,3,5]
[1,1,5,3,3] => [1,1,3,3,5]
[1,3,1,3,5] => [1,1,3,3,5]
[1,3,1,5,3] => [1,1,3,3,5]
[1,3,3,1,5] => [1,1,3,3,5]
[1,3,3,5,1] => [1,1,3,3,5]
[1,3,5,1,3] => [1,1,3,3,5]
[1,3,5,3,1] => [1,1,3,3,5]
[1,5,1,3,3] => [1,1,3,3,5]
[1,5,3,1,3] => [1,1,3,3,5]
[1,5,3,3,1] => [1,1,3,3,5]
[3,1,1,3,5] => [1,1,3,3,5]
[3,1,1,5,3] => [1,1,3,3,5]
[3,1,3,1,5] => [1,1,3,3,5]
[3,1,3,5,1] => [1,1,3,3,5]
[3,1,5,1,3] => [1,1,3,3,5]
[3,1,5,3,1] => [1,1,3,3,5]
[3,3,1,1,5] => [1,1,3,3,5]
[3,3,1,5,1] => [1,1,3,3,5]
[3,3,5,1,1] => [1,1,3,3,5]
[3,5,1,1,3] => [1,1,3,3,5]
[3,5,1,3,1] => [1,1,3,3,5]
[3,5,3,1,1] => [1,1,3,3,5]
[5,1,1,3,3] => [1,1,3,3,5]
[5,1,3,1,3] => [1,1,3,3,5]
[5,1,3,3,1] => [1,1,3,3,5]
[5,3,1,1,3] => [1,1,3,3,5]
[5,3,1,3,1] => [1,1,3,3,5]
[5,3,3,1,1] => [1,1,3,3,5]
[1,1,3,4,4] => [1,1,3,4,4]
[1,1,4,3,4] => [1,1,3,4,4]
[1,1,4,4,3] => [1,1,3,4,4]
[1,3,1,4,4] => [1,1,3,4,4]
[1,3,4,1,4] => [1,1,3,4,4]
[1,3,4,4,1] => [1,1,3,4,4]
[1,4,1,3,4] => [1,1,3,4,4]
[1,4,1,4,3] => [1,1,3,4,4]
[1,4,3,1,4] => [1,1,3,4,4]
[1,4,3,4,1] => [1,1,3,4,4]
[1,4,4,1,3] => [1,1,3,4,4]
[1,4,4,3,1] => [1,1,3,4,4]
[3,1,1,4,4] => [1,1,3,4,4]
[3,1,4,1,4] => [1,1,3,4,4]
[3,1,4,4,1] => [1,1,3,4,4]
[3,4,1,1,4] => [1,1,3,4,4]
[3,4,1,4,1] => [1,1,3,4,4]
[3,4,4,1,1] => [1,1,3,4,4]
[4,1,1,3,4] => [1,1,3,4,4]
[4,1,1,4,3] => [1,1,3,4,4]
[4,1,3,1,4] => [1,1,3,4,4]
[4,1,3,4,1] => [1,1,3,4,4]
[4,1,4,1,3] => [1,1,3,4,4]
[4,1,4,3,1] => [1,1,3,4,4]
[4,3,1,1,4] => [1,1,3,4,4]
[4,3,1,4,1] => [1,1,3,4,4]
[4,3,4,1,1] => [1,1,3,4,4]
[4,4,1,1,3] => [1,1,3,4,4]
[4,4,1,3,1] => [1,1,3,4,4]
[4,4,3,1,1] => [1,1,3,4,4]
[1,1,3,4,5] => [1,1,3,4,5]
[1,1,3,5,4] => [1,1,3,4,5]
[1,1,4,3,5] => [1,1,3,4,5]
[1,1,4,5,3] => [1,1,3,4,5]
[1,1,5,3,4] => [1,1,3,4,5]
[1,1,5,4,3] => [1,1,3,4,5]
[1,3,1,4,5] => [1,1,3,4,5]
[1,3,1,5,4] => [1,1,3,4,5]
[1,3,4,1,5] => [1,1,3,4,5]
[1,3,4,5,1] => [1,1,3,4,5]
[1,3,5,1,4] => [1,1,3,4,5]
[1,3,5,4,1] => [1,1,3,4,5]
[1,4,1,3,5] => [1,1,3,4,5]
[1,4,1,5,3] => [1,1,3,4,5]
[1,4,3,1,5] => [1,1,3,4,5]
[1,4,3,5,1] => [1,1,3,4,5]
[1,4,5,1,3] => [1,1,3,4,5]
[1,4,5,3,1] => [1,1,3,4,5]
[1,5,1,3,4] => [1,1,3,4,5]
[1,5,1,4,3] => [1,1,3,4,5]
[1,5,3,1,4] => [1,1,3,4,5]
[1,5,3,4,1] => [1,1,3,4,5]
[1,5,4,1,3] => [1,1,3,4,5]
[1,5,4,3,1] => [1,1,3,4,5]
[3,1,1,4,5] => [1,1,3,4,5]
[3,1,1,5,4] => [1,1,3,4,5]
[3,1,4,1,5] => [1,1,3,4,5]
[3,1,4,5,1] => [1,1,3,4,5]
[3,1,5,1,4] => [1,1,3,4,5]
[3,1,5,4,1] => [1,1,3,4,5]
[3,4,1,1,5] => [1,1,3,4,5]
[3,4,1,5,1] => [1,1,3,4,5]
[3,4,5,1,1] => [1,1,3,4,5]
[3,5,1,1,4] => [1,1,3,4,5]
[3,5,1,4,1] => [1,1,3,4,5]
[3,5,4,1,1] => [1,1,3,4,5]
[4,1,1,3,5] => [1,1,3,4,5]
[4,1,1,5,3] => [1,1,3,4,5]
[4,1,3,1,5] => [1,1,3,4,5]
[4,1,3,5,1] => [1,1,3,4,5]
[4,1,5,1,3] => [1,1,3,4,5]
[4,1,5,3,1] => [1,1,3,4,5]
[4,3,1,1,5] => [1,1,3,4,5]
[4,3,1,5,1] => [1,1,3,4,5]
[4,3,5,1,1] => [1,1,3,4,5]
[4,5,1,1,3] => [1,1,3,4,5]
[4,5,1,3,1] => [1,1,3,4,5]
[4,5,3,1,1] => [1,1,3,4,5]
[5,1,1,3,4] => [1,1,3,4,5]
[5,1,1,4,3] => [1,1,3,4,5]
[5,1,3,1,4] => [1,1,3,4,5]
[5,1,3,4,1] => [1,1,3,4,5]
[5,1,4,1,3] => [1,1,3,4,5]
[5,1,4,3,1] => [1,1,3,4,5]
[5,3,1,1,4] => [1,1,3,4,5]
[5,3,1,4,1] => [1,1,3,4,5]
[5,3,4,1,1] => [1,1,3,4,5]
[5,4,1,1,3] => [1,1,3,4,5]
[5,4,1,3,1] => [1,1,3,4,5]
[5,4,3,1,1] => [1,1,3,4,5]
[1,2,2,2,2] => [1,2,2,2,2]
[2,1,2,2,2] => [1,2,2,2,2]
[2,2,1,2,2] => [1,2,2,2,2]
[2,2,2,1,2] => [1,2,2,2,2]
[2,2,2,2,1] => [1,2,2,2,2]
[1,2,2,2,3] => [1,2,2,2,3]
[1,2,2,3,2] => [1,2,2,2,3]
[1,2,3,2,2] => [1,2,2,2,3]
[1,3,2,2,2] => [1,2,2,2,3]
[2,1,2,2,3] => [1,2,2,2,3]
[2,1,2,3,2] => [1,2,2,2,3]
[2,1,3,2,2] => [1,2,2,2,3]
[2,2,1,2,3] => [1,2,2,2,3]
[2,2,1,3,2] => [1,2,2,2,3]
[2,2,2,1,3] => [1,2,2,2,3]
[2,2,2,3,1] => [1,2,2,2,3]
[2,2,3,1,2] => [1,2,2,2,3]
[2,2,3,2,1] => [1,2,2,2,3]
[2,3,1,2,2] => [1,2,2,2,3]
[2,3,2,1,2] => [1,2,2,2,3]
[2,3,2,2,1] => [1,2,2,2,3]
[3,1,2,2,2] => [1,2,2,2,3]
[3,2,1,2,2] => [1,2,2,2,3]
[3,2,2,1,2] => [1,2,2,2,3]
[3,2,2,2,1] => [1,2,2,2,3]
[1,2,2,2,4] => [1,2,2,2,4]
[1,2,2,4,2] => [1,2,2,2,4]
[1,2,4,2,2] => [1,2,2,2,4]
[1,4,2,2,2] => [1,2,2,2,4]
[2,1,2,2,4] => [1,2,2,2,4]
[2,1,2,4,2] => [1,2,2,2,4]
[2,1,4,2,2] => [1,2,2,2,4]
[2,2,1,2,4] => [1,2,2,2,4]
[2,2,1,4,2] => [1,2,2,2,4]
[2,2,2,1,4] => [1,2,2,2,4]
[2,2,2,4,1] => [1,2,2,2,4]
[2,2,4,1,2] => [1,2,2,2,4]
[2,2,4,2,1] => [1,2,2,2,4]
[2,4,1,2,2] => [1,2,2,2,4]
[2,4,2,1,2] => [1,2,2,2,4]
[2,4,2,2,1] => [1,2,2,2,4]
[4,1,2,2,2] => [1,2,2,2,4]
[4,2,1,2,2] => [1,2,2,2,4]
[4,2,2,1,2] => [1,2,2,2,4]
[4,2,2,2,1] => [1,2,2,2,4]
[1,2,2,2,5] => [1,2,2,2,5]
[1,2,2,5,2] => [1,2,2,2,5]
[1,2,5,2,2] => [1,2,2,2,5]
[1,5,2,2,2] => [1,2,2,2,5]
[2,1,2,2,5] => [1,2,2,2,5]
[2,1,2,5,2] => [1,2,2,2,5]
[2,1,5,2,2] => [1,2,2,2,5]
[2,2,1,2,5] => [1,2,2,2,5]
[2,2,1,5,2] => [1,2,2,2,5]
[2,2,2,1,5] => [1,2,2,2,5]
[2,2,2,5,1] => [1,2,2,2,5]
[2,2,5,1,2] => [1,2,2,2,5]
[2,2,5,2,1] => [1,2,2,2,5]
[2,5,1,2,2] => [1,2,2,2,5]
[2,5,2,1,2] => [1,2,2,2,5]
[2,5,2,2,1] => [1,2,2,2,5]
[5,1,2,2,2] => [1,2,2,2,5]
[5,2,1,2,2] => [1,2,2,2,5]
[5,2,2,1,2] => [1,2,2,2,5]
[5,2,2,2,1] => [1,2,2,2,5]
[1,2,2,3,3] => [1,2,2,3,3]
[1,2,3,2,3] => [1,2,2,3,3]
[1,2,3,3,2] => [1,2,2,3,3]
[1,3,2,2,3] => [1,2,2,3,3]
[1,3,2,3,2] => [1,2,2,3,3]
[1,3,3,2,2] => [1,2,2,3,3]
[2,1,2,3,3] => [1,2,2,3,3]
[2,1,3,2,3] => [1,2,2,3,3]
[2,1,3,3,2] => [1,2,2,3,3]
[2,2,1,3,3] => [1,2,2,3,3]
[2,2,3,1,3] => [1,2,2,3,3]
[2,2,3,3,1] => [1,2,2,3,3]
[2,3,1,2,3] => [1,2,2,3,3]
[2,3,1,3,2] => [1,2,2,3,3]
[2,3,2,1,3] => [1,2,2,3,3]
[2,3,2,3,1] => [1,2,2,3,3]
[2,3,3,1,2] => [1,2,2,3,3]
[2,3,3,2,1] => [1,2,2,3,3]
[3,1,2,2,3] => [1,2,2,3,3]
[3,1,2,3,2] => [1,2,2,3,3]
[3,1,3,2,2] => [1,2,2,3,3]
[3,2,1,2,3] => [1,2,2,3,3]
[3,2,1,3,2] => [1,2,2,3,3]
[3,2,2,1,3] => [1,2,2,3,3]
[3,2,2,3,1] => [1,2,2,3,3]
[3,2,3,1,2] => [1,2,2,3,3]
[3,2,3,2,1] => [1,2,2,3,3]
[3,3,1,2,2] => [1,2,2,3,3]
[3,3,2,1,2] => [1,2,2,3,3]
[3,3,2,2,1] => [1,2,2,3,3]
[1,2,2,3,4] => [1,2,2,3,4]
[1,2,2,4,3] => [1,2,2,3,4]
[1,2,3,2,4] => [1,2,2,3,4]
[1,2,3,4,2] => [1,2,2,3,4]
[1,2,4,2,3] => [1,2,2,3,4]
[1,2,4,3,2] => [1,2,2,3,4]
[1,3,2,2,4] => [1,2,2,3,4]
[1,3,2,4,2] => [1,2,2,3,4]
[1,3,4,2,2] => [1,2,2,3,4]
[1,4,2,2,3] => [1,2,2,3,4]
[1,4,2,3,2] => [1,2,2,3,4]
[1,4,3,2,2] => [1,2,2,3,4]
[2,1,2,3,4] => [1,2,2,3,4]
[2,1,2,4,3] => [1,2,2,3,4]
[2,1,3,2,4] => [1,2,2,3,4]
[2,1,3,4,2] => [1,2,2,3,4]
[2,1,4,2,3] => [1,2,2,3,4]
[2,1,4,3,2] => [1,2,2,3,4]
[2,2,1,3,4] => [1,2,2,3,4]
[2,2,1,4,3] => [1,2,2,3,4]
[2,2,3,1,4] => [1,2,2,3,4]
[2,2,3,4,1] => [1,2,2,3,4]
[2,2,4,1,3] => [1,2,2,3,4]
[2,2,4,3,1] => [1,2,2,3,4]
[2,3,1,2,4] => [1,2,2,3,4]
[2,3,1,4,2] => [1,2,2,3,4]
[2,3,2,1,4] => [1,2,2,3,4]
[2,3,2,4,1] => [1,2,2,3,4]
[2,3,4,1,2] => [1,2,2,3,4]
[2,3,4,2,1] => [1,2,2,3,4]
[2,4,1,2,3] => [1,2,2,3,4]
[2,4,1,3,2] => [1,2,2,3,4]
[2,4,2,1,3] => [1,2,2,3,4]
[2,4,2,3,1] => [1,2,2,3,4]
[2,4,3,1,2] => [1,2,2,3,4]
[2,4,3,2,1] => [1,2,2,3,4]
[3,1,2,2,4] => [1,2,2,3,4]
[3,1,2,4,2] => [1,2,2,3,4]
[3,1,4,2,2] => [1,2,2,3,4]
[3,2,1,2,4] => [1,2,2,3,4]
[3,2,1,4,2] => [1,2,2,3,4]
[3,2,2,1,4] => [1,2,2,3,4]
[3,2,2,4,1] => [1,2,2,3,4]
[3,2,4,1,2] => [1,2,2,3,4]
[3,2,4,2,1] => [1,2,2,3,4]
[3,4,1,2,2] => [1,2,2,3,4]
[3,4,2,1,2] => [1,2,2,3,4]
[3,4,2,2,1] => [1,2,2,3,4]
[4,1,2,2,3] => [1,2,2,3,4]
[4,1,2,3,2] => [1,2,2,3,4]
[4,1,3,2,2] => [1,2,2,3,4]
[4,2,1,2,3] => [1,2,2,3,4]
[4,2,1,3,2] => [1,2,2,3,4]
[4,2,2,1,3] => [1,2,2,3,4]
[4,2,2,3,1] => [1,2,2,3,4]
[4,2,3,1,2] => [1,2,2,3,4]
[4,2,3,2,1] => [1,2,2,3,4]
[4,3,1,2,2] => [1,2,2,3,4]
[4,3,2,1,2] => [1,2,2,3,4]
[4,3,2,2,1] => [1,2,2,3,4]
[1,2,2,3,5] => [1,2,2,3,5]
[1,2,2,5,3] => [1,2,2,3,5]
[1,2,3,2,5] => [1,2,2,3,5]
[1,2,3,5,2] => [1,2,2,3,5]
[1,2,5,2,3] => [1,2,2,3,5]
[1,2,5,3,2] => [1,2,2,3,5]
[1,3,2,2,5] => [1,2,2,3,5]
[1,3,2,5,2] => [1,2,2,3,5]
[1,3,5,2,2] => [1,2,2,3,5]
[1,5,2,2,3] => [1,2,2,3,5]
[1,5,2,3,2] => [1,2,2,3,5]
[1,5,3,2,2] => [1,2,2,3,5]
[2,1,2,3,5] => [1,2,2,3,5]
[2,1,2,5,3] => [1,2,2,3,5]
[2,1,3,2,5] => [1,2,2,3,5]
[2,1,3,5,2] => [1,2,2,3,5]
[2,1,5,2,3] => [1,2,2,3,5]
[2,1,5,3,2] => [1,2,2,3,5]
[2,2,1,3,5] => [1,2,2,3,5]
[2,2,1,5,3] => [1,2,2,3,5]
[2,2,3,1,5] => [1,2,2,3,5]
[2,2,3,5,1] => [1,2,2,3,5]
[2,2,5,1,3] => [1,2,2,3,5]
[2,2,5,3,1] => [1,2,2,3,5]
[2,3,1,2,5] => [1,2,2,3,5]
[2,3,1,5,2] => [1,2,2,3,5]
[2,3,2,1,5] => [1,2,2,3,5]
[2,3,2,5,1] => [1,2,2,3,5]
[2,3,5,1,2] => [1,2,2,3,5]
[2,3,5,2,1] => [1,2,2,3,5]
[2,5,1,2,3] => [1,2,2,3,5]
[2,5,1,3,2] => [1,2,2,3,5]
[2,5,2,1,3] => [1,2,2,3,5]
[2,5,2,3,1] => [1,2,2,3,5]
[2,5,3,1,2] => [1,2,2,3,5]
[2,5,3,2,1] => [1,2,2,3,5]
[3,1,2,2,5] => [1,2,2,3,5]
[3,1,2,5,2] => [1,2,2,3,5]
[3,1,5,2,2] => [1,2,2,3,5]
[3,2,1,2,5] => [1,2,2,3,5]
[3,2,1,5,2] => [1,2,2,3,5]
[3,2,2,1,5] => [1,2,2,3,5]
[3,2,2,5,1] => [1,2,2,3,5]
[3,2,5,1,2] => [1,2,2,3,5]
[3,2,5,2,1] => [1,2,2,3,5]
[3,5,1,2,2] => [1,2,2,3,5]
[3,5,2,1,2] => [1,2,2,3,5]
[3,5,2,2,1] => [1,2,2,3,5]
[5,1,2,2,3] => [1,2,2,3,5]
[5,1,2,3,2] => [1,2,2,3,5]
[5,1,3,2,2] => [1,2,2,3,5]
[5,2,1,2,3] => [1,2,2,3,5]
[5,2,1,3,2] => [1,2,2,3,5]
[5,2,2,1,3] => [1,2,2,3,5]
[5,2,2,3,1] => [1,2,2,3,5]
[5,2,3,1,2] => [1,2,2,3,5]
[5,2,3,2,1] => [1,2,2,3,5]
[5,3,1,2,2] => [1,2,2,3,5]
[5,3,2,1,2] => [1,2,2,3,5]
[5,3,2,2,1] => [1,2,2,3,5]
[1,2,2,4,4] => [1,2,2,4,4]
[1,2,4,2,4] => [1,2,2,4,4]
[1,2,4,4,2] => [1,2,2,4,4]
[1,4,2,2,4] => [1,2,2,4,4]
[1,4,2,4,2] => [1,2,2,4,4]
[1,4,4,2,2] => [1,2,2,4,4]
[2,1,2,4,4] => [1,2,2,4,4]
[2,1,4,2,4] => [1,2,2,4,4]
[2,1,4,4,2] => [1,2,2,4,4]
[2,2,1,4,4] => [1,2,2,4,4]
[2,2,4,1,4] => [1,2,2,4,4]
[2,2,4,4,1] => [1,2,2,4,4]
[2,4,1,2,4] => [1,2,2,4,4]
[2,4,1,4,2] => [1,2,2,4,4]
[2,4,2,1,4] => [1,2,2,4,4]
[2,4,2,4,1] => [1,2,2,4,4]
[2,4,4,1,2] => [1,2,2,4,4]
[2,4,4,2,1] => [1,2,2,4,4]
[4,1,2,2,4] => [1,2,2,4,4]
[4,1,2,4,2] => [1,2,2,4,4]
[4,1,4,2,2] => [1,2,2,4,4]
[4,2,1,2,4] => [1,2,2,4,4]
[4,2,1,4,2] => [1,2,2,4,4]
[4,2,2,1,4] => [1,2,2,4,4]
[4,2,2,4,1] => [1,2,2,4,4]
[4,2,4,1,2] => [1,2,2,4,4]
[4,2,4,2,1] => [1,2,2,4,4]
[4,4,1,2,2] => [1,2,2,4,4]
[4,4,2,1,2] => [1,2,2,4,4]
[4,4,2,2,1] => [1,2,2,4,4]
[1,2,2,4,5] => [1,2,2,4,5]
[1,2,2,5,4] => [1,2,2,4,5]
[1,2,4,2,5] => [1,2,2,4,5]
[1,2,4,5,2] => [1,2,2,4,5]
[1,2,5,2,4] => [1,2,2,4,5]
[1,2,5,4,2] => [1,2,2,4,5]
[1,4,2,2,5] => [1,2,2,4,5]
[1,4,2,5,2] => [1,2,2,4,5]
[1,4,5,2,2] => [1,2,2,4,5]
[1,5,2,2,4] => [1,2,2,4,5]
[1,5,2,4,2] => [1,2,2,4,5]
[1,5,4,2,2] => [1,2,2,4,5]
[2,1,2,4,5] => [1,2,2,4,5]
[2,1,2,5,4] => [1,2,2,4,5]
[2,1,4,2,5] => [1,2,2,4,5]
[2,1,4,5,2] => [1,2,2,4,5]
[2,1,5,2,4] => [1,2,2,4,5]
[2,1,5,4,2] => [1,2,2,4,5]
[2,2,1,4,5] => [1,2,2,4,5]
[2,2,1,5,4] => [1,2,2,4,5]
[2,2,4,1,5] => [1,2,2,4,5]
[2,2,4,5,1] => [1,2,2,4,5]
[2,2,5,1,4] => [1,2,2,4,5]
[2,2,5,4,1] => [1,2,2,4,5]
[2,4,1,2,5] => [1,2,2,4,5]
[2,4,1,5,2] => [1,2,2,4,5]
[2,4,2,1,5] => [1,2,2,4,5]
[2,4,2,5,1] => [1,2,2,4,5]
[2,4,5,1,2] => [1,2,2,4,5]
[2,4,5,2,1] => [1,2,2,4,5]
[2,5,1,2,4] => [1,2,2,4,5]
[2,5,1,4,2] => [1,2,2,4,5]
[2,5,2,1,4] => [1,2,2,4,5]
[2,5,2,4,1] => [1,2,2,4,5]
[2,5,4,1,2] => [1,2,2,4,5]
[2,5,4,2,1] => [1,2,2,4,5]
[4,1,2,2,5] => [1,2,2,4,5]
[4,1,2,5,2] => [1,2,2,4,5]
[4,1,5,2,2] => [1,2,2,4,5]
[4,2,1,2,5] => [1,2,2,4,5]
[4,2,1,5,2] => [1,2,2,4,5]
[4,2,2,1,5] => [1,2,2,4,5]
[4,2,2,5,1] => [1,2,2,4,5]
[4,2,5,1,2] => [1,2,2,4,5]
[4,2,5,2,1] => [1,2,2,4,5]
[4,5,1,2,2] => [1,2,2,4,5]
[4,5,2,1,2] => [1,2,2,4,5]
[4,5,2,2,1] => [1,2,2,4,5]
[5,1,2,2,4] => [1,2,2,4,5]
[5,1,2,4,2] => [1,2,2,4,5]
[5,1,4,2,2] => [1,2,2,4,5]
[5,2,1,2,4] => [1,2,2,4,5]
[5,2,1,4,2] => [1,2,2,4,5]
[5,2,2,1,4] => [1,2,2,4,5]
[5,2,2,4,1] => [1,2,2,4,5]
[5,2,4,1,2] => [1,2,2,4,5]
[5,2,4,2,1] => [1,2,2,4,5]
[5,4,1,2,2] => [1,2,2,4,5]
[5,4,2,1,2] => [1,2,2,4,5]
[5,4,2,2,1] => [1,2,2,4,5]
[1,2,3,3,3] => [1,2,3,3,3]
[1,3,2,3,3] => [1,2,3,3,3]
[1,3,3,2,3] => [1,2,3,3,3]
[1,3,3,3,2] => [1,2,3,3,3]
[2,1,3,3,3] => [1,2,3,3,3]
[2,3,1,3,3] => [1,2,3,3,3]
[2,3,3,1,3] => [1,2,3,3,3]
[2,3,3,3,1] => [1,2,3,3,3]
[3,1,2,3,3] => [1,2,3,3,3]
[3,1,3,2,3] => [1,2,3,3,3]
[3,1,3,3,2] => [1,2,3,3,3]
[3,2,1,3,3] => [1,2,3,3,3]
[3,2,3,1,3] => [1,2,3,3,3]
[3,2,3,3,1] => [1,2,3,3,3]
[3,3,1,2,3] => [1,2,3,3,3]
[3,3,1,3,2] => [1,2,3,3,3]
[3,3,2,1,3] => [1,2,3,3,3]
[3,3,2,3,1] => [1,2,3,3,3]
[3,3,3,1,2] => [1,2,3,3,3]
[3,3,3,2,1] => [1,2,3,3,3]
[1,2,3,3,4] => [1,2,3,3,4]
[1,2,3,4,3] => [1,2,3,3,4]
[1,2,4,3,3] => [1,2,3,3,4]
[1,3,2,3,4] => [1,2,3,3,4]
[1,3,2,4,3] => [1,2,3,3,4]
[1,3,3,2,4] => [1,2,3,3,4]
[1,3,3,4,2] => [1,2,3,3,4]
[1,3,4,2,3] => [1,2,3,3,4]
[1,3,4,3,2] => [1,2,3,3,4]
[1,4,2,3,3] => [1,2,3,3,4]
[1,4,3,2,3] => [1,2,3,3,4]
[1,4,3,3,2] => [1,2,3,3,4]
[2,1,3,3,4] => [1,2,3,3,4]
[2,1,3,4,3] => [1,2,3,3,4]
[2,1,4,3,3] => [1,2,3,3,4]
[2,3,1,3,4] => [1,2,3,3,4]
[2,3,1,4,3] => [1,2,3,3,4]
[2,3,3,1,4] => [1,2,3,3,4]
[2,3,3,4,1] => [1,2,3,3,4]
[2,3,4,1,3] => [1,2,3,3,4]
[2,3,4,3,1] => [1,2,3,3,4]
[2,4,1,3,3] => [1,2,3,3,4]
[2,4,3,1,3] => [1,2,3,3,4]
[2,4,3,3,1] => [1,2,3,3,4]
[3,1,2,3,4] => [1,2,3,3,4]
[3,1,2,4,3] => [1,2,3,3,4]
[3,1,3,2,4] => [1,2,3,3,4]
[3,1,3,4,2] => [1,2,3,3,4]
[3,1,4,2,3] => [1,2,3,3,4]
[3,1,4,3,2] => [1,2,3,3,4]
[3,2,1,3,4] => [1,2,3,3,4]
[3,2,1,4,3] => [1,2,3,3,4]
[3,2,3,1,4] => [1,2,3,3,4]
[3,2,3,4,1] => [1,2,3,3,4]
[3,2,4,1,3] => [1,2,3,3,4]
[3,2,4,3,1] => [1,2,3,3,4]
[3,3,1,2,4] => [1,2,3,3,4]
[3,3,1,4,2] => [1,2,3,3,4]
[3,3,2,1,4] => [1,2,3,3,4]
[3,3,2,4,1] => [1,2,3,3,4]
[3,3,4,1,2] => [1,2,3,3,4]
[3,3,4,2,1] => [1,2,3,3,4]
[3,4,1,2,3] => [1,2,3,3,4]
[3,4,1,3,2] => [1,2,3,3,4]
[3,4,2,1,3] => [1,2,3,3,4]
[3,4,2,3,1] => [1,2,3,3,4]
[3,4,3,1,2] => [1,2,3,3,4]
[3,4,3,2,1] => [1,2,3,3,4]
[4,1,2,3,3] => [1,2,3,3,4]
[4,1,3,2,3] => [1,2,3,3,4]
[4,1,3,3,2] => [1,2,3,3,4]
[4,2,1,3,3] => [1,2,3,3,4]
[4,2,3,1,3] => [1,2,3,3,4]
[4,2,3,3,1] => [1,2,3,3,4]
[4,3,1,2,3] => [1,2,3,3,4]
[4,3,1,3,2] => [1,2,3,3,4]
[4,3,2,1,3] => [1,2,3,3,4]
[4,3,2,3,1] => [1,2,3,3,4]
[4,3,3,1,2] => [1,2,3,3,4]
Download as text // json // pdf
Description
Return the non-decreasing parking function which underlies the parking function.
Sorts the parking function into an increasing sequence.
Properties
idempotentA map $\phi: A \rightarrow A$ is idempotent if $\phi\circ\phi = \phi$. Explicitly, this is $\phi(\phi(a)) = \phi(a)$ for all $a \in A$., gradedA map $\phi: A \rightarrow B$ is graded for graded sets $A$ and $B$ if $\operatorname{deg}(a) = \operatorname{deg}(a')$ implies $\operatorname{deg}(\phi(a)) = \operatorname{deg}(\phi(a'))$ for all $a, a' \in A$.
Code
def to_NonDecreasingParkingFunction(elt):
    return ParkingFunction(sorted(elt))

Updated
May 13, 2019 at 06:40 by Christian Stump